Dava açılırken yatırılması gereken harçlar nasıl hesaplanır?

Dava açılırken yatırılması gereken harçlar nasıl hesaplanır?

Karar ve ilam harcı maktu ise tamamı, nispi ise dörtte biri dava açılırken davacı tarafından peşin olarak ödenmelidir.

Peşin olarak dörtte biri ödenecek olan nispi karar harcı, dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden hesaplanacaktır. Ancak; mahkeme davacının dava dilekçesinde belirlediği hakkın niteliği ve değeri ile bağlı olmadığı gibi hakkın niteliğini ve değerini resen araştırması gereklidir.

Bir başka deyişle maktu harca tabi bir iş olduğunu söyleyen davacının, bu nitelendirmesi ile mahkeme bağlı değildir.

Mahkemenin davaya konu hakkın mal varlığı hakkı ( dava konusunun belirli bir değerle ilgili ) olduğu kanısına varması halinde bu hakkın değerini takdir etmesi ve karar ve ilam harcını bu değer üzerinden hesaplayarak, davacıya tamamlattırması gerekir.

Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılamayacağına göre, davanın başında alınmış olan karar ve ilam harcının noksan olduğu, sonradan anlaşılırsa noksan karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunup müteakip işlemler yapılamaz.

Yargılama sırasında, dava konusunun değerinin dava dilekçesinde bildirilenden daha fazla olduğu anlaşılır veya mahkemece tespit edilirse, yalnız o oturum için davaya devam edilerek ondan sonraki oturuma kadar noksan değer üzerinden harç tamamlanmadan davaya devam olunamaz.

Peşin harcın tamamlanmamasının müeyyidesi ise dosyanın işlemden kaldırılmasıdır.

Nisbi harca tabi davalarda, peşin harç, 2015 yılı için, dava değerinin binde 68,31’inin dörtte biri olarak yatırılır.

Örneğin, dava değeri 10.000 TL olan bir alacak davasında, peşin harç;

10.000 x 68,31/4000 = 170,77 TL dir.

Peşin harca ek olarak, davanın türüne göre,

Başvuru harcı,

Vekalet suret harcı (2015 yılı için 4,10 TL) ve

Gider avansı yatırılır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat