Defter, Kayıt Ve Belgeleri Yok Etmek Veya Defter Sahifelerini Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koymak Veya Hiç Yaprak Koymamak

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yetkili Mahkeme

Defter, Kayıt Ve Belgeleri Yok Etmek Veya Defter Sahifelerini Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koymak Veya Hiç Yaprak Koymamak

SUÇUN HUKUKİ NİTELİĞİ:

VUK.’nun 4369 Sayılı Yasayla değişik 359/b-l bendine göre;

“Vergi Kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve  saklanma ve  ibraz mecburiyeti bulunan;

-Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar,

Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur.”

Türk Vergi sistemi genelde beyan esasına dayanmakta ve vergi yükümlünün beyanına göre tarh edilmektedir. Yükümlünün beyanı defter kayıtlarına, defter kayıtlan da belgelere dayanmaktadır. Bu itibarla, vergi hukukunda defter tutma bakımından mecburilik sistemi benimsenmiştir. (VUK. 227)

Kayıt ve belge düzeni, vergi matrahının tesbiti ve vergi denetimi bakımından büyük önem taşımaktadır. Yasa koyucu, bu hususları gözeterek, defter, kayıt ve belgelerin YOK EDİLMESİ veya defter sahifelerinin kısmen yok edilip yerine başka sahifeler konulması veya hiç sahife konulmaması hallerini kayıt ve belge düzenine yönelik ağır bir ihlal sayarak 359.maddenin (a) bendinde yer alan fiillere nazaran daha ağır (on sekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis) ceza öngörmüştür.

Gerçekten, 359.maddenin (a) bendinde yer alan “Defter, kayıt ve belgeleri TAHRİF ETMEK, GİZLEMEK, HESAP VEMUHASEBE HİLELERİ yapmak veya içeriği itibariyle YANILTICI BELGE düzenlemek veya kullanmak fiilleri mahiyetleri itibariyle vergi ödememek veya eksik ödemek için başvurulan hileli davranışlar olmakla birlikte idarenin vergi incelemesini tamamen ortadan kaldırmadığından, iradi olarak defter ve belgeleri YOK ETME biçimindeki maddi ve icrai nitelikteki fiillerde ise fail daha ziyade aleyhine delil olabilecek bir olayı gizlemek ve vergi incelemesini sekteye uğratmak düşüncesiyle bu yola başvurduğundan, daha ağır yaptırıma bağlanması isabetlidir.

GÖREVLİ MAHKEME

Maddede öngörülen cezanın nevine göre görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

SUÇUN UNSURLARI

Suçun oluşması için tutulması zorunlu olan tüm defterler ile düzenlenmesi, alınması ve muhafazası zorunlu bulunan belgelerin tamamının yok edilmesi şart değildir. Belli bir döneme veya aya ilişkin belgelerin yok edilmesi veya yok edilen yaprakların yerine başkalarının konulması veya hiç yaprak konulmaması arasında suçun oluşumu bakımından bir ayrım gözetilmemiştir.

Suçun sübjektif (manevi) unsuru, failin iradi olarak vergi idaresinin vergi matrahına ulaşmasını engellemeye yönelik kastıdır. Kastı kaldıran bir neden veya mücbir sebep bulunduğu kanıtlanmadıkça karine olarak failin kayıt ve belgeleri yok etme kastı bulunduğunun kabulü gerekir.

SUÇUN ÖNKOŞULU

VUK.’nun 359.maddesinin b-1 bendinin başlangıç cümlesinde yer alan “Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan” tabirinden anlaşıldığı üzere, bu fiillerin suç sayılması için mutlaka vergi kanunlarına göre tutulması veya düzenlenmesi ve saklanması zorunluluğu olan defter kayıt ve belgelerle ilgili olması gerekir, örneğin fail, tutulması, saklanması ve ibrazı zorunlu olmayan bir defteri yok etmişse anılan suç oluşmaz.

DAVA ZAMANAŞIMI

Yasada öngörülen cezanın nev’i ve miktarına göre dava zamanaşımı TCK.’nun 102/4.maddesine göre 5 yıl ve zamanaşımı kesen nedenlerin bulunması halinde 104/2 .maddeye göre azami 7 sene 6 ay’dır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat