V.U.K.’nun 359.maddesinin a-1 bendi uyarınca;

Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

-Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar,

-Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar (mevhum isimlere hesap açmak) veya

-Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler (çift defter tutanlar),

Hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur.

aa) SUÇUN ÖN KOŞULU:

Anılan suçun oluşması için aranan ilk koşul, o yıla ait defterlerin varlıklarının noter tasdik kayıtlan veya sair suretlerle sabit olmasıdır.

“Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısman başka defter, belge veya kayıt ortamlarına kayıt etmek suçunun oluşmasında ilk koşulun o yıla ait defterlerin varlıklarının noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olmasının gerekmesine, sanığın 1998 yılı için noterden tasdik ettirilmiş defterleri bulunmamasına göre müsnet suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığını kabul eden mahkemenin takdirinde bir isabetsizlik görülmemiştir.”

bb) GÖREVLİ MAHKEME:

V.U.K.’nun 359.maddesinin (a-1) bendinde sayılan eylemlere ilişkin dava Asliye Ceza Mahkemesinde görülür.

“Sanık hakkında hesap ve muhasebe hileleri yapmak fiili isnat edilerek 213 Sayılı Kanunun 344/4 ve 359.maddelerinin uygulanması iddiasıyla açılan davanın Asliye Ceza Mahkemesinin görevi içinde kaldığı ve görevsizlik karan verilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla beraat hükmü tesisi, yasaya aykırıdır.

cc) DAVA ZAMANAŞIMI:

Anılan suçun gerektirdiği hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı itibariyle TCK.’nun 102/4.maddesi uyarınca 5 yıllık asli dava zamanaşımı veya zamanaşımını kesen nedenlerin varlığı halinde TCK. 104/2 .maddesi uyarınca azami 7 sene 6 ay geçmesiyle dava zamanaşımı gerçekleşir.

dd) SUÇUN UNSURLARI:

V.U.K.’nun 359.maddesinin a-1 bendinde açıkça sayıldığı üzere,

-Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapmak,

-Çift defter tutmak suretiyle vergi matrahının azaltılması sonucunu doğurmak;

Eylemlerinin her biri ayrı ayrı bir suçun maddi unsurunu oluşturan hareketler olarak sayılmıştır.

Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması, genel olarak kayıt düzeninin vergi ve muhasebe hukuku kurallarına aykırı olacak şekilde değiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu eylemlerin bilinçli olarak yapılması da gerekir.

Mevhum isimlere hesap açılması, hasılatın kayıt dışı bırakılması amacıyla mükellefin kendi yakınlarına veya güvendiği kişiler adına hesap açmasıdır.

Çift defter tutmak, mükelleflerin vergi incelemeleri ve yoklamalarında ibraz edilmek üzere tuttukları yasal defterlerinin yanı sıra kayıt dışı hasılatlarını gizlemek için gerçek satış ve alışlarını takip ettikleri kayıt ve defterlerin tutulmasıdır. Ancak bu suçun oluşması için bu fiil nedeniyle vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak nitelikte olmalıdır.

4369 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1.1.1999 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından bu fiille vergi ziyamın da meydana gelmesi gerekir. Ancak fiilin, verginin tarhı için belirlenen süreden önce meydana çıkarılması durumunda suç tarihi itibariyle 213 Sayılı Kanunun 358/1 .madde ve fıkrasının uygun olup suçun oluşmasında vergi ziyaı aranmaz.

1.1.1999 tarihinden sonra işlenen suçlarda ise kaçakçılık suçlarının oluşması için vergi ziyaı unsur olmaktan çıkarıldığından vergi ziyaı oluşup oluşmadığına bakılmaksızın eylem anılan suçu oluşturur.

4369 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten öncesi ve sonrası bakımından ceza altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak anılan fiillerin verginin tarhı için kanunda belirlenen süreden önce meydana çıkarılması durumunda, 1.1.1999 tarihinden öncesi için V.U.K.nun 358/1.maddesi yollamasıyla 360.maddede öngörülen eski düzenleme sanığın lehine olduğundan (3 aydan 1 yıla kadar hapis) TCK.’nun 2/2 ve V.U.K.’nun Geçici 21.maddesi uyarınca lehe olan cezanın uygulanması gerekir.

ee) SUÇLARIN İÇTİMAİ:

Anılan eylemlerin gerçekleştirildiği her bir hesap dönemi bakımından ayrı ayrı suçlar oluşur.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat