DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN HAK VE MECBURİYETLERİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN HAK VE MECBURİYETLERİ

T.C.
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
E. 2017/7915
K. 2018/175
T. 16.1.2018

* KASTEN YARALAMA SUÇU ( Sanık veya Müdahil ve Vekillerine Davetiye Tebliğ Olunamaması veya Davetiye Tebliğ Olunmasına Rağmen Duruşmaya Gelmemeleri Nedeniyle Bozmaya Karşı Beyanları Tespit Edilmemiş Olsa Dahi Duruşmaya Devam Edilerek Davanın Gıyapta Bitirilebileceği – Ancak Sanık Hakkında Verilecek Ceza Bozmaya Konu Olan Cezadan Daha Ağır İse Dinlenilmesi Gerektiği )

* DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN HAK VE MECBURİYETLERİ ( 1412 S.K. Md. 326/2 Son Cümlesi Uyarınca Sanık Hakkında Verilecek Ceza Bozmaya Konu Olan Cezadan Daha Ağır İse Mutlaka Dinlenilmesi Gerektiği Gözetilmeden Sanık Hazır Bulundurulmadan Yokluğunda Karar Verilmesi Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanmasının İsabetsiz Olduğu )

1412/m.326/2

ÖZET : Dava, kasten yaralama suçuna ilişkindir.

1412 Sayılı CMUK’un 326/2. maddesi son cümlesi uyarınca sanık hakkında verilecek ceza bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise mutlaka dinlenilmesi gerektiği gözetilmeden sanık hazır bulundurulmadan yokluğunda karar verilmesi suretiyle savunma hakkının kısıtlanması isabetsizdir.

DAVA : Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Sanıklar hakkında müştekiyi kasten yaralama suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

Sanıklar hakkında tayin edilen adli para cezalarının tür ve miktarı itibariyle verilen hükümlerin, 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 Sayılı Kanun’un 26. maddesiyle 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna eklenen geçici 2. madde gereğince kesin nitelikte olup temyizleri mümkün olmadığından, sanıklar müdafiinin temyiz isteklerinin 5320 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’un 317. maddesi gereğince istem gibi REDDİNE,

2-) Sanık hakkında katılanı kasten yaralama suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas – 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, uzun süreli hapis cezası ertelenen sanıklar hakkında TCK’nin 53. maddesinin uygulanmasında bu husus, infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanık … müdafii ile katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

3-) Sanık hakkında katılanı kasten yaralama suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

1412 Sayılı CMUK’un 326/2. maddesi son cümlesi uyarınca sanık hakkında verilecek ceza bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise mutlaka dinlenilmesi gerektiği gözetilmeden sanık hazır bulundurulmadan yokluğunda karar verilmesi suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeplerle, 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı BOZULMASINA, 16.01.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat