BONO, TAHVİL VE YATIRIM FONU KATILMA BELGESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BONO, TAHVİL VE YATIRIM FONU KATILMA BELGESİ

BONO, TAHVİL VE YATIRIM FONU KATILMA BELGESİ
ALIM-SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

Bir tarafta, … adresinde mukim … Menkul Değerler Anonim Şirketi (bundan sonra kısaca “ARACI KURUM” denilecektir); diğer tarafta,

Müşterinin

Adı Soyadı/Unvanı                  :

Adresi                         :

Telefon/İş                                :

Telefon/Ev                              :

Faks                                       :

(bundan sonra kısaca “MÜŞTERİ” denilecektir) arasında …/…/…. tarihinde aşağıdaki koşullarla bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler ile yatırım fonu katılma belgelerinin alim-satımına ilişkin işbu Sözleşme imzalanmıştır.

  1. KONU

Bu Sözleşme’nin konusu;

  • Devlet tarafından ihraç edilen hazine bonosu ve tahvil,
  • Özel sektör tarafından ihraç edilen tahvil, kara iştirakli tahvil, banka bonosu ve benzeri borç ve hak doğurucu menkul kıymetler yatırım fonu katılma belgelerinin

alım-satımı kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

  1. ÇALIŞMA ŞEKLİ

MÜŞTERİ, hazine bonosu, tahvil, yatırım fonu katılma belgesi gibi yatırım yapacağı menkul kıymetlerin alım ve satımına ilişkin talimatını ARACI KURUM’a iletecek ve satın alacağı menkul kıymet tutarını işlemin gerçekleştirilmesinden önce ARACI KURUM’a gönderecektir.

  1. DAYANAK

Bu sözleşme Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Yatırım fonu katılma belgelerinin alım ve satımında Fon İç Tüzüğü hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır.

ARACI KURUM, mevzuatta yapılacak değişiklikler, yeni mevzuat hükümlerinin yürürlüğe girmesi, ARACI KURUM tarafından değişikliğin lüzumlu görülmesi ve benzeri nedenlerle işbu Sözleşme’de gerekli değişiklikleri tek taraflı olarak yapmaya yetkilidir. Yapılan değişiklikler MÜŞTERİ’ye yazılı olarak bildirilir.

  1. SÜRE

Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir.

ARACI KURUM, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşme’yi dilediği tarihte tek taraflı olarak feshedebilir.

MÜŞTERİ, … işgünü önceden bildirmek ve taahhütlerini de yerine getirmek kaydıyla herhangi bir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir.

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin Emri doğrultusunda gerçekleştirilen alım işlemleri sonucunda MÜŞTERİ adına iktisap ettiği menkul kıymetleri MÜŞTERİ’ye teslim edinceye kadar bir banka nezdinde yahut İ.M.K.B. Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nde (Takasbank) gideri MÜŞTERİ’ye ait olmak kaydı ile saklamaya yetkilidir.

  1. TAZMİNAT

MÜŞTERİ satılmak üzere ARACI KURUM’a tevdi ettiği hazine bonosu, tahvil, yatırım fonu katılma belgesi gibi menkul kıymetlerin sahte veya herhangi bir nedenle kısıtlanmış olması halinde doğacak sonuç ve zararlardan ARACI KURUMA karşı sorumlu olacaktır.

  1. KOMİSYON VE ÖDENMESİ

ARACI KURUM’un bu Sözleşme kapsamındaki menkul kıymetlerin Borsa’da veya Borsa dışında alım-satımı konusunda sunacağı aracılık hizmeti karşılığında MÜŞTERİ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve ARACI KURUM’un cari tatbikatına göre satış veya alış rakamı üzerinden tespit edeceği komisyonu ARACI KURUM’a ödeyecektir.

ARACI KURUM, söz konusu komisyon oranını dilediği zaman değiştirmeye yetkilidir.

  1. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak taraflara yapılacak tebligatlar için kanunî ikametgâhlar Sözleşmede belirtilen adreslerdir. MÜŞTERİ adres değişikliklerinde yeni adresini yazılı olarak ARACI KURUM’a bildirinceye kadar eski adresine yapılan tebligatlar ve bildirimler MÜŞTERİ’nin kendisine yapılmış sayılır.

İşbu Sözleşme, taraflar arasında akdedilmiş olan ve Temel Sözleşme niteliğinde olan Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesi’nin eki mahiyetinde olup, Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesi’nin işbu Sözleşme kapsamındaki işlemlerin niteliğine aykırı olmayan hükümleri İşbu Sözleşme hakkında da uygulanacaktır.

  1. UYUŞMAZLIK

İşbu Sözleşme’nin uygulama ve yorumundan doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde … Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu Sözleşme … madde ve biri MÜŞTERİ’ye verilmek üzere … nüsha olarak düzenlenmiş olup taraflar yukarıdaki şartları kabul ve taahhüt ettiklerini beyan eder.

ARACI KURUM                                                    MÜŞTERİ

… MENKUL DEĞERLER A.Ş.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat