ÇİFT TARAFLI İŞ SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ÇİFT TARAFLI İŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

İş bu sözleşmede;

……………… (Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde “İşveren” olarak anılacaktır.)

……………….(Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde “Montaj/Tedarikçi” olarak anılacaktır.)

arasında, tarafların serbest iradeleri ile, vekil tayin edilen ve imza yetkisini haiz temsilcileri tarafından hukuken bağlayıcı olarak akdedilmiştir.

İlgili taraf ve taraflar nam ve hesabına işbu sözleşmeyi imzalayan hakiki şahısların her biri kendisine imza yetkisi tanıyan bir vekâletnamenin mevcut ve geçerli olduğunu teyit ve bu sözleşmenin yanlış beyan nedeniyle tamamen veya kısmen sonuçlandırılamaması veya geçersiz kılınması neticesinde karşı tarafın uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı karşılamayı taahhüt ederler.

2- KONU

Irak Cumhuriyeti Elektrik İdaresi’nin kullandığı “Boru Tipi Enerji Nakil Hattı Direkleri”nden ……….. adedinin, bu niteliklere uygun muhtelif boru fabrikalarından İşveren tarafından satın alınması ve satın alınan bu boruların Irak Cumhuriyeti Elektrik İdaresi ile yapılan İş Sözleşmesi kurallarına uygun olacak şekilde Montaj/Tedarikçi tarafından “Enerji Nakil Hattı Direği” haline gelecek şekilde imal edilmesi işinden ibarettir.

3- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu sözleşmenin süresi …/…/… tarihinde başlar ve …/…/… tarihinde sona erer.

4- SÖZLEŞMENİN ÖZEL MADDELERİ

İşveren, Türkiye’deki muhtelif boru fabrikalarından işbu sözleşmenin “KONU” başlıklı ikinci maddesinde belirtilen özelliklere uygun boruların siparişini verecektir.

İşveren, siparişini verdiği ve teslim aldığı boruların tahakkuk eden bedellerini ödeyecektir.

İşveren, fabrikalardan aldığı boruları Montaj/Tedarikçi sahasına tutanak ile teslim edecektir.

Fabrika ile Montaj/Tedarikçi arasındaki mesafede taşınacak olan boruların nakliye ücretleri İşveren tarafından ödenecektir.

Montaj/Tedarikçi teslim aldığı boruları Irak Sözleşmesine uygun olarak “Enerji Nakil Direği” haline getirecektir.

Montaj/Tedarikçi, bu hizmet bedeli için tahakkuk eden alacağını İşveren’e fatura edecektir.

İşveren, malları tutanakla teslim aldığında Montaj/Tedarikçinin ücretini ödeyecektir.

İşçilik ücretleri:

TİP 1:53,50-USD/Adet, TİP 2:41,50-USD/Adet

TİP 3:29,00-USD/Adet, TİP 4: 21,50-USD/Adet, olarak taraflarca kabul edilmiştir.

……………. adet direğin sözleşme süresine dağılımı ve aylara göre teslimatı aşağıda yazılı olan şekilde olacaktır.

…….. ¼ ay = Aylık: ………. direk olarak tespit edilmiş olup, her ay Montaj/Tedarikçi, …………… direği hazır hale getirip İşveren’e tutanak ile teslim edecektir.

İşveren, aylık olarak …………… adet direğe uygun boruyu tutanakla Montaj/Tedarikçiye teslim edecektir.

Eksik teslimattan İşveren sorumlu olacaktır.

Montaj/Tedarikçi, teslim aldığı …….. direklik boruyu eksiksiz ve kusursuz olarak imal edip, ay içinde İşveren’e tutanakla teslim edecektir.

Eksik teslimattan ötürü Montaj/Tedarikçi sorumlu olacaktır.

Montaj/Tedarikçi malları İşveren’e zamanında teslim etmediği takdirde ya da eksik veya hatalı teslim etmesi halinde, önce bu kusurlardan ötürü sözleşmeye riayet edilmediği için İşveren, Montaj/Tedarikçi’ye yazılı faks gönderecek; akabinde İşveren sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilecektir.

Taraflar malları yasal olan belgeler (fatura, irsaliye ve tutanak) ile birbirlerine teslim edeceklerdir.

Mal teslim ve sayımlarında İşveren adına …, Montaj/Tedarikçi adına … tarafından tutanak tanzim edilerek müştereken imza altına alınacaktır.

Boruların, fabrika sahasına teslimi anından, “Nakil Hattı Direği” olarak fabrika sahasından çıktığı ana kadar (yani İşveren’e teslim edilene kadar) her türlü sorumluluğu Montaj/Tedarikçiye ait olacaktır.

Doğacak zarar ve ziyanı faturalardaki bedeller üzerinden Montaj/Tedarikçi İşveren’e ödeyecektir.

İşveren, “Enerji Nakil Direği” haline gelmiş hazır malı Montaj/Tedarikçi saha/fabrikasından istediği zaman çekebilecektir.

Montaj/Tedarikçinin, tahakkuk eden işçilik bedelleri (faturalardaki bedeller) Merkez Bankası’nın o günkü USD (Amerikan Doları) kurundan TL olarak İşveren tarafından 6 (ALTI) iş günü sonunda karşılıklı hesaptan sonra ödenecektir.

Ödemeler, Montaj/Tedarikçi’nin belirleyeceği herhangi bir bankanın firma adıyla TL (Türk Lirası) olarak yatırılacaktır.

“Enerji Nakil Direği” haline getirilmiş olup, İşveren’e teslim edilmiş olan mallar, uygun görülen “Galvaniz İşi Yapan Fabrika/Şahıs ya da Kurumlara” gönderilecek ve mallar tutanakla teslim edilecektir.

“Galvaniz İşi Yapanlar”, Galvaniz hizmeti bedeli için tahakkuk eden alacaklarını İşveren’e fatura edecektir.

İşveren, tutanak ya da irsaliye ile teslim aldığı malların ücretlerini fatura edildikten sonra ödeyecektir.

6- CEZAİ ŞART

Taraflar, işbu sözleşmede tanımlanan yükümlülüklerinin ihlali durumunda 200.000,00-USD tutarlı cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

7- DEVİR YASAĞI

Sözleşmenin akdedilmesi ile birlikte taraflar, sözleşme konusu olaya ilişkin olarak kısmen veya tamamen başkaları ile sözleşme akdedemeyecek, bu sözleşmeden doğan haklarını kısmen veya tamamen bir başkasına devredemeyeceklerdir. Bu hükme aykırı hareket eden taraf, o ana kadar diğer taraftan almış olduğu tüm bedelleri diğer tarafa ödeyeceği gibi ayrıca diğer tarafa …-USD cezai şartı ödeyecektir.

8- İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda ANKARA Mahkemeleri ile İcra Dairelerini yetkili kılmışlardır.

9- TEBLİGATLAR

Taraflar, madde 1’de belirtilen adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri birbirlerine yazılı olarak bildirmedikleri sürece bu adreslerine Noter ve Mahkeme kanalı ile yapılacak tebligatların geçerli tebligat olacağını peşinen kabul etmişlerdir.

… sahifeden ve … maddeden ibaret işbu sözleşme tarafların yetkili temsilcileri ve vekilleri arasında ………… tarihinde 2 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup, birer nüshası taraflarda kalmıştır.

 

İşveren                                                               Montaj/Tedarikçi

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat