Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

BORÇ SENEDİ

BORÇ SENEDİ

(Düzenleme Şeklinde)

TAAHHÜT EDENİN

 

Adı ve Soyadı                   :

T.C Kimlik Numarası        :

İkametgahı             :

Ev Telefonu                       :

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben … Noteri …, … adresindeki dairemde görev yaparken, yanıma gelen ve gösterdiği … verilen … gün ve … numaralı … kimliğine göre … ili … ilçesi … nüfusunda … cilt … sayfa … kütükte kayıtlı olup, baba isminin … ana isminin … olduğu ve …/…/…. tarihinde doğduğu anlaşılan … T.C. Kimlik Numaralı ve halen … adresinde oturduğunu ve okur yazar olduğunu söyleyen … düzenleme şeklinde bir borç senedi tanzimini istedi. Kendisini yukarıda yazılı hüviyet ile tanıdığım gibi, bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okur yazar olduğunu gördüm.

Bunun üzerine ilgili şu suretle söze başladı:

(… adresinde ikamet eden … elden rakamla borç miktarı … TL yazı ile borç miktarı … TL. borç para aldım. işbu borcumu hiçbir ihtar, ihbar ve protesto keşidesine hacet kalmasızın …/…/…. tarihinde kendisine nakten ve tamamen ödeyeceğim, ödemediğim taktirde … tarafından tutulacak Avukat ücreti, Mahkeme ve icra masraflarının tarafıma ait olacağını, ihtilaf vukuunda … Mahkeme ve … Dairelerinin yetkili olduğunu biliyor, kabul ve taahhüt ediyorum) diye sözünü bitirdi. Yazılan bu tutanak okunması için kendisine verildi. Okundu

Yazılanların hakiki arzusu olduğunu bildirmesi ve kabul etmesi üzerine ilgilisi ile birlikte tarafımdan imzalandı ve mühürlendi.

Onaylanmış … örneğin kendisine verildiğini onaylarım. …/…/…

Noteri

Ad Soyad

İmza

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat