Belirsiz Alacak Davası olarak açılan İş davasına cevap dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Belirsiz Alacak Davası olarak açılan İş davasına cevap dilekçesi

… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                         : Huzurdaki davaya ilişkin itiraz ve cevaplarımızı havi dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkemeniz huzurunda bulunan işe iade istemli tespit davasına ilişkin olarak yasal süre içerisinde cevap ve itirazlarımızı sunmaktayız.

Davacı yan işçilik alacaklarının ödenmediği iddiasında bulunmuştur. Ancak kıdem ve ihbar tazminatları açısından belirsiz alacak davasının açılamayacağı yüksek mahkeme içtihatları ile benimsenmiştir. Şöyle ki;

Davacı taraf çalışmış olduğu tarihleri net bir şekilde izah etmiş, ilgili döneme ait kıdem ve ihbar tazminatı talebinde bulunmuştur. Ancak işçi alacakları belirlenebilir olduğundan iş bu davalar belirsiz alacak davası olarak açılamaz. Zira, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin, 11.02.2014 Tarihli Esas:2014/442, Karar: 2014/2051 Sayılı Kararından görüleceği üzere Yargıtay daemsal ve güncel kararında işçi alacaklarının belirsiz alacak davası şeklinde açılamayacağı görüşünü benimsemiştir. Dolayısıyla; alacak iddiaları belirsiz alacak davası ile talep edilemeyeceğinden davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz.

TANIKLARIMIZ:

1.………………………………. (……….TCKN)   Adres: …………………………

2.………………………………. (……….TCKN)   Adres: …………………………

HUKUKİ NEDENLER             : İş Kanunu, HMK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                   : SGK kayıtları, tanık beyanları, özlük dosyası ve sair tüm deliller.

NETİCE VE TALEP     : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve resen takdir buyrulacak hususlara istinaden, davanın REDDİNE, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

 (Ad, Soyad, İmza)

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat