Mahkeme Kararı Nasıl İcraya Konulur?

Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Girme Suçu Nedir? Cezası Ne Kadar?

MADDE 291.- (1) Kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koyarak ceza infaz kurumuna veya tutukevine giren kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:

Kendisini hükümlü veya tutuklunun yerine koyarak, onun yerine ceza infaz ku­rumuna veya tutukevine girmeyi cezalandıran bu suç tipinin kabulüyle korunmak istenilen hukuksal yarar, adliyenin görev ve yetkilerini yerine getirmesinin, saygınlığının, adaletin tecellisinin sağlanmasıdır.

BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU SUÇUN FAİLİ

Bu suçun faili, kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koyarak, onan yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine giren herhangi bir kimse olabilir.

BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU SUÇUN KONUSU:

Bu suçun maddi unsuru, kendisini bir hükümlü veya tutuklunun yerine koyarak ceza infaz kurumuna veya tutukevine girmektir. Burada bir suçu üstlenme (TCK 270 .md.) sözkonusu değildir. Hüküm veya tutuklama kararı gerçek failin kimliğine göre verilmesine karşın, fail, asıl hükümlü veya tutuklunun kimliğine bürünerek, kendisini onun yerine koyarak ceza infaz kurumuna veya tutukevine girmektedir.

BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU SUÇUN MANEVİ UNSURU:

Bu suç ancak kasten işlenebilir. Bunun için failin, kendisini, bir hükümlünün ve­ya tutuklunun yerine koyarak ceza infaz kurumuna veya tutukevine girdiğini bil­mesi ve isteyerek girmesi gerekli ve yeterlidir. Failin suçu hangi saikle işlediği önem taşımaz. Örneğin fail, kendi barınma gereksinimini karşılamak veya bir menfaat karşılığında bu fiili işlemiş olabilir. Suçun taksirle işlenmesi mümkün değildir.

BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:

Kovuşturma: Suçun soruşturma ve kovuşturması C.savcılığınca re’sen yapılır.

Görevli Mahkeme: 5235 sayılı Kanunun 10.maddesi uyarınca bu suç dolayı­sıyla açılan davaya bakma görevi sulh ceza mahkemesine aittir.

Suçun Yaptırımı: Altı aydan iki seneye kadar hapis cezasıdır.

Dava Zamanaşımı: TCK’nun 66/1-e bendi uyarınca suçun dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat