DAVA DEVAM EDERKEN DAVALININ KISITLILIK ALTINA GİRMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

DAVA DEVAM EDERKEN DAVALININ KISITLILIK ALTINA GİRMESİ

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/11244
K. 2017/2640
T. 9.5.2017

* MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalının Dava Sona Ermeden Önce Ceza Mahkemesinin Kesinleşen Kararı ile 24 Yıl Hapis Cezasına Mahkum Olmakla Yasal Kısıtlılık Altına Girdiği/Vekaletin Gerek Vekilin Gerekse Müvekkilin Ehliyetinin Ortadan Kalkması ile Son Bulacağı – Temsil Yetkisi Kalmayan Avukatın Vasiden Alacağı Vekaletnameyi İbraz Etmesi İstenileceği/Vekalet Verilmediği Takdirde Vasiye Karar Düzeltme İsteminde Bulunabileceğine İlişkin Kayıtlı İlamın Gönderilmesi İçin Dosyanın Geri Çevrilmesi Gerektiği )

* DAVA DEVAM EDERKEN DAVALININ KISITLILIK ALTINA GİRMESİ ( Davalının Dava Sona Ermeden Önce Ceza Mahkemesinin Kesinleşen Kararı ile 24 Yıl Hapis Cezasına Mahkum Olduğu/Vekaletin Gerek Vekilin Gerekse Müvekkilin Ehliyetinin Ortadan Kalkması ile Son Bulacağı – Temsil Yetkisi Kalmayan Avukatın Vasiden Alacağı Vekaletnameyi İbraz Etmesi İstenileceği/Vekalet Verilmediği Takdirde Vasiye Karar Düzeltme İsteminde Bulunabileceğine İlişkin Kayıtlı İlamın Gönderilmesi İçin Dosyanın Geri Çevrilmesi Gerektiği )

* VEKALETİN GEREK VEKİLİN GEREKSE MÜVEKKİLİN EHLİYETİNİN ORTADAN KALKMASI İLE SON BULMASI ( Davalının Dava Sona Ermeden Önce Ceza Mahkemesinin Kesinleşen Kararı ile 24 Yıl Hapis Cezasına Mahkum Olmakla Yasal Kısıtlılık Altına Girdiği – Temsil Yetkisi Kalmayan Avukatın Vasiden Alacağı Vekaletnameyi İbraz Etmesi İstenileceği/Vekalet Verilmediği Takdirde Vasiye Karar Düzeltme İsteminde Bulunabileceğine İlişkin Kayıtlı İlamın Gönderilmesi İçin Dosyanın Geri Çevrilmesi Gerektiği )

* TEMSİL YETKİSİ KALMAYAN AVUKATIN VASİDEN ALACAĞI VEKALETNAMEYİ İBRAZ ETMESİ ( Vekaletin Gerek Vekilin Gerekse Müvekkilin Ehliyetinin Ortadan Kalkması ile Son Bulacağı – Vekaletin Gerek Vekilin Gerekse Müvekkilin Ehliyetinin Ortadan Kalkması ile Son Bulacağı/Vekalet Verilmediği Takdirde Vasiye Karar Düzeltme İsteminde Bulunabileceğine İlişkin Kayıtlı İlamın Gönderilmesi İçin Dosyanın Geri Çevrilmesi Gerektiği )

6098/m. 35, 397

ÖZET : Davalı tazminat davası sona ermeden önce ceza mahkemesinin kesinleşen kararı ile 24 yıl hapis cezasına mahkum olmakla yasal kısıtlılık altına girmiştir. Aksi sözleşmeden veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça vekalet gerek vekilin gerekse müvekkilin ehliyetinin ortadan kalkması ile son bulur. Böylece avukatın ceza kararının kesinleşmesinden itibaren davalı yasal kısıtlıyı temsil yetkisi kalmamıştır. Karar düzeltme talep eden bahsi geçen avukatın vasiden alacağı vekaletnameyi ibraz etmesi istenilmelidir. Vekalet verilmediği takdirde vasiye kanuni süresi içinde karar düzeltme isteminde bulunabileceği, karar düzeltme istemini kabul etmiyorsa bunu açıkça bildirmesi gerektiği kaydını içerir ilamın tebliğ edilmesi için dosyanın geri çevrilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki maddi ve manevi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarda yazılı kararın; Dairemizin 19/04/2016 gün ve 2016/1799 – 2016/5321 Sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davalılardan birinin vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, kasten öldürme sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; kararın onanmasına yönelik daire kararının düzeltilmesi ise davalılar vekili tarafından talep edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinde; ilgili davalı tazminat davası sona ermeden önce ceza mahkemesinin kesinleşen kararı ile 24 yıl hapis cezasına mahkum olmakla yasal kısıtlılık altına girmiştir. Borçlar Kanunu’nun 35 ve 397. maddeleri hükümlerine göre aksi sözleşmeden veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça vekalet gerek vekilin gerekse müvekkilin ehliyetinin ortadan kalkması ile son bulur. Böylece avukatın ceza kararının kesinleşmesinden itibaren davalı yasal kısıtlıyı temsil yetkisi kalmamıştır. Karar düzeltme talep eden bahsi geçen avukatın vasiden alacağı vekaletnameyi ibraz etmesi istenilmelidir. Vekaletname verilmezse, Dairemizin 19/04/2016 tarih ve 2016-1799 esas, 2016-5321 karar sayılı ilamı vasiye ”Kanuni süresi içinde karar düzeltme isteminde bulunabileceği, bu süre içinde istemde bulunmadığı takdirde davalı tarafından yapılan karar düzeltme istemine icazet vermiş sayılacağı, karar düzeltme istemini kabul etmiyorsa bunu açıkça bildirmesi” gerektiği kaydını içerir biçimde tebliğ edilmeli ve sonucuna göre işlem yapılmalıdır. Dosyanın açıklanan sebeple mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Dosyanın yukarda gösterilen şekilde işlem yapılmak üzere mahal mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 09.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat