Danıştay Temyiz Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Danıştay Temyiz Dilekçesi

DANIŞTAY İLGİLİ DAVA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA
SUNULMAK ÜZERE
… İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO : .

TEMYİZ EDEN (DAVACI) :

VEKİLİ :

DAVALI : İçişleri Bakanlığı-

KONU : ………İdare Mahkemesinin …./…/…… tarih, ……/…Esas ve …/…Karar sayılı kararının BOZULMASI talebi ile temyiz sebeplerinin sunulmasından ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ :
TEMYİZ TARİHİ :
TEMYİZ SEBEPLERİ :
1. 25 Aralık 1985 tarih ve 3249 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun’un 1, 2 ve 3. maddelerine göre “….. bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş filler sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ve yer değiştirme cezaları hariç olmak üzere, kanun, tüzük ve yönetmelik gereği verilen disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiştir. Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır” hükmü mevcuttur.
2. Diğer taraftan 18 Haziran 1992 tarih ve 3817 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre, “devlete karşı işlenmiş suçlarla yüz kızartıcı suçlar sebebiyle kurumla sürekli ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğuran cezalar, yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezasını gerektiren suçlar hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gereği verilen disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiştir. Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır” hükmü mevcuttur.
3. Yukarıda belirtilen her iki kanunda da açıkça, verilen disiplin cezalarının ilgililerin isteği dahi aranmaksızın sicillerinden çıkarılacağı belirtilmektedir. Ancak, idarenin savunmalarından anlaşıldığı gibi, idare, kanunun emrini yerine getirmemiş, müvekkilimi tekrar görevine atamama sebebi olarak iki günlük maaş kesme gibi bir cezaya dayanmıştır. Hem de sicilinden kanunun emri gereği çıkarılması gereken bir cezaya dayanmıştır. Bu durum, idarenin keyfi olarak hareket ettiğini göstermektedir. Eğer kanunlar uygulanmayacaksa, çıkarılmalarında da herhangi bir menfaatin olmayacağı açıktır. Madem ki bir kanun yürürlüğe girmiştir, hükümlerinin uygulanması bakımından da idarenin gerekli dikkat ve titizliği göstermesi gerekir.
4. Ayrıca, müvekkilimin ayrıldığı sınıfta boş kadro bulunmaktadır. Ve müvekkilim bu sınıfın gerekli olan niteliklerini de taşımaktadır. Ailevi sebeplerden dolayı görevinden ayrılan müvekkilimin aynı memuriyet görevine alınmayışı, sübjektif bir tutum örneğidir.
5. İdare yapmış olduğu her türlü eylem ve davranışlarında, sahip olduğu taktir hakkını objektif ölçütlere uygun olarak kullanmalıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92 ve 97. maddelerinin incelenmesinden de anlaşılabileceği üzere görevlerinden çekilmiş bulunan devlet memurları, yeniden aynı göreve atanabilirler. Söz konusu Kanunun 92. maddesinde boş kadro olmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak kaydıyla ATANABİLECEKLERİNİ hükme bağlamıştır. Buradaki taktir yetkisinin objektif olarak kanuna, hukuka, hizmet gereklerine ve kamu yararına uygun olarak kullanılması gerekir. Davalı idare burada taktir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olamayan bir biçimde kullanmış bulunmaktadır.
6. Bu itibarla, idarenin söz konusu işleminin, hukuka ve idare hukukunun temel esaslarına aykırı olmasından dolayı iş bu temyiz dilekçesinin sunulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İdari Yargılama Usul Kanunu, Danıştay Kanunu ve diğer sair mevzuat.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerle…………İdare Mahkemesinin usul ve kanuna aykırı …../…./….. tarih, .…Esas ve ./…Karar sayılı kararının BOZULMASI’na, ve yargılama giderleri ile vekalet ücreti davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/….
Davacı Vekili

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat