Başka Bir Suçtan Cezaevinde Bulunan Sanığın Yokluğunda Hüküm Kurulması Savunma Hakkının Kısıtlanmasıdır

Başka Bir Suçtan Cezaevinde Bulunan Sanığın Yokluğunda Hüküm Kurulması Savunma Hakkının Kısıtlanmasıdır

T.C.

Yargıtay

  1. Ceza Dairesi        

2021/957 E.  ,  2021/3258 K.

“İçtihat Metni”

Taleple İlgili Hüküm : Mahkumiyet

Suç : İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak

İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan sanık … hakkında yapılan yargılama sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair Ayvalık 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 06/05/2010 tarih ve 2008/472 Esas, 2010/67 Karar sayılı hükmün sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 25/06/2013 tarihli ve 2013/335 Esas, 2013/9761 karar sayılı ilamı ile düzeltilerek onanması yönündeki kararına karşı Yargıtay C.Başsavcılığının 09/06/2021 tarihli ve KD – 2021/55079 sayılı yazısı ile “Yüksek Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 25/06/2013 gün ve 2013/335 Esas, 2013/9761 karar sayılı ilamı ile ; Ayvalık 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/05/2010 tarih ve 2008/472 Esas, 2010/67 karar sayılı sanık …’ya İnfaz Kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan verilmiş olan hükmün onanmasına karar verilmiş ise de;

Hükümlü …’nın 08/03/2021 tarihli dilekçesinde verilen kararını son oturumda gıyabında verildiğini, bu şekilde savunma hakkının kısıtlandığını belirtmesi üzerine dosyanın incelenmesinde; Hükümlü …’nın karar verilen 9.Celse (06/05/2010) tarihinde hükümlü olarak Bandırma M Tipi Kapalı ceza infaz kurumunda bulunduğu halde huzurda savunması alınmadan karar verildiği, sanık …’nın ceza İnfaz Kurumu veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan dolayı 5237 sayılı TCK.nun 297/1, TCK 62/1, TCK 53 maddeleri gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Ayvalık 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 06/05/2010 tarih ve 2008/472 Esas, 2010/67 Karar sayılı hükmünün temyiz incelemesini yapmış olan Yüksek Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce;

Karar tarihinde Bandırma M tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan hükümlü bulunan ve duruşmalardan bağışık tutulma talebi de olmayan sanığın, hükmün verildiği duruşmada bizzat veya SEGBİS ile hazır edilmesi gerektiği gözetilmeden CMK’nın 193. ve 196. maddelerine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması gerekçesiyle Ayvalık 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/05/2010 tarih 2008/472 Esas, 2010/67 karar sayılı hükmünün bozulmasına karar verilmesi yerine, Yüksek Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 25/06/2013 gün ve 2013/335 Esas, 2013/9761 Karar sayılı ilamı ile; Ayvalık 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/05/2010 tarih ve 2008/472 Esas, 2010/67 Karar sayılı hükmünün ONANMASINA karar verilmiş olması nedeniyle;

Yüksek Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 25/06/2013 gün ve 2013/335 Esas, 2013/9761 Karar sayılı ilamına yönelik olarak itiraz talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; 05/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6352 sayılı yasanın 99.maddesi ile değiştirilen 5271 sayılı CMK.nun 308.maddesi gereğince itirazın kabulü ile; Yüksek Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 25/06/2013 gün ve 2013/335 Esas, 2013/9761 Karar sayılı ilamının kaldırılması, Sanık …’nın Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine yasak eşya sokmak suçundan dolayı 5237 sayılı TCK.nun 297/1,62/1, 53 maddeleri gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Ayvalık 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/05/2010 tarih ve 2008/472 Esas, 2010/67 Karar sayılı hükmünün (yukarıda açıklanmış olan nedenle) 5320 sayılı Kanun’un 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321 maddesi uyarınca bozulması, İtiraz talebimizin kabul edilmemesi halinde ise; 05/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6352 sayılı yasanın 99. maddesi ile değiştirilen 5271 sayılı CMK.nun 308.maddesi gereğince dosyanın Yüksek Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderilmesi” itiraz isteminde bulunulması üzerine Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

UYAP kayıtları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın incelemeye konu dava dosyasında hükmün verildiği 06/05/20210 tarihinde, sanığın başka bir suçtan hükümlü olarak Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu, 31/07/2009 tarihli sorgusunun yapıldığı celsede sanığa duruşmadan vareste tutulmak isteyip istemediğinin sorulmadığı ve bu hususta bir karar alınmadığı gibi sanığın da duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmadığının anlaşılması karşısında; son oturumda hazır edilmeyen sanığın yokluğunda yargılama yapılarak mahkumiyetine karar verilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK’nın 196. maddesine aykırı olarak savunma hakkının kısıtlandığı anlaşıldığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı yerinde görülerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

KARAR;

1- İtirazın kabulü ile itiraza konu Dairemizin 25/06/2013 tarihli, 2013/335 Esas, 2013/9761 Karar sayılı sanık hakkında infaz kurumuna yasak eşya sokmak suçundan verilen düzeltilerek onama kararının KALDIRILMASINA,

2- Sanık … hakkında infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan verilen mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;

Başka suçtan Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olan sanık hakkında, 5271 sayılı CMK’nın 193/1 ve 196/5. maddelerine aykırı olarak, vareste tutulma talebi olmadan ve bu hususta mahkeme tarafından bir karar verilmeden, duruşmada bizzat veya SEGBİS vasıtasıyla hazır edilmeyerek yokluğunda yargılamaya devam edilip hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden sair hususlar incelenmeksizin hükmün bu nedenle BOZULMASINA, sanık hakkındaki hüküm infaza verilmiş ise İNFAZIN DURDURULMASINA, sanık bu mahkumiyet hükmü nedeniyle infaz kurumuna alınmış ise SALIVERİLMESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde serbest bırakılmasının sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmasına, 23/06/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.