YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMEMESİ USULÜ KAZANILMIŞ HAK DOĞURMAZ

BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA EŞİT KUSUR MADDİ MANEVİ TAZMİNAT

BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA EŞİT KUSUR MADDİ MANEVİ TAZMİNATT.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/4440
K. 2022/6723
T. 5.7.2022

BOŞANMA ( Davacı Kadının Müşterek Çocuğa Karşı Fiziksel Şiddet Uyguladığı Anlaşılmakla Müşterek Çocuğun Sosyal İnceleme Raporunda Yer Alan ve Annesi Tarafından Fiziksel Şiddete Maruz Kaldığı Yönündeki Beyanları İle Dosya Kapsamındaki Tanık Beyanlarının da Birbirleriyle Uyumlu Olduğu Dikkate Alındığında Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Tarafların Eşit Kusurlu Olduğu Gözetilmeden Davalı Erkeğin Ağır Davacı Kadının Az Kusurlu Olduğunun Kabulü İle Karar Tesisinin Doğru Olmadığı )

BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA EŞİT KUSUR ( Davacı Kadının Müşterek Çocuğa Karşı Fiziksel Şiddet Uyguladığı Anlaşılmakla Müşterek Çocuğun Sosyal İnceleme Raporunda Yer Alan ve Annesi Tarafından Fiziksel Şiddete Maruz Kaldığı Yönündeki Beyanları İle Dosya Kapsamındaki Tanık Beyanlarının da Birbirleriyle Uyumlu Olduğu Dikkate Alındığında Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Tarafların Eşit Kusurlu Olduğu Gözetilmeden Davalı Erkeğin Ağır Davacı Kadının Az Kusurlu Olduğunun Kabulünün Doğru Olmadığı )

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Tarafların Eşit Kusurlu Olduğu/Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilemeyeceği – Davacı Kadın Yararına TMK 174/1-2 Madde Koşulları Oluşmadığı/Davacı Kadının Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Reddine Karar Vermek Gerekirken Hatalı Kusur Belirlemesinin Sonucu Olarak Tazminat Taleplerinin Kabulünün Doğru Bulunmadığı )

4721/m.166/1,174

ÖZET : 1-Her ne kadar ilk derece mahkemesince davalı erkeğin ağır, davacı kadının az kusurlu olduğu belirtilerek hüküm kurulmuş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı kadının müşterek çocuğa karşı fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Müşterek çocuğun, sosyal inceleme raporunda yer alan ve annesi tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı yönündeki beyanları ile dosya kapsamındaki tanık beyanlarının da birbirleriyle uyumlu olduğu dikkate alındığında, boşanmaya sebep olan olaylarda taraflar eşit kusurludur. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu davalı erkeğin ağır, davacı kadının az kusurlu olduğunun kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

2- Boşanmaya sebep olan olaylarda taraflar eşit kusurludur. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez. Davacı kadın yararına Türk Medeni Kanunu’nun 174/1-2. madde koşulları oluşmamıştır. O halde davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar vermek gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak tazminat taleplerinin kabulü doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, aleyhine hükmedilen tazminat ve nafakalar, manevi tazminat talebinin reddi, yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-)Davacı kadın tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki nedenine (TMK m.166/1) dayalı olarak açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda ilk derece mahkemesince, davalı erkeğin, kadına karşı fiziksel şiddet uyguladığı, davacı kadının ise erkeğe ve erkeğin ailesine karşı hakaret ettiği ve ev içerisinde kalması gereken hususları üçüncü kişilere anlattığı yönündeki kusur belirlemesi neticesinde davalı erkeğin ağır, davacı kadının az kusurlu olduğundan bahisle tarafların boşanmalarına ve boşanmanın ferilerine karar verilmiş, karara karşı davalı erkek tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Bölge adliye mahkemesince davalı erkeğin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, hüküm davalı erkek tarafından yukarıdaki şekilde temyiz edilmiştir.

Her ne kadar ilk derece mahkemesince davalı erkeğin ağır, davacı kadının az kusurlu olduğu belirtilerek hüküm kurulmuş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı kadının müşterek çocuğa karşı fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Müşterek çocuğun, sosyal inceleme raporunda yer alan ve annesi tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı yönündeki beyanları ile dosya kapsamındaki tanık beyanlarının da birbirleriyle uyumlu olduğu dikkate alındığında, boşanmaya sebep olan olaylarda taraflar eşit kusurludur. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu davalı erkeğin ağır, davacı kadının az kusurlu olduğunun kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

3-) Yukarıda 2. bentte açıklandığı üzere boşanmaya sebep olan olaylarda taraflar eşit kusurludur. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez. Davacı kadın yararına Türk Medeni Kanunu’nun 174/1-2. madde koşulları oluşmamıştır. O halde davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar vermek gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak tazminat taleplerinin kabulü doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle bölge adliye mahkesi kararının KALDIRILMASINA, ilk derece mahkemesi kararının BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer itirazların yukarıda 1. bentte gösterilen sebeplerle reddi ile hükmün ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine,dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.05.07.2022 (Salı)