ÇEVİRİ TELİF SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ÇEVİRİ TELİF SÖZLEŞMESİ

ÇEVİRİ TELİF SÖZLEŞMESİ

Madde 1-  Sözleşmenin Tarafları

1.1. İşbu sözleşme … adresinde mukim olan … ile … adresinde mukim … arasında aşağıdaki koşullarla akdedilmiştir.

Madde 2-  Tanımlar, Kısaltmalar

İşbu hizmet sözleşmesinde (bundan böyle “sözleşme” olarak anılacaktır) metninde koyu renk (bold) yazılı olan aşağıdaki terimler altlarında belirtilen anlamları ifade edecektir.

2.1.

2.2.Çevirmen

2.3.Taraflar

……………………

Madde 3- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, çevirmenin kendisine çeviri yapması amacı ile verilen belgeseller, diziler ve çeviri gerektiren tüm eserlerin asıl dillerinden Türkçe’ ye tercümesi ve banda kaydı, söz konusu çeviri ve kaydın şirkete teslimi şartları ve tarafların bu doğrultudaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 4- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

         Çevirmenin Yükümlülükleri

4.1. Çevirmen, bu sözleşmenin süresi içerisinde kendisine asıl dillerinden Türkçe’ ye tercüme edilmesi amacı ile teslim edilen tüm eserlerin tercüme edilmesi, banda kaydedilmesi ve kayıtların şirkete teslimi görevlerini gereği gibi yerine getirecektir.

4.2. Çevirmen, kendisine tercüme edilmesi amacı ile teslim edilen söz konusu metinleri, eserleri ve kayıtları başka yerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Hizmet Alanın Yükümlülükleri

4.3. …, Çevirmene tercüme ve kayıtlarına karşılık telif ücreti olarak aylık net … çevirmenin … numaralı … şubesi hesabına ödeneceğini kabul ve taahhüt eder. Bu bedel net ücret olup, bundan kaynaklanan Katma Değer Vergisi, Stopaj vb. vergiler … tarafından ödenecektir.

4.4. …, Çevirmenin söz konusu hizmeti verirken kullanacağı ve gerekli olabilecek teknik malzemeyi sağlamakla yükümlüdür.

Madde 5- Süre ve Yürürlük

İşbu sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve 2 ay boyunca yürürlükte kalacaktır. Taraflardan herhangi biri işbu sözleşmenin süresinin hitamından en az 7 gün önce yazılı olarak feshi ihbarda bulunmadığı takdirde sözleşme 2 aylık süreler halinde otomatik olarak yenilenecektir.

Madde 6- Sözleşmenin Feshi

Sözleşmenin süresine ilişkin 5. madde geçerli olmakla beraber … herhangi bir neden göstermeksizin sözleşmeyi tak taraflı olarak feshetme hakkı vardır. … noter vasıtası ile göndereceği fesih ihbarı ile sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir.

Madde 7- Cezai Şart

7.1.

Madde 8- Tebligat Adresleri

İşbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi, gerekli ihbar ve tebligatların yapılabilmesi için taraflar sözleşmede yer alan adreslerini yasal tebligat adresi olarak belirlemişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini noter aracılığıyla diğer tarafa bildirmedikleri takdirde işbu sözleşmede yer alan adreslere yapılacak ihbar ve tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Madde 9- Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda … Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 10- Sözleşme Değişikliği

İşbu sözleşmeyi tadil eden anlaşmalar yazılı ve taraflarca imzalanmadıkça tarafları bağlamaz.

Madde 11- Sözleşmenin Maddeleri ve Yürürlük

İşbu sözleşme … maddeden oluşmakta olup, taraflarca tümü üzerinde karşılıklı mutabakata varılarak …/…/… tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

FİRMA                                                          ÇEVİRMEN

Kaşe – İmza                                                Ad Soyad – İmza

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat