DAVALI İDARENİN HUKUKA AYKIRI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

DAVALI İDARENİN HUKUKA AYKIRI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Davalı İdarenin Hukuka Aykırı İşleminin İptali Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. ……. ili, ….. ilçesi, ……….Köyü ……. parsel noda müvekkil murisi …….. adına kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde bulunan konut, deprem ve heyelan nedeniyle oturulamaz hale gelmiştir.Yeni yerleşim yeri tespit edilerek bölgede ikamet eden tüm halka konut tahsis edilmiş ancak, müvekkilin bu konudaki talebi reddedilmiştir.
  2. Müvekkil ……… Sulh Hukuk Mahkemesinin ……/……….D.İş E.K sayılı dosyası ile yaptırmış olduğu tespit dosyasında mevcut bilirkişi raporu incelendiğinde, “konutta hala müvekkilin ikamet ettiği, deprem ve heyelandan menfi yönde etkilenen bu meskende oturmanın can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşıdığı” açıkça tespit edilmiştir.
  3. Bu hususta davalı idareye karşı açılan ve ……….. İdare Mahkemesinin …./…../…….günlü …../……. Esas ve …../……. Karar sayılı kararı ile kabul edilen dava, davalı idarenin temyiz ve karar düzeltme talepleri üzerine incelenmiş ve onanmıştır.
  4. Deprem ve heyelan nedeniyle tespit edilen yeni köy yerinde tüm bölge halkına konut tahsis edilmiş olmasına rağmen, müvekkilin talebi reddedilmiştir. Bu nedenle işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  ………Sulh Hukuk Mahkemesinin ………./……. D.İş E.K. sayılı tespit dosyası, emsal kararlar, başvuru dilekçesi, nüfus kayıtları, davalı idare bünyesinde mevcut ilgili tüm belgeler ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle; haklı davamızın kabulü ile; davalı idarenin, …./…/…… Tarih ve … sayılı hukuka aykırı işleminin iptali ile, ……… yerleşim yerinde müvekkil …..’nin hak sahipliğinin tespitine, yargılama harç ve masrafları ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat