CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

A- ….. Bilişim A.Ş. (Bilişim)

Adresi                             : …..

Telefon No                     : …..

Faks                               : …..

E-posta                           : …..

Vergi Dairesi Sicil No      : …..

B- Bayi

Adresi                             : …..

Telefon No                     : …..

Faks                               : …..

E-posta                           : …..

Vergi Dairesi                   : …..

Vergi Dairesi Sicil No      : …..

2- Sözleşme Şartları

Bu Sözleşme’nin konusu Bayi’nin, Bilişim’den satın alacağı her türlü mal ile ilgili vereceği siparişler ve yapılacak ödemelerin Cari Hesap olarak kaydı ve Sözleşme doğrultusunda ödenmesi ve/veya vadelendirilmesidir.

Sözleşme süresi .. / .. / …. tarihinden başlamak üzere l yıldır. Sözleşme süresinin bitiminden en az bir ay önce taraflarca fesih yazılı olarak ihbar edilmediği takdirde, Sözleşme aynı şartlarda bir yıl uzayacaktır.

Mal bedellerinin tayin ve tespite ….. Bilişim tek taraflı yetkilidir.

Gerçekleştirilecek satışlara konu malların teslimi Bayi’nin muayenesi ile yapılacak olup ayıbı ihbar 3 gün içerisinde yapılacaktır.

….. Bilişim vadeli yapılacak satışlar için gerekli göreceği teminatın kendisine verilmesini, verilmiş teminatın arttırılmasını Bayi’den talep edecek, Sözleşme çerçevesinde muaccel olmuş alacaklarını bu teminatlardan karşılayabilecek, teminattan artan tutarları Bayi’nin muaccel olmamış borçları için tutabilecektir.

Bayi, siparişini ….. Bilişim’e intikal ettirirken gerekli ödemeyi de beraberinde yapılacaktır. Ödemesi 10 gün içerisinde tamamlanmamış olan siparişler geçerli olmayıp işleme konulmayacaktır.

Bayi tarafından ödemenin keşide veya ciro edilecek kambiyo senetleri ile yapılması halinde, senetlerin teslimi takiben … günlük süre içerisindeki tediye/keşide tarihlerini taşımaması halinde ayrıca Sözleşme kapsamında vade farkı tahakkuk ettirilecektir. Bunu Bayi kabul eder ve taahhüt eder.

….. Bilişim vadeli ödemelerin kabulünde Bayi’nin ….. Bilişim nez-dindeki teminatını, daha önceki ödemelerini yerine getirip getirmediği hususunu göz önüne alırsak, Bayi tarafından verilen teminatın, cins ve miktarı ….. Bilişim tarafından belirlenmek üzere arttırılmasını isteme, gerekli teminat verilene kadar yukarıda tanımlanan ödeme şekli ile bağlı kalmayıp sipariş anında peşin ödeme karşılığı satış yapma hakkına sahiptir.

Bayi, Sözleşme doğrultusunda ….. Bilişim’e keşide ve ciro edilen kambiyo senetleri de dahil olmak üzere bu sözleşmeden doğan borçların yerine getirilmesinde temerrüdü halinde (ciro edilen çek ve bonoların ödenmemesi ve karşılıksız çıkması hali de dahil) döviz bazında yıllık %18 KDV hariç vade farkı ödemeyi, borçlanma işlemleri Türk Lirası üzerinden yapılmış olsa dahi kur farkını karşılamayı kabul etmiştir.

Bayi, bu Sözleşme doğrultusunda ….. Bilişim’e keşide ve/veya ciro edilen, belli zaman aralığı ile düzenlenmiş, ikiden fazla, sıralı emre muharrer senetlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın mütebaki senetlerin de muaccel olacağını kabul etmiştir.

Bayi tarafından keşide ve ciro edilen kambiyo senetlerinin icra kanalıyla tahsilinde, bu madde gereğince belirlenecek vade farkı ile yasal faiz arasında oluşacak fark, Bayi’nin kusuru şartı aranmaksızın Bayi tarafından ….. Bilişim’e ödenecektir.

Bu Sözleşme hükümlerinde bir ya da birkaçını Bayi’nin ihlali halinde X Bilişim ayrıca bir hüküm alınmasına gerek kalmaksızın Sözleşme’yi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ….. Bilişim’in elinde bulunan Bayi ile ilgili cari hesap kayıtlarının HMK. md. 189 gereğince yegane delil sayılacağını taraflar kabul etmiştir.

Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda ….. Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Bu Sözleşme’de yer almayan hükümler için Türk Ticaret Kanunu’nun Cari Hesaba ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu madde ile onüç maddeden ibaret bu Sözleşme taraflarca okunmuş, özgür iradelerine uygunluğu görülmüş ve imza edilmiştir.

….. Bilişim                                                          Bayii

 

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat