‘CİNSEL İÇERİKLİ’ SİTELERE GİRMEK İŞTEN ATILMA SEBEBİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

‘CİNSEL İÇERİKLİ’ SİTELERE GİRMEK İŞTEN ATILMA SEBEBİ

İddiaya göre, bir şirketin muhasebe bölümü çalışanı, mesai saatleri içerisinde, iş bilgisayarından yasaklı sitelere giriş yaptı. Olayın diğer personellerce farkedilmesi ile, şirket inceleme başlattı.

Bilgi işlem müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda ise, personelin kullandığı bilgisayarda işi ile ilgisi olmayan yasaklı sitelere girdiği tespit edildi. Ayrıca inceleme Raporunda, bu sitelerdeki giriş saatlerinin ağırlıklı olarak mesai saati içinde olduğu belirtildi. Böylece aynı gün iş akdi feshedilerek, çalışanın işine tazminatsız son verildi.

Çalışanın açtığı tazminat davasında Yerel Mahkeme, işten atılmayı geçerli bulsa da, tazminatlarını alabileceğine hükmetmişti. Ancak işveren şirketin Kararı temyiz etmesi üzerine, Yargıtay emsal nitelikte bir Karar verdi.

Kararında; Çalışanın mesai saatinde iş bilgisayarından cinsel içerikli sitelere giriş yapmasının feshi haklı kılacağını değerlendirerek, tazminat Kararını bozdu..

09/05/2019 tarihli Karardan;

‘….Dosya kapsamından davacının davalı işyerinde idari bölümde (muhasebe) çalıştığı, kendisine tahsis edilen bir bilgisayar bulunduğu, davalı vekilinin dosyaya sunduğu çıktılar incelendiğinde, bu bilgisayarda cinsel içerikli konuşma ve fotoğrafların bulunduğu internet sitelerine girildiği, bu sitelerdeki giriş saatlerinin ağırlıklı olarak mesai saati içinde olduğu, davacının bu internet sitelerine giriş yaptığının 01/07/2013 tarihinde tespit edildiği, iş akdinin de aynı gün feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, davalının güvenini kötüye kullanan davacının iş akdinin feshi haklı olduğundan davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır…’

9. HUKUK DAİRESİ 2016/1217 E. , 2019/10496 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı; davalı işyerinde 10/10/2010-01/07/2013 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini, tazminatlarının, yıpranma yapı ücretinin, yıllık ücretli izin ücretinin kendisine ödenmediğini beyanla bu alacakların davalıdan tahsilini dava ve talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; iş akdinin davalı işveren tarafından 01/07/2013 tarihinde davalı şirketin bilgi işlem müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda davacının kullandığı bilgisayarda işi ile ilgisi olmayan yasaklı sitelere girdiğinin tespit edilmesi üzerine haklı olarak feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dosya kapsamından davacının davalı işyerinde idari bölümde (muhasebe) çalıştığı, kendisine tahsis edilen bir bilgisayar bulunduğu, davalı vekilinin dosyaya sunduğu çıktılar incelendiğinde, bu bilgisayarda cinsel içerikli konuşma ve fotoğrafların bulunduğu internet sitelerine girildiği, bu sitelerdeki giriş saatlerinin ağırlıklı olarak mesai saati içinde olduğu, davacının bu internet sitelerine giriş yaptığının 01/07/2013 tarihinde tespit edildiği, iş akdinin de aynı gün feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, davalının güvenini kötüye kullanan davacının iş akdinin feshi haklı olduğundan davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.

F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat