Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Bedelsiz kalmış banka ipoteğinin fekki için ihtarname örneği

BAKIRKÖY ( ) NOTERLİĞİ’NE

İHTAR EDEN : ………..(T.C Kimlik No: ………………….)
VEKİLİ : Av. ………….

MUHATAP : …. Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü

ADRES
KONUSU : ………. İli, …………..İlçesi ………….. Mevkii …. Pafta ….. Parselde kayıtlı ……….. arsa paylı … Blok …. nolu Bağımsız Bölüm üzerine, bankanız lehine ………… tarih, ……….. yevmiye no ile tesis edilmiş olan 1. Derece ………… TL bedelli ipoteğin, bedelsiz kalmış olması nedeniyle terkini, aksi halde yasal yollara başvurulacağı hususunun ihtarıdır.
AÇIKLAMALAR:
1-………….T.C Kimlik Numaralı Muris ………….., vefat etmiş olup, müvekkilim ………………, murisin yasal mirasçılarından biridir.
2- Muristen, yasal mirasçılarına intikal edecek gayrimenkullerin intikal ve satış işlemlerine başlandığında, tapuda muris adına kayıtlı ………..İli, ……….. İlçesi ……….. Mevkii … Pafta …. Parselde kayıtlı ….. arsa paylı … Blok…. nolu Bağımsız Bölüm üzerine, bankanız lehine ….. tarih, …. yevmiye no ile tesis edilmiş olan 1. Derece ……….. TL bedelli ipotek bulunduğu tespit olunmuştur.
3- Tarafımızca yapılan sözlü müracaatlarda, murisin bankanıza herhangi bir borcu bulunmadığı hususunda şifahi bilgi verilmiş ise de, tarafınızca bugüne dek ipoteğin fekki hususunda herhangi bir işlem yapılmamıştır.
4- İntikale müteakip gayrimenkulün satış işlemleri yapılacağından ve ipotek terkin edilmediği müddetçe alıcı , gayrimenkulü almaya yanaşmadığından, kayıtlarınızın tetkiki ile, bedelsiz kalmış olan, yukarıda bahsi geçen gayrimenkul üzerindeki ipoteğin, iş bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3 iş günü içerisinde fekkini, talebimizin kabul görmemesi veya sebepsiz yere sürüncemede bırakılması halinde, ipoteğin fekki ve satışın yapılamamasından mütevellit uğranılan zararların tazmini için yasal yollara başvurulacağı hususunu İHTAREN bildiririm.

İHTAR EDEN VEKİLİ
Av. ………….

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat