BENZİN İSTASYONU KİRA SÖZLEŞMESİ

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

BENZİN İSTASYONU KİRA SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR:

Kiralayan:

Kiracılar:

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu mülkiyeti Kiralayana ait Ankara İli, … adresinde kain ekli vaziyet planında (Ek.1) belirtilen _______ m² büyüklüğündeki benzin istasyonunun kiralanması, tarafların kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3- KİRALANAN YERİN KULLANILMA AMACI:

3.1. Kiracı kiralanan yeri işyeri olarak kiralamıştır. Kiralanan yerin tamamı … firmasına ait benzin satışı yapılması amacıyla ________ işletme adı altında kiracı tarafından işletilecektir. Bu cümleden olmak üzere kiralanan yer’in tüm gelir ve giderleri kiracı‘ya ait olacak, tüm kasalar kiracı adına çalışacak, kiralanan yer’de sadece kiracı adına düzenlenmiş tek bir vergi levhası bulunacaktır. Kiracı yukarıda belirtilen işletme adını kiralayan’ın yazılı izni olmadan değiştiremez. Kiracı kendisine ait olsa dahi, başka işletme adı ile sahip olduğu firmasını kiralayan yer’den yararlandırma hakkı yoktur.

3.2. Kiracı, işletme ruhsatının bir örneğini en geç ___ ay içinde kiralayan’a verecektir. Kiracı, kiralanan yer’de … firması dışında benzin satışı yapan diğer firmalara yer tahsisi suretiyle doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir kira münasebetine giremez, kira tahsil edemez, kiralanan yerde namına başkası hesabına ticaret yapamaz.

3.3. Kiralanan yer münhasıran … firması tarafından sağlanan benzin ve türevleri için kullanılacaktır.

… firması dışında başka firmaların mal veya hizmeti satılamaz, kiralanamaz veya benzeri bir yolla ticari faaliyette bulunulamaz. İşyerinin tahsis amacı dışındaki her türlü kullanımı sözleşmeye aykırılık teşkil eder ve sözleşmeye aykırılık nedeni ile kiralayan, kiracının tahliyesi ile birlikte kira yılı sonuna kadar olan kira bedellerini zarar ziyan olarak talep edebilir.

4- SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI VE SÜRESİ

4.1. İş bu Kira sözleşmesi imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

4.2. Kira döneminin başlangıcı, Benzin İstasyonu’nun açılış tarihidir. Açılış tarihi iş bu sözleşmenin imza tarihi itibarıyla …/…/… olarak öngörülmekte olup kiralayan bu tarihten hesaplanacak şekilde en az 2 ay önceden kiracıya bildirmek koşuluyla açılış tarihini öne alabilir veya erteleyebilir. Sözleşmenin süresi açılış tarihinden itibaren 10 (ON) yıldır. Kira dönemi yıl olup başlangıç tarihinden itibaren 12 aylık süre olarak tanımlanacaktır.

4.3. Taraflar, aralarındaki kira ilişkisini iş bu sözleşmenin sona ermesinden sonra devam ettirmek isterlerse, Kira süreninin sona ermesinden en geç 3 (üç) ay öncesine kadar yapacakları anlaşmaya göre yeni kira dönemini tespit ederler ve sözleşmenin diğer hükümlerinde de mutabık kalınarak yeni dönem için yeni kira sözleşmesi yaparlar. Anlaşma sağlanamaması halinde sözleşme, madde 4.2’deki kira süresinin sona ermesi ile son bulur. Sürenin sona ermesiyle birlikte kiracı kiralananda hiçbir zarara sebebiyet vermeksizin Kiralananı derhal tahliye eder

5- KİRA BEDELİ (KDV HARİÇ):

5.1. Kiralanan yer’in KDV hariç kira bedeli EK.2’de belirtildiği gibidir. Kira bedeline Benzin İstasyonu’nun aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma, temizlik, bakım ve idaresi giderleri dâhil değildir.

Kiracı kiralanan yere ait tüm masrafları ve aidatları zamanında ödemekle yükümlüdür.

İşbu karşılıklı mutabakat vasıtasıyla tespit edilen ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası EK.2’de beyan edilen Aylık Kira, ikinci yıl ve takip eden her yıl için önceki yılın kira bedeline TÜFE oranında artış yapılarak ödenecektir. Diğer aidat ve masraflarda ki artış bu hükmün dâhilinde değildir.

Bu Kira Sözleşmesi 10 (ON) yıllık olup, her yılın kirası ayrı ayrı tespit edilerek kira bağıntı tesis edilmiştir. Bunun yıllık kira artışı olarak yorumlanması mümkün değildir. Bunu taraflar def’i olarak ileri süremezler.

Kiralayan, Kira bedelinin her kira dönemi için önceden tespit edilmiş olan maktu kira bedellerini bildirmek amacıyla,, kiracı’ya ayrıca ihtarname keşide etmekle yükümlü değildir.

5.2. Asgari Kira bedeli her kira yılı başında T.C Merkez Bankasının belirlediği döviz (ABD doları) efektif satış kuru üzerinden belirlenecektir. Asgari Kira bedeli Benzin İstasyonu’nun açılış tarihinin içinde bulunduğu takvim yılı için aylık _______TL olup her yıl sonunda açıklanacak Devlet İstatistik Enstitüsü Tüfe oranında arttırılacaktır. Sonraki dönemlere ait açıklanan asgari kira bedeli başlangıçtaki kira bedelinden hiçbir şekilde az olamaz.

5.3. Aylık net satış, Kiracı tarafından her ay, ilgili ayı takip eden 5 (beş) gün içinde Kiralayan’a yazılı olarak tebliğ edilecektir. Kiralayan tüm iş düzenini (raporlama, bütçeleme, faturalama…., vs) cironun gerçekleştiği ayı takip eden 5 iş günü içinde Kiracı tarafından bildirilmesi esasına göre programlar. Kiracı, bu amaçla, cironun tam ve zamanında bildirilmesine özen gösterir ve cironun zamanında bildirilmemesi halinde hergün için kayıtsız şartsız ________ TL (yazı ile) ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.4. Aylık net satışın tespitinde Kiracı’nın faaliyet ayına ait olup, bir sonraki ayın ilk beş takvim günü içinde Kiralayan’a muhasebe kayıtlarına dayanarak ve günlük satış dökümü şeklinde yapacağı yazılı bildirim esas alınır.

5.5. Kiralayan, Kiracı’nın ticari faaliyetine engel olmamak şartıyla, önceden haber vermeksizin kendisinin yetkilendirdiği kişilerce veya bağımsız bir firma vasıtasıyla aylık net satışları denetleyebilir. Kiracı, Kiralanan’daki işletmesi ile ilgili tutulması veya düzenlenmesi gereken her türlü yasal, idari ve mali kayıt, defter ve evrakları talep edildiğinde Kiralayan’nın denetim ve incelemesine sunmakla yükümlüdür. Kiralayan’ın yapacağı her bir denetleme sonunda, tespit yapıldığına dair bir tutanak denetlemeyi yapan kişi veya kişilerce ve Kiracı’nın yasal temsilcisiyle müştereken imzalanır. Sözkonusu tutanak geçmiş dönemin ibrası şeklinde yorumlanamaz. Kiracı’nın denetlemeyi engellemesi ve/veya söz konusu tutanağı imzalamaktan imtina etmesi durumunda; net satışı gizlediği anlamına gelir ve bu durumda Kiralayan, Sözleşme’yi derhal fesih edebileceği gibi Sözleşme’de adı geçen depozitoyu irat kaydeder ve Kiracı, ayrıca cari kira dönemindeki 3 (üç) aylık asgari kira bedelini cezai şart olarak Kiralayan’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu durumda, Kiracı, Kiralayan’dan hiçbir hak talep edemez. Kiracı, maliye hafızalı yazar-kasa gün bitimi raporunda (Z Raporunda) belirtilmeyen ön ödemeli alış-veriş kartları, hediye ve yemek çekleri ile biletleri karşılığında yaptığı satışları da aylık Cirosunda belirtecek ve dâhil edecek olup, Kiralayan’da bu satışları denetleme hakkına sahip olacaktır. Kiracı, Kiralanan’da sergilediği ürünler üzerinde müşterilere sipariş formu doldurarak, satışın Kiralanan’dan başka bir yerde gerçekleşmesini sağlaması halinde bildirilen Ciroya bu bedeller eklenir. Denetleme sonucunda Kiralanan’da mali muhasebe usulüne uygun evrak karşılığı satış yapılmadığı ve/veya aylık beyan edilen Ciroda maliye hafızalı yazar-kasa gün bitimi raporunda (Z Raporunda) gözükmeyen ön ödemeli kartlar alış-veriş kartları, hediye ve yemek çekleri ile biletleri karşılığında satış yapıldığı ve bildirilmediği tespit edilirse, Kiralayan, Sözleşme’den doğan diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, Sözleşmeyi tek yanlı olarak feshedebilecektir.

5.6. Yapılan tespit neticesinde; net satışın yanlış bildirildiği anlaşılırsa, Kiracı, Kiralayan’a yaptığı eksik kira ödemesini derhal tamamlayacaktır. Ayrıca, eksik ve yanlış bildirimin cezai şartı olarak; Kiracı, cari kira dönemindeki aylık asgari kiradan az olmamak kaydıyla eksik ödediği kira miktarının ………. katı tutarı da nakden ve defaten Kiralayan’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.7. Belgesiz satış yapıldığının herhangi bir yolla tespiti halinde; Kiracı, belgesiz satış tutarının …… misli bedeli Kiralayan’a cezai şart olarak öder. Bundan sonra her belgesiz satış yapıldığının tespiti halinde ise, işbu cezalar %50 arttırılarak devam edecektir. Tüm bu hallerde Kiralayan’ın Sözleşme’yi tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

5.8. Kiracı ile Kiralayan’ın mutabık kalacakları bir bilgi işlem çözümü çerçevesinde, Kiracı’nın satışlarının Kiralayan tarafından sürekli izlenmesini ve her an rapor alınabilmesini sağlayacak imkânları yaratmayı Kiracı kabul eder.

5.9. Kiracı, kira bedeli ödemelerini geciktirmesi halinde, geciktiği günler için, kira bedeline ilaveten temerrüt faizi olarak geciken her gün için bir (1) günlük kira bedeli kadar gecikme faizi ödemeyi kabul eder ve taahhüt eder. Kiracının fer’ileri ile birlikte yaptığı geç ödemeler dâhil temerrüt ve akde muhalefet hükümlerinin uygulamasını engellemez.

4- KİRA BEDELİ ÖDEME ŞEKLİ ve ZAMANI

4.1. Asgari Kira Bedeli, her ayın ilk günü KDV eklenerek aylık ve peşin olmak üzere nakden ve defaten Kiralayan’nın bildireceği Banka Hesabına yatırılmak suretiyle ödenecektir. Kira bedeli, kiranın ödendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif döviz satış kuru esas alınarak TL’ye çevrilir ve KDV eklenerek fatura edilir.

4.2. Ciro bazlı aylık kira bedeli, faaliyet ayını izleyen 5 (beş) takvim günü içinde hesaplanarak Kiralayan’a yazılı olarak bildirilir. Ciro bazlı aylık kira bedeli, faaliyet ayının başında ödenen aylık asgari kira bedelinden fazla ise, aradaki fark KDV ilave edilerek en geç ayın … günü Kiralayan’a ödenir. Bu bildirimde kullanılacak raporlarda, ilgili ayı teşkil eden günlere ait brüt satış ve net satış tutarlarının ayrı ayrı gösterilmesi esastır.

4.3. Kiracı, Kiralayan’a yapacağı ödemelerin öncelikle Kiralanan’ın kirasına değil, ödemekle yükümlü olduğu diğer kalemlere Kiralayan’ın seçimine bağlı olarak mahsup edilebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

4.4. Ödemelerle ilgili havale ve diğer tüm masraflar Kiracı’ya aittir.

5-KİRA BEDELİNİN İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI ZAMAN:

Kira bedeli, Kiracının Kiralananı hangi tarihte halka açtığına bakılmaksızın, DEMİRPARK AVM’nin açılış tarihinden itibaren işlemeye başlar.

6-KİRALANANIN TESLİMİ:

6.1. Kiralayan, Kiralananı madde 2.2’de belirtilen Kiralanan yerin açılış tarihinin en az 30 gün öncesinden teslim edilecektir.(“Kiralananın Teslim Tarihi”). Kiralanan, Kiracıya atfedilmeyecek nedenlerle Kiracıya daha geç bir tarihte teslim edilirse, Kiralananın Açılış Tarihi, teslim süresindeki gecikmeye eş bir süre ertelenir.

6.2. Teslim işlemlerine geçilebilmesi için Kiralayan, Kiralananın tesliminin gerçekleşeceği tarih ve saati kiracıya, bildirerek onu yazılı olarak teslime davet edecektir. Kiralanan, demirbaş listesini ve kiralananın mevcut durumunu içerir bir teslim tutanağı ile teslim edilecektir. Kiracı, davet edildiği halde teslimde hazır bulunmazsa Kiralayan şu seçeneklerden birini tercih edebilir; Kiralananı İş bu Sözleşmedeki tüm hususlar bakımından teslim edilmiş ve teslim alınmış addeder, ki bu durumda Kiracının, hazır bulunma işini, işlemde hazır bulunan Kiralayanın temsilcisine delege ettiği kabul edilir; veya kâr kaybı, Kiracı tarafından halihazırda Kiralananda değişiklik yapılmışsa Kiralananın yeniden inşa edilmesi, Sözleşmeye veya Kiralanana atfedilebilecek her türlü masrafın kendisine geri ödenmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uğradığı zararlar için Kiracıdan tazminat isteme hakları saklı kalarak Sözleşmeyi fesheder.

7-İŞİN BAŞLAMASI:

7.1. Kiracı, Alışveriş Merkezinin halka açılmasıyla (“Alışveriş Merkezinin Açılış Tarihi”) eş zamanlı olarak Kiralananı halka açmayı (“Kiralananın Açılış Tarihi”) taahhüt eder.

7.2. Kiralananın, Kiracıya atfedilebilecek nedenlerle Alışveriş Merkezinin Açılış Tarihinde açılmaması durumunda Kiracı, Garanti Edilen Asgari Kiranın 30’da birinin iki katına eşit günlük cezai şart bedeli ödemek zorundadır. Bu cezai şart bedeli, Alışveriş Merkezinin Açılış Tarihinden itibaren her halükarda işleyecek olan Kiranın ödenmiş olmasına bakılmaksızın, Kiralanan halka açılması gereken günden, fiili olarak açıldığı güne kadar geçen her takvim haftasının ilk gününde ödenecektir. Hiçbir koşulda bu cezai şart bedeli Kira bedelinden sayılmaz, ne de Kiracıya herhangi bir hak tanır; ayrıca buradaki Madde 3.9.’de belirtilen gecikme faizi oranına tabi olacaktır. Tüm bu sayılanlar, Kiralayanın, yukarıdaki fıkralarda belirtilen, esasa dair yükümlülük olan açılışın yerine getirilmemesi nedeniyle Sözleşmeyi feshetme hakkına halel getirmez.

8-DEPOZİTO VE İADESİ:

8.1 Kiracı ………. ABD dolarını iş bu sözleşmenin taraflarca imza tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Kiralayanın vereceği banka hesabına yatırmak suretiyle Kiralayana depozito olarak verecektir.

8.2. Depozitonun iş bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Kiralayana verilmemesi halinde, Kiracı Sözleşmenin akdedilmemiş sayılacağını bu sebeple Kiralayan’ın zararlarını ve madde 18/1’de düzenlenen cezai şartı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

8.3. İş bu depozitoya kiracı adına hiçbir şekilde haciz işlemi uygulanamaz, başka iş ve teminat olarak gösterilemez. Kiracı, kira dönemi sonuna kadar depozito için faiz talebinde bulunmamayı kabul etmiştir.

8.4. Depozito İş bu Kira sözleşmesinin sona ermesine kadar Kiralayanda kalacak olup Kiralananın tahliyesinden sonra, Kiralanana Kiracının vermiş olduğu zararlar ve Kiracının ödenmeyen kira borçları varsa Kiralayanın tüm zararları ve alacakları depozitodan mahsup edilip kalan miktar var ise kiracıya iade edilecektir.

8.5. Kiracı, depozitoyu bahane ederek kira ödemelerini geciktiremez. İşbu Sözleşme sona ermedikçe ödenmeyen kiraların depozitodan mahsubu ve bu suretle teminatın azaltılması yoluna gidilemez. Depozito mevcut olduğu halde Kiralayan bütün alacakları için yasal takip yapabilir, dava açabilir.

8.6. Taraflar arasında asgari kira bedelinde yeniden bir anlaşma sağlandığı takdirde yeni Kira bedeli üzerinden depozito yenilenir.

9-KİRALANAN YERİN KULLANIM ŞEKLİ ve İZİN VERİLEN FAALİYETLER ve YASAKLAR:

9.1. Kiracı, kiralananı …. adet Sinema gösterim salonu ve 1 (bir) adet kafeterya şeklinde münhasıran ticari amaçlı sinema gösterimi (“izin verilen faaliyetler”) için kullanacaktır. Kiracı İzin verilen faaliyeti … CINEMA CLUB tabelası altında ifa edecektir. Kullanımı veya tabelayı değiştirmek veya kapsamını genişletmek için Kiracı, Kiralayanın yazılı iznini almak zorundadır.

9.2. Kiracı, iş bu sözleşme süresi boyunca kiralayandan rekabete karşı korunmayı veya her ne türde olursa olsun herhangi bir mal gamının münhasır satış hakkını hiçbir şekilde talep edemez.

9.3. Kiracı, kiralananı iş bu sözleşme süresinin tamamı boyunca sözleşme ile belirlenen kullanım şekline uygun olarak kesintisiz kullanacaktır. Kiracı faaliyetlerini güncel ve kesintisiz olarak müşteri memnuniyeti esasıyla sürdürecektir. Kiracı DEMİRPARK AVM’nin iç yönetmeliklerinde belirtilen çalışma saatleri boyunca sürekli Kiralananı açık tutar, Kiralananın açılış-kapanış saatleri, Kiralayan tarafından belirlenir.

9.4. Kiracının, Kiralananın dışına, işbu Sözleşmede veya Dâhili Yönetmeliklerde Kiralayanın açıkça izin verdikleri haricinde tabela veya afiş asması için Kiralayanın önceden açık onayının alınması gerekir. Aynı şekilde Kiralananın ve ortak kullanıma ait alanların dış dekorasyonunda, Kiralayanın ve/veya görevlendirilen temsilcisinin talimatlarına eksiksiz bir şekilde uyulacaktır. Kiralayan, ilgili masraf ve giderleri, bunlardaki payına göre Ortak Giderlerin bir parçası olarak Kiracıya yansıtacaktır.

9.5. Kiralananın iç dekorasyonu, Kiralayan ve/veya görevlendirilen temsilcisi tarafından, önceden onaylanacak ve bunun masrafları, Kiracı tarafından ödenecektir. Kiralayan iç dekorasyonda her türlü değişiklik isteme hakkını saklı tutar.

9.6. Kiralayan, … AVM’nin herhangi bir bölümünde Kiracı’nın Kiralananda satacağı ürün ve/veya hizmetlerin aynısını satabilir ve/veya Alışveriş Merkezi’nin içinde kendisi veya üçüncü şahıslar tarafından aynı konuda faaliyet gösteren başka bir iş yeri açtırabilir. Kiracı, diğer mal/mülk veya kişiler lehine olsa bile, DEMİRPARK AVM’nin herhangi bir kısmını ve özellikle de mevcut Kiralanan’ı yükümlülük altına sokan her türlü ayni hakka veya külfet ve mükellefiyete saygı gösterir.

9.7. Kiracı, Kiralananda tüketmek veya diğer herhangi bir maksatla alkollü içki satışı yapamaz. Kiralanan içinde içki kullanamaz, kullandıramaz.

9.8. Kiracı tarafından müşterilere satışa sunulacak ürünlerin güncel, taze ve sağlığa faydalı olmaları esastır. Satılan mallar ve yapılan hizmetler ile ilgili müşteri şikayetlerinden ve istemlerinden Kiracı sorumludur. Mallarla ilgili bu şikayetlerin giderilmesinde Kiracı, sorunu en akılcı şekilde çözümlemek ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek ile sorumludur.

9.9. Kiralanan, izin verilen amacın dışında hiçbir şekilde ofis, depo, teşhir salonu fabrika satış mağazası, seri sonu mağazası, defolu mallar mağazası olarak kullanılamaz ve kullandırılamaz. Kiracı Kiralananın tamamını veya bir kısmını kullanılmayan veya boş bir halde bırakamaz

9.10. Kiracı, yanıcı, patlayıcı, zehirli, ağır veya insan, eşya veya mal/mülk açısından tehlike arz eden her türlü malzeme ve ürünün Kiralananda depolanmasının veya burayı bozacak veya buraya zarar verecek herhangi bir faaliyetin yürütülmesinin yasak olduğunu kabul eder.

9.11. Kiracı, uygunsuz, sağlığa zararlı, rahatsızlık verici veya gereksiz gürültüye neden olan her türlü faaliyetin Kiralananda gerçekleştirilmesinin yasak olduğunu kabul eder. Sıkıntı verebilecek ağır veya hacimli şeylerin taşınması, Kiralayanın ve Alışveriş Merkezi Müdürünün talimatları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

9.12. Kiracı, kiralananı, özel ya da tüzel kişiye kısmen veya tamamen tahsis edemez, devredemez, üçüncü şahıslara işletme hakkı veremez, alt kira ilişkisine giremez. Kendi namına, başkası hesabına ticaret yapamaz. Kiralananda sadece Kiracı adına düzenlenmiş tek bir vergi levhası bulunacaktır.

9.13. Kiracı İşbu sözleşme ekleri olarak Kiralayan tarafından öngörülebilecek ve taraflarca önceden üzerinde mutabakat sağlanmış olan teknik şartname, işletme yönetmeliği, Kiracı el kitabı gibi tüm düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

9.14. Kiralananın amaç dışı kullanılması ve iş bu 10. maddede yer alan hususların ihlali akde aykırılık teşkil eder ve Kiralayan tarafından ileri sürülebilecek bir tahliye nedenidir. Amaç dışı kullanım ve iş bu 10. maddede yer alan hususların ihlalinde, Kiralayan doğrudan Kiralananın tahliyesini istemek ya da süre vermek suretiyle amaç dışı kullanımın veya ihlalin giderilmesini istemek şeklinde seçimlik bir hakka sahiptir. Kiralayanın ihtarname göndermekte gecikmiş olması, Kiralananın amaç dışı kullanımına ve ihlale rıza gösterdiği anlamına gelmez. Kiralayan sözleşme süresi içinde herhangi bir tarihte amaç dışı kullanımın giderilmesini istemek hakkına sahiptir. Uyuşmazlıkların çözümünde, Kiralayanın amaç dışı kullanıma ve ihlale rıza gösterdiği iddiası ancak yazılı şekilde ispatlanabilir. Ayrıca, Kiracı tarafından işbu 10. maddenin hükümleri ihlal edilmesi halinde; Kiracı, ihlalin devam ettiği her gün için cari kira dönemindeki 3 (üç) günlük asgari kira bedelini cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracının, işbu madde sebebiyle Sözleşme’nin feshine sebep olması halinde; Kiracı, fesih tarihinde geçerli olan aylık asgari kira bedelinin 3 (üç) katı tutarında cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı hiçbir koşulda cezai şartın tenkisini talep edemez.

10-KİRALANANIN KİRALAYAN TARAFINDAN DEVRİ:

Kiralayan veya halefi, Kiracıya herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmaksızın iş bu Sözleşme süresince dilediği zamanda herhangi bir sıfatla, Kiralananı herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye devretme hakkına sahiptir.

11- GİDERLER, VERGİLER, RUHSATLAR:

Ortak alanlar kat mülkiyeti kanuna göre belirtilen kullanım alanlarıdır. Kiracı alışveriş merkezinin kiracının payına düşen tüm ortak alan aydınlatma, ısıtma, havalandırma, klima, temizlik, güvenlik, su gibi benzeri her türlü giderleri ödeyecektir. Giderlerin ödenmemesi kira bedelinin ödenmemesi hükümlerine tabi olup tahliye nedenidir.

Sözleşme ile ilgili tüm masraflar, vergiler, harçlar ve kesildiği takdirde cezalar Kiracı’ya aittir.

Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu veya diğer herhangi bir yasa veya düzenleme sebebiyle doğacak, gerek Kiralananın kullanılması ve gerek Alışveriş Merkezi’nin kullanılması veya ondan yararlanılması ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar, Kiracı tarafından ödenir, kira stopajı kiracıya aittir.

Kiracının işini icra etmesine ve Kiralananın kullanımına dair ve İş bu sözleşmenin 10. maddesinde İzin Verilen Faaliyeti yürütmek için zorunlu olan tüm izinler ve diğer gerekli resmi izinler, Kiracı tarafından masrafları kendisine ait olmak üzere alınacaktır. Bunlar alındıktan sonra Kiracı, bu idari izin ve ruhsatların birer kopyalarını Kiralayana ibraz etmek zorundadır.

Kiralayan, Kiracı’nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerden herhangi birini onun yerine ifa etmek durumunda olursa, bunların Kiracı tarafından derhal tazminini talep edebilecektir

12- SİGORTA:

Kiracı, Kira Süresi boyunca Kiralananda ve ortak alanlarda, kendisinin, istihdam ettiği personelinin ve üçüncü şahısların yol açacağı ve/veya Kiralananda uğrayacakları her türlü zararı tazmin edecek sigortaları mali açıdan itibarlı bir sigorta şirketine sigorta yaptıracaktır.

Kiracı, Kiralama Süresi boyunca, maliyeti kendisine ait olmak üzere kendisi için ve Kiralayana rücu edilmemesini sağlayacak şekilde her türlü zarar ve risklere karşı tam kapsamlı paket sigorta yaptıracak ve ayrıca, bir yıllık Kira Bedeli tutarında Kiracı mali mesuliyet ve komşuluk mali mesuliyet sigortaları (ek teminatlar dâhil) yaptıracak olup sigorta poliçelerinin birer suretini kira döneminin başlangıcından itibaren bir ay içerisinde kiralayana ibraz etmek zorundadır.

Kiracı, Sözleşme’den ya da Sözleşme dışı mesuliyetten doğan her türlü zarar ve hasar nedeniyle, Kiralayan’ın ağır kusuru dâhil, Kiralayan’a karşı sahip olduğu her türlü talep ve dava hakkından vazgeçmiştir.

13- ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN YÖNETİMİ:

Alışveriş merkezinin kira döneminin başlangıcından sonuna kadar yönetimi, ortak kullanım yerlerinin (otopark alanları ve girişler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sevk ve idaresi, havalandırma, ısıtma, aydınlatma, temizlik, güvenlik, hizmetleri kiralayan tarafından veya görevlendireceği kişi veya kişiler tarafından yerine getirilecektir. Kiracı, Yönetim hizmetlerini yapmakla görevlendirilen kişinin veya kuruluşun yukarıda belirtilen hususlara ilişkin olarak alacağı bütün kararlara uyacak ve giderlere de payı oranında iştirak edecektir.

14- SÖZLEŞMENİN FESHİ:

Aşağıda belirtilen sebeplerin varlığı halinde kiralayan ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın kiracının kiralanan yer üzerindeki kullanma hakkını sona erdirebilir.

 1. A) Kanunda belirtilen emredici hükümlere aykırı davranışlarda bulunması.
 2. B) İzin verilmeyen alt kiralama, devir veya temlik ve ortak(lar) olması.
 3. C) Kiralanan yerdeki işletme faaliyetini yürütemez duruma gelmesi, iflas etmesi, aciz haline düşmesi.
 4. D) Kiracı tarafından Sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi.
 5. E) Kira bedelini sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen şartlar ve esaslar muvacehesinde yerine getirilmemesi halinde.
 6. F) Kiracının, ilgili Ruhsatları almaması.
 7. G) Kiracının, iş bu Sözleşme çerçevesinde belirtilen belgeleri teslim etmemesi.
 8. H) Kira akdinin bir eki olan, kiracının taahhüt ve kabul ettiği işletme yönetmenliğinde belirtilen kural ve esasların ihlali durumunda.

İ) Kiralayan ve/veya görevlendirilen temsilcisi tarafından yapılan doğrulama çalışmaları sonucunda Kiracının Bilet Satış Net gelirinde tekrarlı olarak fark çıkması.

 1. K) Kiracının, kiralananın aralıksız çalıştırma yükümlülüğüne aykırı davranması.
 2. L) Kiralayanın iznini almadan Kiracının, Kiralananın kullanım amacını değiştirmesi
 3. M) Kiracının sözleşmede belirtilen diğer yükümlülük ve taahhütlerine aykırı davranışlarda bulunması.

15-MÜCBİR SEBEP ve BEKLENMEYEN HALLER:

Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller; deprem, yangın, su baskını, savaş, iç savaş, yaygın şiddet olayları; yasa, tüzük, yönetmelik ve yetkili mercilerin kararları gibi tarafların iradeleri dışında oluşan, öngörülemeyen, önlenemeyen ve sınırlayıcı olmamak koşuluyla yukarıda sayılmış bulunan hususlardır.

Mücbir sebeplerin veya beklenmeyen hallerin varlığı halinde Kiracının kira vesair mali yükümlülükleri aynen devam edecektir. Ancak mücbir sebepler nedeniyle ……AVM’nin uzun süre ile gayri faal duruma gelmesi halinde Sözleşmenin akıbeti taraflarca görüşülerek karara bağlanacaktır

16- KİRALANAN YERİN İADESİ

Diğer maddelerdeki tahliye ile ilgili düzenlemeler saklı kalmakla birlikte Fesih suretiyle sona erme halinde fesih bildirimin kiracıya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde, Kira süresinin sona ermesinden en geç 3 (üç) ay öncesine kadar sözleşmenin yenilenmesi için taraflar yazılı mutabakat sağlayamadığı taktirde Kira Sözleşmesinin süresinin dolumuyla sona ermesiyle birlikte Kiracı, Kiralananı DERHAL tahliye eder.

Kira Sözleşmesi usulüne uygun olarak sona erdikten sonra kiralanan yeri tahliye etmeyen veya herhangi bir şekilde kendi kusuru ile Kiralayan’ın Kiralananı bir üçüncü şahsa kiralayabilmesini imkânsız kılacak şekilde fiilen meşgul tutan Kiracı, Kiralananı bu şekilde hukuka ve Sözleşme’ye aykırı olarak işgal ettiği her gün için Aylık Kira Bedeli’nin ¼’ü oranında bir ceza bedelini peşinen ve nakit olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Kiracı, Kiralanan’ı tahliye ederken ana gayrımenkule ve Kiralanan’a zarar vermeden ve tüm borçları ödedikten sonra, Kiralayan’ın görevlendireceği kişi(ler)nin gözetim ve denetiminde, kolon, tavan ve tabanlardaki sabit kaplama ve döşemeler, aydınlatmalar ile Kiralanan’ın mütemmim cüzü (vitrin camı, cephe kaplamaları, v.b.) ve/veya demirbaşı haline gelmiş şeyler dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kiralanan’ı teslim aldığı şekilde, teslim etmekle yükümlüdür.

Tahliye sırasında Sökme, götürme işlemleri Kiralayan’ın veya görevlendireceği kişi(ler)in ningözetim ve denetiminde ancak DEMİRPARK AVM’nin kapalı olduğu saatlerde yapılabilir.

Sökme işleminden doğan bütün zararlar Kiracı’ya aittir. Kiracı, Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren 10 (on) gün içinde sökmediği ekleri Kiralayan’a terk etmiş sayılır ve bu ahvalde hiç kimseden hiçbir sebeple bir talepte bulunamaz, kira bedelinden mahsup edilemez.

Kiralayan dilediği taktirde, Kiracı’nın terk ettiği her türlü ekleri tüm masrafları Kiracı’ya ait olmak üzere söktürebilir ve naklettirebilir.

17-GİZLİLİK:

Sözleşme, sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ile taraflar arasında kurulan ilişkiler her iki taraf ararsında gizlidir. Taraflardan hiç biri diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda belirtilen haller, Devlet veya idari makamlarca istenenler dışında 3. kişiye bilgi aktaramaz, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklâm amacıyla kullanamaz. Kiracı tarafından gizlilik ilkesinin ihlali halinde bu ihlalden kaynaklanan kiralayanın zararı için Kiracı Kiralayana en son asgari kira bedelinin iki katı tutarında ceza-i şart ödeyecektir. Kiralayanın bu ihlalden kaynaklanan bakiye zararları için kiracıya karşı tazminat davası açma ve sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

Taraflar arasında ticari ilişki sona erse dahi iş bu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir.

18- CEZAİ ŞART:

Sözleşmenin diğer hükümlerinde bahsi geçen cezai şart hükümleri ve diğer yükümlülükler mahfuz kalmak ve bu maddeyi etkilememek koşulu ile Kiralananın Kiracı tarafından işbu Sözleşme’ye aykırı surette teslim alınmaması veya açılmaması veya Kiracı tarafından işbu Sözleşmenin feshine neden olunması veya Kiralananın tahliye edilmesi halinde Kiracı, Kiralayanın her türlü zarar, ziyan ve tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla Kiralayanın o tarihe kadar tahakkuk eden en yüksek kira bedeli üzerinden hesaplanacak veya Depozito verilmemekle İş bu sözleşmenin akdedilmemiş sayılması halinde Garanti edilen asgari kira bedeli üzerinden hesaplanacak, 5 (beş) aylık kira bedelini peşinen ve nakit cezai şart olarak öder.

Ayrıca Sözleşme hükümleri tahtında yükümlü olduğu halde yükümlülüğünü yerine getirmeyen Kiracı hakkında Kiralayanın icra takibi, dava v.s.ye başvurması durumunda, Kiracı yargılama masraflarının yanı sıra, %15 avukatlık ücretini Kiralayanın avukatına ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

19- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ ve YETKİLİ MAHKEME:

Taraflar, Sözleşmeden veya Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların dostça çözümü için en iyi gayretlerini sarf edeceklerini kabul ve beyan etmektedirler.

Tarafların Sözleşmeden veya Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkları dostça çözmekte başarısız olmaları durumunda; İhtilafların çözümünde münhasıran Zonguldak Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

20- UYGULANACAK HUKUK:

İş bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir ve bunlara göre tefsir edilir.

21- DELİL SÖZLEŞMESİ:

İş bu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Kiralayan tarafından Kiracı’nın alacak ve borçlarının kaydedildiği cari hesap dökümü ve Kiralayan’a ait diğer ticari kayıt ve belgeler münhasır delil olarak kabul edilecektir.

22- MUHTELİF HÜKÜMLER:

İş bu sözleşme ve eklerinde yer alan her hangi bir hüküm, şart ve kayıtlardaki, Türkiye Cumhuriyeti Kanunların emredici hükümleri sebebiyle olan geçersizlik, iptal edilebilirlik Hükümsüzlük, infaz edilemezlik hali iş bu sözleşmenin kalan hükümlerine halel getirmez.

Bu sözleşme taraflar arasındaki anlaşmanın tam ve yegane durumunu düzenler ve tüm yazılı ve şifahi müzakereler bu sözleşme tarafından ilga edilmiştir. Usulünce taraflarca yürürlüğe sokulmuş yazılı bir belge olmadıkça bu sözleşme değiştirilemez.

Kiracı tarafından İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin ihlali halinde Kiralayanın bu duruma sessiz kalması, hoşgörülü davranması hali hiçbir şekilde ihlal edilen maddenin ilgası anlamına gelmez.

23- YÜRÜRLÜK:

İşbu sözleşme taraflarca bütünüyle okunmuş incelenmiş ve tamamen benimsenerek …… sayfa ve bir nüsha olarak imzalanmış ve asıl nüsha kiralayanda bırakılmış, tasdikli bir nüsha kiracıya verilmiştir. ……./…../….

Kiralayan Malik                                                                        Kiracı

 

 

 

Müşterek ve Müteselsil Kefil

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat