Delil Listesinde Yemin Delilinin Bulunmaması

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Delil Listesinde Yemin Delilinin Bulunmaması

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
ESAS NO: 2012/13-1379
KARAR NO: 2013/632

Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; …6.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 21.02.2011 gün ve 2010/311 E.-2011/73 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 08.12.2011 gün ve 2011/9389 E-2011/18401 K. Sayılı ilamı ile;

(…Davacı davalıdan altın alacağı olduğunu, yazılı belgesi olmadığını ancak davalının eşiyle boşanma davası sırasında avukatı eliyle verdiği dilekçesinde “….Hüseyin Akkuş’a 265,36 gram altın borcu olduğu…” beyanı esas alınarak altın alacağının Türk Lirası karşılığının tahsili için başlattığı icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.

Davalı, boşanma davasında savunma mahiyetindeki dilekçesi ile borçlu durumuna düşürülemeyeceğini, bunun bir yazım hatası olduğunu, dilekçeyi avukatının verdiğini, davacının alacağını yasal delillerle ispatlaması gerektiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş,hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı davalıdan olan altın alacağının karşılığının tahsili için başlattığı icra takibine yapılan itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiş, delil olarak davalının eşi ile boşanma davasında davalının vekili eliyle verdiği beyan dilekçesinde davacıya altın borcu olduğuna ilişkin yazılı belgeye dayanmıştır. Mahkemece bu belge esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiş ise de davalı taraf açıkça yemin deliline de dayandığından, davacı tarafa yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir…)

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Davalı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davacı, davalıdan altın alacağı olduğunu, yazılı belgesi olmadığını ancak davalının eşiyle boşanma davası sırasında avukatı eliyle verdiği dilekçesinde “….Hüseyin Akkuş’a 265,36 gram altın borcu olduğu…” beyanı, esas alınarak altın alacağının Türk Lirası karşılığının tahsili için başlattığı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.

Davalı, boşanma davasında savunma mahiyetindeki dilekçesi ile borçlu durumuna düşürülemeyeceğini, bunun bir yazım hatası olduğunu, dilekçeyi avukatının verdiğini, davacının alacağını yasal delillerle ispatlaması gerektiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davalının boşanma davasında verdiği beyan esas alınarak davanın kabulüne dair verilen karar; Özel Dairece, yukarıda başlık bölümünde yer alan gerekçe ile bozulmuş; yerel mahkemece, davalı tarafın yemin deliline dayanmadığı gerekçesi ile direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararını davalı vekili temyize getkirmektedir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalının yemin deliline dayanıp dayanmadığı; burada varılacak sonuca göre davalının yemin teklif etme hakkının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Her ne kadar, mahkemece verilen karar, özel dairece, davalı tarafın yemin deliline de dayandığı, davacı tarafa yemin teklif etme hakkının hatırlatılmasına işaretle bozulmuş ise de, davalının delil listesi vermediği, ayrıca yemin deliline de dayandığı dosya kapsamından açıkça anlaşılmamaktadır.

O halde; davalı taraf yemin deliline dayanmadığından, davacı tarafa yemin teklif etme hakkının da bulunduğundan söz edilemeyeceğinden, mahkemece davalıya yemin teklif etme hakkının da hatırlatılmasına gerek bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

S O N U Ç : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda açıklanan gerekçelerle ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı (596,26 TL) harcın temyiz edenden alınmasına, 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440.maddesi uyarınca karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.05.2013 gününde, oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat