Boşanma davasında davalı eşin adresi bilinmiyorsa izlenecek yol nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Boşanma davasında davalı eşin adresi bilinmiyorsa izlenecek yol nedir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. maddesinde dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar sayılmıştır. Anılan maddenin ikinci fıkrasında ise, dava dilekçesinde bulunması gereken bu unsurlardan mahkemenin adı, dava konusu ve değeri, vakıalar, deliller ve hukuki sebepler dışında kalanlardan herhangi birinin eksik bırakılmış, yazılmamış olması durumunda hakimin davacıya eksikliğin tamamlanması için kesin süre vermesi gerektiği belirtilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119. maddede verilen kesin sürenin bir haftalık süre olacağı da belirtilmiştir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır. (HMK. md.119/2)

Yargıtay içtihatlarına göre, HMK 119 maddesinde belirtilen  husus, dava dilekçesinde davalı tarafın adresinin hiç yazılmamış, bildirilmemiş olması durumunda davacı tarafa verilecek bir haftalık kesin süre içinde bu eksikliğin tamamlanmasının istenmesi, tamamlanmaması halinde uygulanacak yaptırımın karşı tarafa ihtar edilmesidir. Aksine düşünce, gerek Tebligat Kanunun tebligata ilişkin ilgili hükümlerini (Teb. K. md 21- 25-28) gerekse Tebligat Kanununun Uygulanmasına dair Yönetmeliğinin ilanen tebliğ ile ilgili 48 ve devamı maddelerini işlevsiz hale getirecektir.Bu itibarla, davacı tarafın dava dilekçesinde, davalının adresini göstermiş olması bu nedenle dava dilekçesinde bulunması zorunlu unsurun dilekçede belirtilmiş olduğu göz önüne alınarak davalının tebligata yarar açık adresinin mahkemece araştırılması, davalının tespit edilen adresine tebligat yapılması ve sonucu dairesinde hüküm kurulması gerekir. (YARGITAY 2. Hukuk Dairesi  Esas No : 2013/1283 Karar No : 2013/13844 Tarih : 15.05.2013)

Kesin süre içerisinde adres bildirilmediğinden bahisle davanın açılmamış sayılması gibi bir kararla karşılaşmamak için, dava dilekçelerinde, davalının ikamet adresi bilinmiyorsa da, dava dilekçesine usulen bilinen son adresinin yazılmasında fayda vardır. Her ne kadar gönderilecek tebligat bila iade dönecek ise de,  mahkemeden adres araştırması yapılması, mernis adresi sorgusu, bilinen son adresinden zabıta araştırması yapılması istenebilir. Mahkeme, bu hususta araştırma yapmakla yükümlü olacak ve kesin süre içerisinde adres bildirilmediğinden bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar veremeyecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat