Cinsel Taciz Suçu Nasıl Oluşur? Cinsel Taciz Suçunun Cezası Ne Kadar?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Cinsel Taciz Suçu Nasıl Oluşur? Cinsel Taciz Suçunun Cezası Ne Kadar?

Cinsel Taciz Suçu (TCK.m.105)

5237 s.TCK’nın cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bölümünde düzenlenen cinsel taciz sucu 765 s. TCK.’nun 421 incimaddesindeki “söz atma ve (bedeni temas olmaksızın yapılan) sarkıntılık “suçlarının karşılığıdır. Bedeni temas (vücut dokunulmazlığını ihlâl) halinde eylem cinsel taciz değil cinsel saldırı ya da çocuğun cinsel istismarısuçlarını oluşturabilir. Yasa gerekçesinde cinsel tacizin, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.
Bu haliyle cinsel taciz suçu söz atmayıda kapsayan bedeni temas olmaksızın kişiye rahatsızlık veren sırnaşık bir çok cinsel davranışı cezalandırmaktadır.Örneğin yolda yürüyen bir kimseye şehevi amaçla bir şeyler söylenmesi, söz atılması ve bu kimsenin takip edilerek söz atmaya devam edilmesi, bıyık bükülmesi, cinsel çağrışımlı el kol hareketlerinde bulunulması cinsel organın gösterilmesi cinsel taciz kapsamında
Sanığın metro istasyonunda bekleyen mağdurenin arkasından yaklaşarak sürtündükten sonra başını ensesine dayayıp “oh be ne güzel kokuyorsun buranın havası değişti” deyip metroya binmesinden sonrada tacizlerine devam ettiğine dair iddialar karşısında sanığın eylemlerinin cinsel saldırı olup olmadığı, delillerin takdiri ve suç niteliğinin tayini görevinin üst dereceli Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu……..(Y.5.CD.,20.02.2006,1293-339.) değerlendirilecektir.

Yasa gerekçesinde cinsel taciz, mağdurun cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak rahatsız edilmesi olarak tanımlanırken,5237 s.TCK’nın 105(1) fıkrasında suçun temel şekli 2.fıkrasında ise nitelikli halleri düzenlenip cezalandırılmıştır.

A) Cinsel Taciz suçunun temel şekli

1) Suçun Faili ve Mağduru
Cinsel taciz suçunun faili veya mağduru erkek veya kadın herkes olabilir. Taciz fili faklı cinsten kişilerce birbirine karşı veya aynı cinsten kişilerce birbirine yönelik işlenebilir.
Ancak 5237 s.TCK’nın 103 .maddesinde çocuklara yönelik her türlü cinsel davranış cezalandırıldığından cinsel taciz fiillerinin çocuklara karşı işlenmesi durumunda cinsel taciz suçu değil, çocuklara karşı cinsel istismar suçu oluşabilir. Bu sebeple çocuklarında cinsel taciz suçunun mağduru olabileceği yönündeki görüşlere katılmak mümkün değildir.
Buna karşılık failin çocuk olması mümkündür.Bu halde 5237 s.TCK’n?n 31.maddesi kapsamında ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran veya azaltan haller dikkate alınmalıdır.

2) Suçun maddi Unsuru

Mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeksizin gerçekleştirilen cinsel amaçlı davranışlar cinsel taciz suçunun maddi unsurunu oluşturur.
Bu davranışların süreklik arzetmesi gerekmez. Ani ve tek seferlik hareketlerde suçun oluşumu için yeterlidir.
Sözle, gözle herhangibir işaret veya vücut dili iledede taciz gerçekleştirilebilir.Buna göre, bir kişiye karşı cinsel amaçlı olarak söz atmak, ıslık çalmak, cinsel ilişki teklifinde bulunmak, tenasül uzvunu göstermek veya soyunmak şeklindeki hareketler cinsel taciz suçunu oluşturur.

3) Suçun manevi Unsuru

Cinsel taciz suçu kasten işlebilir.Kastın cinsel arzuları tatmin gayesini içermesi gerekir. Failin özel kastının varlığını somut olayda hâkim tespit edecektir.

4) Hukuka aykırılık unsuru

Cinsel taciz niteliğindeki davranışların mağdurun rızası hilafına gerçekleştirilmesi gerekir.
5237 s.TCK’n?n 26(2) maddesinde ilgilinin rızası hukuka uygunluk sebebi olarak
düzenlenmiştir. Rıza, hak sahibinin sahibi olduğu hukuki değerden vazgeçmesi olup, o değeri ceza normunun korumasından çıkarmaktadır.
Rızanın hukuka uygunluk sebebi olabilmesi için, kişinin üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunabileceği bir hakka ilişkin olması gerekir.
Aynı şekilde ilgili bu hakla ilgili rıza açıklamaya da ehil olmalıdır.

6)Soruşturma -kovuşturma ve yaptırım

Cinsel taciz suçunun temel şeklinin (m.105 (1) soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlı kılınmıştır.

…Mağdurenin aşamalarda şikayetini devam ettirdiğini belirtmesi nedeniyle 15 yaşından küçüklerin şikayetlerinin geçerli sayılması ancak mümeyyiz olduklarının raporla belirlenmesi halinde mümükün olduğu nazara alınarak……
5237 s.TCK’nun 73(2) maddesine göre; şikâyet süresi, zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla, şikâyete hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği tarihten itibaren altı aydır.Bu süre hak düşürücüdür.
Kasti suçlarda şikayetten feragat bölünemez. Dolayısıyla iştirak halinde işlenen (çok failli) suçlarda faillerden biri hakkında yapılacak feragat diğerleri içinde hukuki sonuç doğurur.
Şikayetten vazgeçme hükmün kesinleşmesine kadar mümkündür.Daha sonra gerçekleşen vazgeçme hükmün infazına engel olmaz.(TCK.73(4)
Cinsel tacizin temel şekline öngörülen ceza üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

B) Cinsel Taciz Suçunun nitelikli halleri (TCK.m.105 (2)

1) Suçun, hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanilmak suretiyle ya da ayni işyerinde çalişmanin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi
Cinsel taciz fiillerinin hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılarak yada aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıklardan faydalanılarak işlenmesi halinde yukarıda belirtilen ceza yarı oranında arttırılacaktır.

2) Cinsel taciz sonucunda mağdurun işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış olması
Cinsel taciz yüzünden mağdurun işini veya okulunu bırakması veya ailesinden ayrılmak durumunda kalması halinde verilecek ceza bir yıldan az olamaz.
Şayet adli para cezası tercih edilecekse gün adli para cezasının alt sınırı hapis cezasının alt sınırından az olamaz.(TCK.61(9)
Ancak bunun için mağdurun maruz kaldığı tacize (veya tacizlere) dayanamayacak hale gelmesi sonucu işinden veya okulundan yada ailesinden ayrılmak zorunda kalması gerekir.

VII-Cinsel Taciz Suçunun Özel Görünüş Biçimleri

A) Suça Teşebbüs (TCK.m.35)

Cinsel taciz suçuda neticesi hareket bitişik şuçlardandır. Dolayısıyla tacizi oluşturan davranış (söz, yazı, işaret, bakış ve soyunma gibi) tamamlandığında suç da oluşur.Bu özelliği sebebiyle teşebbüs çok sınırlı hallerde mümkün olabilir.
Cinsel taciz içeren yazıların bulunduğu bir mektubun mağdura ulaşmadan ele geçmesi gibi haller teşebbüse örnek gösterilebilir.

B) İştirak (TCK.m.38 ve 39)

Cinsel taciz suçunda iştirakin her iki şekli (azmettirme, yardım etme) mümkün olup, cinsel saldırı bahsindeki açıklamalar burada da geçerlidir.

C) Zincirleme Suç (TCK.m.43)

Failin aynı suç işleme kararıyla aynı aynı mağdura karşı birden fazla cinsel

mümeyyiz olup olmadığının tıbben saptanması sureti ile şikayetin geçerliliğinin araştırılarak sonucuna göre hükme varılması gerekirken..Y.5.CD.22.03.2004 t.,4042-2083 davranış gerçekleştirmesi halinde zincirleme suç hükümlerine göre cezası dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır.(TCK.m.43(1)
Kural olarak failin cinsel taciz teşkil eden tek bir davranışla (söz,işaret veya soyunup cinsel bölgelerini göstermesi) birden fazla kişiye karşı tacizde bulunması halinde de 5237s.TCK’n?n 43(2) maddesi kapsamında zincirleme suç hükümlerinin uygulanabileceği düşünülmelidir. Çünkü 5237s.TCK’nın 43(2) maddesinde cinsel taciz suçları bakımından bir istisna öngörmemiştir.
Bununla birlikte tek bir davranışla birden gazla kişiye tacizde bulunulması halinde mağdur sayısınca suç oluşacağı yönündeki görüşlere katılmak mümkün değildir.Bu görüşe dayanak gösterilen yargıtay içtihadıda38 765 s.TCK’nın 80. maddesine ilişkindir.

D) İçtima (TCK.m.44)

Gerçekleştirdiği fiille birden fazla farklı suçun oluşumuna neden olan failin bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren suç nedeniyle cezalandırılması yoluna gidilmelidir. (TCK.m.44)
5237 s.TCK’nın 94(3) maddesinde işkencenin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza (on yıldan onbeş yıla kadar hapis) ile cezalandırılması öngörülmüştür. Diğer bir ifade ile daha ağır olan işkence suçundan ceza verilirken ayrıca cinsel tacizden dolayı ceza verilemeyecektir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat