Banka Kredi Sözleşmesi Nedeniyle Alınan Senet Teminat Senedidir

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Banka Kredi Sözleşmesi Nedeniyle Alınan Senet Teminat Senedidir

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2016/15432
KARAR NO:2016/17007
KARAR TARİHİ:15.6.2016
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ: 02/07/2015
NUMARASI: 2015/665-2015/890

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı banka vekili tarafından, beş adet bonoya dayanarak borçlu kefiller aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte;

borçlular, takibe konu senetlerin kullanılan kredilere istinaden teminat amacıyla verildiği ve borcun ödendiği iddiasıyla icra mahkemesine başvurarak takibin iptalini istemiş, mahkemece; alacaklının 23.06.2015 tarihli cevap dilekçesi dikkate alınarak davanın kalulüne ve takibin iptaline karar verilmiştir.

Takip dayanağı bonoların TTK.’nun 776. maddesi uyarınca tüm unsurları havi bonolar olduğu ve kredi sözleşmesi kapsamında düzenlendiği tartışmasızdır. Söz konusu bonoların sözleşme kapsamında verilmiş olmaları kayıtsız şartsız borç ikrarını içermediği sonucunu doğurmaz. Bonoların teminat amaçlı olarak düzenlenmiş olduğunun yazılı belgeyle yada alacaklının kabul beyanı ile kanıtlanması gerekir.

Somut olayda takip dayanağı bonoların teminat bonosu olduğu yönünde herhangi bir yazılı belge bulunmadığı gibi bonoların teminat amaçlı verildiği yönünde alacaklının kabul beyanı da bulunmadığından bonoların kredi sözleşmesinin ödeme aracı olarak düzenlendiğinin kabulü gerekmektedir.

O halde mahkemece itfa itirazı da kanıtlanamadığına göre itirazın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/06/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat