Ceza Davalarında Yargılamaya Katılamayacak Hakim

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Ceza Davalarında Yargılamaya Katılamayacak Hakim

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23. madde­sinde düzenlenen bu husus, hâkimin hiçbir yar­gılama işlemi yapamayacağı hâller değil, belirli işlemleri yapamayacağı hâllerdir. Burada düzen­lenmiş olan müessese, hâkimin muhakemenin herhangi bir aşamasında işe bakmış olması dolayısıyla, o davaya artık tarafsız olarak baka­mayacağı düşüncesiyle, ikinci bir kez o davaya bakmaktan yasaklanmasıdır.

  1. maddede bu bakımdan üç tane yasaklı­lık nedeni zikredilmiştir:

“Bir karar veya hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz.” Örneğin, asliye ceza hâkimi olarak duruşma yapan, sanık ve tanık dinleyerek tutukluluğun devamına karar veren hâkim, bu mahkemenin görevsiz­lik karar vermesi ve kendisinin de ağır ceza mahkemesinde üye olarak görev­lendirilmesi ihtimalinde, artık ağır ceza mahkemesinde görülecek davada bulu­namayacaktır. Ya da daha önce yerel bir mahkemede çalışırken Yargıtay’a seçi­len hâkim, önüne, yerel mahkemede gö­rev yaparken ele aldığı bir iş geldiğinde, bunun Yargıtay’daki karar ve hükmüne katılamayacaktır.

“Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hâkim, kovuşturma ev­resinde görev yapamaz.” Ancak bu hük­mü, 5320 sayılı Yasa’nın 11. maddesi nedeniyle, CMK m. 163 dışındaki hâller­de uygulanmayacağı şeklinde anlamak gerekir. 163/1. madde ise “Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâller­de, Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hâkimi de bütün soruşturma işlemlerini yapabilir.” şeklindedir. Dolayısıyla 23. maddedeki sınırlama, aslında sulh ceza hâkiminin, suçüstü hâli ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerdeki soruşturma işlemleri ile sınırlıdır ve bu sınırlamanın uygulanabilmesi için ayrıca Cumhuriyet savcısına erişilememesi veya olayın Cumhuriyet savcısının iş yükünü aşıyor olması gerekir.

“Yargılamanın yenilenmesi halinde, ön­ceki yargılamada görev yapan hâkim, aynı işte görev alamaz.”

Yasaklanmış hâkim tarafından yapılmış olan işlem ya da verilmiş olan kararların akıbeti konu­sunda Kanunumuzda açık bir hüküm bulunma­makla birlikte, Kanun’un 289/1-b. maddesinde “Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hâkimin hükme katılması” hukuka kesin aykırılık hâli olarak düzenlenmiştir. Dolayı­sıyla kanun yolu aşamasına ulaşamayan işlem ve kararlar bakımından da yokluk yaptırımının uygulanması gerektiği doktrinde savunulmakta­dır. Ancak doktrindeki diğer görüş ise bu işlemle­rin hukuken sonuç doğuracağı şeklindedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat