BOŞANMA-MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

BOŞANMA-MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/22731
K. 2017/2305
T. 6.3.2017

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Boşanma – Davacı Yanca Usulüne Uygun Şekilde Süresinde İleri Sürülmeyen ve Dayanılmayan Bir Vakıa Esas Alınarak Davalı Erkeğe Kusur Yüklenilemeyeceği/Davalı Erkek Ağır Kusurlu Kabul Olunarak Kadın Yararına Maddi Ve Manevi Tazminata Karar Verilemeyeceği)

• TANIK DELİLİNE DAYANILMAMASI (Davacı Kadın Dava Dilekçesinde Tanık Deliline Dayanmadığından Dayanılmayan Delilin Bildirilmesi İçin Ön İnceleme Aşamasında Verilen Süre Sonuç Doğurmadığı ve Davacı Kadının Süresinde Bildirmediği Tanıklarının Beyanları Kusur Belirlemesinde Dikkate Alınamayacağı)

• BOŞANMA (Davacı Yanca Usulüne Uygun Şekilde Süresinde İleri Sürülmeyen ve Dayanılmayan Bir Vakıa Esas Alınarak Davalı Erkeğe Kusur Yüklenilemeyeceği/Davalı Erkek Ağır Kusurlu Kabul Olunarak Kadın Yararına Maddi Ve Manevi Tazminata Karar Verilemeyeceği)

• KUSUR BELİRLEMESİ / BOŞANMA (Dayanılmayan Delilin Bildirilmesi İçin Ön İnceleme Aşamasında Verilen Süre Sonuç Doğurmadığı ve Davacı Kadının Süresinde Bildirmediği Tanıklarının Beyanları Kusur Belirlemesinde Dikkate Alınamayacağı)
4721/m.174/1-2
6100/m.137,140/3,187

ÖZET : Davacı kadın dava dilekçesinde tanık deliline dayanmadığından, dayanılmayan delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen süre sonuç doğurmaz ve davacı kadının süresinde bildirmediği tanıklarının beyanları kusur belirlemesinde dikkate alınamaz. Davalı erkek ise süresinde cevap dilekçesi vermemiş, davacıya herhangi bir kusur isnadında bulunmamıştır. Mahkemece, usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen ve çekişmeli olarak belirlenmeyen (vakıa esas alınarak karar verilemez. Bu durumda mahkemece, davacı yanca usulüne uygun şekilde süresinde ileri sürülmeyen ve dayanılmayan bir vakıa esas alınarak davalı erkeğe kusur yüklenilmesi doğru olmamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında, davalı erkek ağır kusurlu kabul olunarak kadın yararına maddi ve manevi tazminata karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi maddi-manevi tazminat ile vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle boşanma davalarında vekalet ücretine davanın kabul veya ret durumu göz önüne alınarak karar verileceğinin anlaşılmasına göre, davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-)Davacı kadın dava dilekçesinde tanık deliline dayanmadığından, dayanılmayan delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen süre sonuç doğurmaz ve davacı kadının süresinde bildirmediği tanıklarının beyanları kusur belirlemesinde dikkate alınamaz (HGK 20.04.2016 tarih 2014/685 ve 2016/522 karar sayılı kararı). Davalı erkek ise süresinde cevap dilekçesi vermemiş, davacıya herhangi bir kusur isnadında bulunmamıştır. Mahkemece, usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen ve çekişmeli olarak belirlenmeyen (HMK m. 137, 140/3,187) vakıa esas alınarak karar verilemez. Bu durumda mahkemece, davacı yanca usulüne uygun şekilde süresinde ileri sürülmeyen ve dayanılmayan bir vakıa esas alınarak davalı erkeğe kusur yüklenilmesi doğru olmamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında, davalı erkek ağır kusurlu kabul olunarak kadın yararına maddi ve manevi tazminata (TMK m.174/1-2) karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat