Borçtan Kurtulma Davası Dilekçe Örneği

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Borçtan Kurtulma Davası Dilekçe Örneği

…… MAHKEMESİ’NE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : Borçtan Kurtulma Davası.
AÇIKLAMALAR :
1. Davacı müvekkilim aleyhine Davalı tarafından … İcra Müdürlüğünün …/… E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Takibin dayanağı …/…/… tarihli senettir.
2. Müvekkilim tarafından takip dayanağı senet altındaki imzanın kendisine ait olmaması nedeni ile itirazda bulunulmuştur.
3. Davalının yaptığı itirazın kaldırılması talebi … İcra Tetkik Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve takibe yapılan itirazın geçici olarak kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmiştir.
4. Müvekkilimin davalı alacaklıya borcu bulunmamaktadır. Söz konusu senetteki imza müvekkilimize ait değildir. Bu nedenle huzurunuzda borçtan kurtulma davasını açma zorunluluğu hasıl olmuştur.
YASAL NEDENLER : İİK. ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : İcra Dosyası, Bilirkişi incelemesi, her türlü yasal kanıtlar.
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle takip konusu borcun müvekkilime ait olmadığına, yargılama giderlerinin ve avukatlık vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/2012
Davacı Vekili
Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat