BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (II)

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (II)

1- Taraflar

İşveren

Ünvanı (Adı)                 : …..

Adresi                          : …..

İşyeri SSK Sicil No      : …..

İşyeri Çalışanı (İşçi)      : …..

İşyeri Çalışanı (İşçi)

Adı ve Soyadı               : …..

Doğum Yeri ve Tarihi    : …..

İkametgah Adresi         : …..

Telefon                         : …..

Yaptığı İş (Görevi)        : …..

İş Tanımı Kodu (Unvanı)   :           …..

Aylık Net Ücret            : …..

Görev Primleri (var ise) : …..

 1. a) Sorumluluk Primi : …..
 2. b) Kritik Alan Primi : …..

2- Sözleşmenin Süresi

Sözleşmenin süresi …..’dır.

Başlama Tarihi              : .. / .. / ….

Deneme Süresi             : ….. Ay

Bu iş sözleşmesi yukarıdaki adreslerde mukim taraflar arasında aşağıdaki koşullarda imzalanmıştır. Sözleşmede bundan böyle İŞVEREN, ….. İŞÇİ olarak anılacaktır.

3- İşyeri ve Çalışma Şartları

 1. a) İşçi; gerek bu sözleşmenin gerekse 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde işveren ve işveren vekili tarafından kendisine verilecek bütün görev ve işleri, işverenin merkez ve şubeleri ile yükümlülüğü altında bulunan veya bulunacak Türkiye’nin tüm şehir ve ilçelerinde, yatarak veya ayaktan tedavi merkezi olan sağlık kuruluşlarında; çalışma prensipleri ve uygulamaları doğrultusunda görev ve talimatlara, vardiya sistemine, mesai saatine, birer nüshaları işçiye teslim edilmiş olan işverenin veya hizmet alan kurumların yayınlamış olduğu personel yönetmeliğine, iş yerinde halihazırda uygulanmakta olan organizasyon şeması, yönetmelik, talimat ve sirkülere uygun olarak çalışmayı kabul ve taahhüt eder.
 2. b) İşçi, işverenin farklı iş yerlerinde veya işverenin hizmet verdiği kurumlarda, işverenin uygun göreceği görev, görev yeri ve iş değişikliklerini peşinen kabul etmiştir. İşçi, işin kendisine uygun olmadığı bahanesiyle işin yapılmasından kaçınamaz.
 3. c) Görev yeri değiştirilen işçi, görev değişikliğinin kendisine tebliğinde belirtilen iş başı tarihinde, yeni görevlendirildiği yerde işbaşı yapmakla yükümlüdür. Bu sürede, yeni iş yerinde işbaşı yapmayan işçinin hizmet akdi işçi tarafından tek taraflı olarak fesih edilmiş sayılır ve bu nedenle işçi işverenden hiçbir şekilde kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez.
 4. d) İşçi, gerek bu sözleşmenin gerekse 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, iş yerinde; tecrübe ve mesleki birimine uygun olarak, işverenin veya vekillerinin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetlerin karşılığında belirlenen aylık ücret ve varsa görev pimleri dışında herhangi bir ücret talep edemez.

4- Deneme Süresi

Bu sözleşme ile işçi …..ay deneme süresi ile çalışmayı kabul etmiştir. Taraflar deneme süresi sonunda veya içerisinde iş akdini nedensiz ve ihbarsız fesih edebilirler. Bu halde herhangi bir tazminat ödenmez. İşçinin çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır.

5- İşin Süresi

 1. a) Bu sözleşme .. / .. / …. tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve altı ay süreyle yürürlükte kalır.
 2. b) Bu sözleşme .. / .. / …. tarihinde sona erer. Ancak; sözleşmenin sona erme tarihinden yedi gün önce taraflarca her hangi bir yazılı ihbar veya bildirimde bulunulmadığı takdirde, sözleşme aynı şartlarla bir yıl süreyle yenilenmiş kabul edilir.
 3. c) İşçi kural olarak iş sözleşmesinin süresi içinde çalışmak zorundadır. Ancak taraflardan biri İş Kanununun md. 24 veya md. 25 de sayılan haller dışında bir nedenle sözleşmeyi fesih ederse, işçinin görevi (ünvanı), sorumlu veya üstü pozisyonda ise; fesih tarihinde geçerli olan son iki aylık ücretin brütü oranında (değişebilir nitelikteki prim ödemeleri hariç), fesih tarihindeki görevi (unvanı) sorumlu veya üstü pozisyonda olmayan işçi için ise fesih tarihinde geçerli olan bir aylık net ücret tutarını cezai şart olarak tazmin etmekle yükümlüdür.

Taraflar cezai şarttan indirim talep edemez. Yukarıdaki hükümler iş sözleşmesini haklı nedenle feshine sebep olan taraf aleyhine, diğer taraf lehine uygulanacaktır.

Sözleşmenin süresi sonunda kendiliğinden sona ermesi halinde zikredilen tazminat ve cezai şart hükümleri geçerli değildir.

 1. d) Taraflar dilerlerse karşılıklı yazılı mutabakat ile deneme süresi sonrasında, sözleşme süresi dolmadan iş sözleşmesini sona erdirebilirler.

6- Ücret

 1. a) İşçiye, işveren ile yapacağı birebir-karşılıklı görüşme neticesinde taraflarca belirlenen miktar üzerinden ücret tahakkuku yapılır.
 2. b) Ücretler çalışılmış ayı takip eden ayın beşi ile onu arası peşin olarak banka hesabına ödenir. Prim ödemeleri aylık ücretlerle birlikte ödenebileceği gibi, her ayın on beşi ile yirmisi arasında da ödenebilir. Şirketin gerekli görmesi halinde ücret ödeme günü ve şeklinde değişiklik yapılabilir.
 3. c) İşçi, işverenin bizzat yazılı olarak talep ettiği ek çalışmaların dışında kendi isteği ile yapacağı ek çalışmalardan dolayı, hiçbir şekilde ek ücret talep edemez.
 4. d) Ücret dışındaki ikramiye, prim ve vb. diğer ücret eklerinin tahsisi ve ödenmesi işverenin takdirindedir. İşçi yapmakta olduğu görevin, görev yerinin ve ünvanı karşılığı olarak varsa görev primi alır. Görev primleri, işin niteliği, güçlüğü, riski ve sorumluluğu gibi kriterler göz önüne alınarak üst yönetim tarafından çeşitlendirilen ve söz konusu göreve devam edildiği sürece ek olarak tahakkuk ettirilen değişebilir gelir kapsamındadır. Görev primleri yönetim tarafından yılda bir kez, her görevin özelliğine göre değerlendirilir.
 5. e) İşverenin; maktu ücret dışında hiçbir taahhüdü tazammun etmemek kaydı ile takdir hakkını kullanarak yapacağı, ikramiye, benzeri ödemeler, sosyal yardım mahiyetinde olup, ücretin bir unsuru olmadığı işçi tarafından kabul edilmiştir.

7- Çalışma Süresi ve Fazla Çalışma

 1. a) 4857 sayılı iş kanununa uygun olarak iş yerinde haftalık çalışma süresi 45 saattir. Günlük çalışma saatleri ve ara dinlenmeler şirket tarafından düzenlenir.
 2. b) İşçi, işveren yazılı olarak talep ettiği takdirde fazla mesai yapmayı ve ulusal ve dini bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı şimdiden kabul eder. Bu çalışmalar karşılığı ücretler 4857 sayılı iş kanununda belirlenen esaslara göre ödenir. İşçi, işverenin talebi olmaksızın kendiliğinden fazla mesai yapamaz. Fazla mesai iş yerinde uygulanmakta olan fazla mesai prosedürüne göre düzenlenir.
 3. c) İşçiye, işveren tarafından; İş Kanunu gereğince denkleştirme esasının benimsendiği durumlarda fazla çalışma ücreti ödenmez; karşılığı izin olarak verilir.

8- Özel Şartlar

 1. a) İşçi işverenin belli edeceği günde hafta tatili yapacaktır.
 2. b) Yıllık izin, işverenin uygun göreceği tarihlerde kullanılacaktır. Bunun için işçi, işverene yazılı dilekçe ile müracaat edecek, işverenin belirlediği tarihler arasında işverenin yazılı olurunu aldıktan sonra işçi izne ayrılabilecektir.
 3. c) İşçinin, işverenin yazılı oluru olmaksızın başka bir işte çalışması kesinlikle yasaktır. İşçinin bu yasağa aykırı davranması iş akdinin işveren tarafından feshi için haklı sebep teşkil eder. İşbu halde işveren herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın iş akdini tek taraflı fesih edebilir. Bu halde işçiye herhangi bir tazminat ödenmez.
 4. d) İşçi işveren tarafından verilen görev sınırları içinde hareket etmek zorundadır. İşçi onay almadan iş yapamaz. Onay almaksızın yaptığı çalışmaların sonuçlarından doğacak zararları işçi ödemekle yükümlüdür.
 5. e) İşçi, iş yerinde çalıştığı süre içinde bireysel olarak ticari faaliyette bulunamaz, 3. şahıslarla ticari ilişkiye giremez, ortak olamaz. Şirkette yürüttüğü görevine binaen şahsi menfaat temin edemez. Bu hükme aykırı davranan işçinin, iş sözleşmesi herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın haklı nedenle işveren tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Bu halde işçiye her hangi bir tazminat ödenmez.
 6. f) İşçiye verilen sorumluluk, ünvan, görev ve görev yeri gerektiğinde net ücretinde indirim yapılmaksızın değiştirilebilir. İşbu halde işçinin madde 4.d gereği almış olduğu görev primleri yeni görevin niteliği, sorumluluğu, riski ve güçlüğüne göre yönetim tarafından yeniden belirlenir. Gerektiğinde görev primi verilmez. Görev primi uygulanmayan birimlerde net maaş ödenmeye devam eder.
 7. g) İşçi; kasten veya tedbirsiz, dikkatsiz davranışları sonucu ve işin niteliği gereği kendisinden beklenen özeni göstermeyerek iş yerindeki makine alet ve teçhizata verdiği zararlardan bizzat sorumludur. İşçi, kendisine kullanılmak üzere teslim edilen malzeme araç ve gereçleri iş yeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
 8. h) İşçi, iş yerindeki hizmet süresince tedbirsizlik dikkatsizlik ve kasıtlı eylemlerinden dolayı gerek şirkete gerekse 3. kişilere karşı oluşacak zarar ile ziyanlardan ve zararların tazmininden sorumlu olup, iş yerinde edindiği belge ve bilgiler hakkında hiçbir şekilde kurumun menfaatlerini zedeleyecek beyanda bulunamaz.

ı)   İş kanunu hükümleri dahilinde, işçi hakkında İşveren tarafından belirlenecek olan dönemlerde yine İşveren tarafından performans değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Performans değerlendirme sistemi neticesinde elde edilen verilere göre, İşveren, çalışmalarında diğer personele oranla verilen görevleri gerektiği gibi yerine getirmeyen ve/veya geç yerine getiren, kendisi ile aynı görev pozisyonda olan işçiye oranla daha az verimli çalışan, çalışmakta olduğu pozisyonun layığını yerine getirmeyen ve/veya benzer nedenlerle düşük performanslı ve personel disiplin yönetmeliği uyarınca işten çıkarma cezasını gerektirir bir eylemde bulunan işçilerin iş sözleşmesi süresinden önce işveren tarafından haklı sebeple tazminatsız feshine sebep teşkil edecektir.

 1. j) İşverence verilen veya dışarıdan sağlanan Eğitimler ile Bölüm Toplantılarına katılım mecburidir. İşçi, işbu sözleşmenin süresi içerisinde kendi isteğiyle haklı bir neden olmaksızın işten ayrılırsa veya İş Kanunu madde 25. gereğince iş akdine son verilir ise, işverence verilen veya sağlanan eğitimlerin ve harcanan sürenin bedeli karşılığında, ayrıldığı tarihteki bir aylık brüt ücreti tutarında tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşçi almış olduğu hizmet içi eğitimleri, işine yansıtmak, verimliliğini artırmak zorundadır. Aksi takdirde bu durum iş akdinin İşveren tarafından feshine haklı sebep teşkil eder.

9- Çalışma Yasağı ve Cezai Şart

 1. a) İşçi; sözleşme süresi içerisinde kendi isteği ile işten ayrılırsa, şirketten ayrıldığı tarihten itibaren …….. yıl süre ile işverenin yazılı olurunu ve onayını almadan aynı iş kolunda faaliyet gösteren firma veya kurumda çalışamaz. Bunlara şirket sırlarını ortaya çıkarır nitelikte teklif; götüremez, satamaz ve yayınlayamaz. Çalışan bu bir yıllık süre içinde şirketle rekabet edecek ortaklıklara üye, denetçi ve ortak olamaz.
 2. b) İşçi yasaklara aykırı davrandığı takdirde işçinin son iki aylık bürüt ücreti tutarında cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10- İş başvurusundaki beyanların tamamen doğru olduğunu onaylayan işçi, bilerek yanlış bilgi vermiş olduğu veya bazı bilgileri gizlediği anlaşıldığı takdirde, bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul eder. İşçi, işverenin bu sebeple işe son vermesi karşısında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

11- İşçi bu sözleşmede beyan etmiş olduğu adresinin sabit olduğunu, bu adrese yapılacak tebligatların aynen kendisine yapılmış sayılacağını, adres, isim, soy isim değişikliğini derhal işverene yazılı olarak bildirmek zorunda olduğunu, yeni adresini ve değişiklikleri bildirmemekten dolayı işverenin uğrayacağı zararları karşılamak zorunda kalacağını bilmektedir. İlan panolarına asılan duyurular ve elektronik ortamda yayınlanan prosedürler işçiye tebliğ edilmiş sayılır.

12- İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde İş Kanunu ve Borçlar Kanunu ve iş yeri Faaliyetlerini İlgilendiren sağlık mevzuatı hükümleri uygulanır. Bu iş akdi tarafların rızasına uygun olarak iki adet düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır. İşveren ile işçi arasında her türlü uyuşmazlığın çözümünde ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Deneme süresi içinde ve deneme süresini başarı ile geçiren işçi hakkında yukarıdaki sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

                 İşveren                                                                     İşçi (Çalışan)

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat