BANKA ELEKTRONİK TİCARET SÖZLEŞMESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

BANKA ELEKTRONİK TİCARET SÖZLEŞMESİ

1- Tanımlar ve Kısaltmalar

İşbu sözleşmede yer alan;

Banka       :           Türkiye ….. Bankası A.Ş.’yi.

BKM        :           Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’yi.

Eurocard International S.A/

Mastercard International

Inc./Vısa International        :           Banka’nın doğrudan üyesi olduğu ve Türkiye’de temsile tam yetkili olduğu EUROCARD / MASTERCARD / VISA kredi kartı sistemlerini yürüten yurtdışı kuruluşları,

Kredi Kartı Sistemleri        :           Europay İnternational, Mastercard International, Visa International, Dıners, Amex, BKM veya Banka’nın doğrudan üyesi bulunduğu/ bulunacağı yurt içi veya uluslararası kart/kredi kartı sistemlerini.

Üye İşyeri  :           BANKA ile “ÜYE İŞ YERİ SÖZLEŞMESİ” imzalamış olup, ÜYE’lere her türlü mal ve hizmetleri sunan, faaliyet konusu tek bir “KATEGORİ KODU” ile tanımlanmış gerçek veya tüzel kişileri,

Kategori Kodu      :           ÜYE İŞYERİ’nin faaliyet alanını uluslararası kuruluşların standartlarına göre belirleyen, ÜYE İŞYERİ’nin İŞYERİ LİMİTİ’ni saptamak için kategorize eden numarayı,

Üye           :           BANKA ve/veya KREDİ KARTI SİSTEMLERİNDE yer alan mali kuruluşlar tarafından çıkartılan Kredi Kartları ile ….. 24 veya ….. 24 GENÇ KART’larını doğrudan kullanmaya yetkili olan kart hamili gerçek veya tüzel kişiyi,

Kredi Kartı           :           BANKA’nın ÜYE’ye vermiş olduğu ve herhangi bir bedel ödemeden ÜYE İŞYERLERİ’nde alışveriş yapma veya hizmet sağlama olanağı veren MASTERCARD / EUROCARD / VISA kartını,

Elektronik Ticaret  :           Veri, mal ve hizmet alım satım işlemlerinin internet üzerinden gerçekleştirilmesi,

Sanal Mağaza        :           İnternet üzerinden erişilebilen ürün ve/veya hizmetlerin satışı amacıyla ÜYE İŞYERİ tarafından hazırlanmış veya hazırlatılmış ve mülkiyeti ÜYE İŞYERİ’ne ait olan ….. adresli internet sitelerini,

Alıcı          :           İnternet üzerinden alışveriş yapan gerçek veya tüzel kişi,

Güvenli Elektronik İşlem    :           Bankaca kart hamillerine ve Üye İşyerlerine sağlanan muhtelif güvenlik sistemlerini içeren bilgisayar programları kullanılarak tarafların internet üzerinden gerçekleştirdikleri ve üçüncü şahısların bilgisayar ağı üzerinde gönderilen bu söz konusu bilgilere ulaşmalarının engellendiği işlemlerdir.

Güvenlik Kodu      :           Kredi Kartının arka yüzünde yer alan ve kredi kart numarasından sonra gelen üç haneli sayıyı,

E mail        :           ÜYE İŞYERİ ile BANKA’nın haberleşmesi için kullanılacak ve mülkiyeti ÜYE İŞYERİ’ne ait olan ….. elektronik posya adresini,

Müşteri Destek Hattı         :           ÜYE İŞYERİ SANAL MAĞAZASI ile ilgili olarak ÜYE’lerin arayıp bilgi alabilecekleri, mülkiyeti ÜYE İŞYERİ’ne ait olan telefon munarasını,

Dijital Sertifika       :           Dijital sertifika, ya da dijital kimlik, günlük hayatta kullanılan ehliyet, pasaport gibi kimlik kartlarının elektronik ortamdaki karşılığını ifade eder. Dijital sertifika kişinin kimliğini ve söz konusu bilgiye veya online hizmete ulaşım hakkını kanıtlamak için elektronik olarak ibraz edilir. Dijital sertifikalar dijital bilgileri şifrelemek ve şifrelenen bilgileri çözmek için kullanılan bir çift elektronik anahtar ile kimlik bilgisinden oluşur Dijital sertifika kullanıcıların ve kuruluşların bilgilerinin iletişim ağlarında güvenli bir şekilde iletilmesi için kullanılır.

Sanal Cüzdan        :           Kredi Kartı hamiline kredi kartını aldığı banka tarafından verilen ve kredi kartı bilgilerinin internet üzerinde güvenli olarak kullanılabilmesi için bu bilgileri bir dijital sertifika ve şifreyle birleştiren bir yazılımdır.

Provizyon Yazılımı :           Üye İşyerine ait Sanal Mağaza’ya mal veya hizmet siparişinde bulunan Alıcının ödeme ile ilgili bilgilerini internet veya diğer elektronik iletişim ağları üzerinden Banka’ya ileten ve Banka’dan gelen onay veya red yanıtını üye işyerine bildiren yazılımdır.

Banka Kartı          :           BANKA’nın ÜYE’ye Mevduat Hesapları’na erişmesi ve bunun üstünde tasarruf ederek ve herhangi bir nakit ödemeden ÜYE İŞYERİ’nden alışveriş yapma veya hizmet sağlama olanağını veren kartı veya ulusal ve uluslararası bankaların çıkardığı bu özelliği taşıyan kartları.

İşyeri Limiti           :           BANKA’ca işyeri KATEGORİ KODU’na göre tespit edilen ve söz konusu limiti aşan tutarlar için işlem tutarının tamamı üzerinden PROVİZYON alınmasını, altında kalan işlem tutarları için ise BUL kontrolü yapılmasını gerektiren tutarı,

Provizyon  :           İŞYERİ LİMİTİ üzerindeki harcamalarda veya kuşku duyulması gibi durumlarda BANKA’nın PROVİZYON Merkezi’nden alınması gereken işlem yapma iznini, ifade etmektedir.

2- Üye İşyeri

Kredi Kartı Sistemlerinin doğrudan üyesi olan BANKA’nın çıkarttığı EUROCARD / MASTERCARD / VISA kartları ile diğer kuruluşlarca yurtiçinde veya yurtdışında çıkartılan ve çıkartılacak olan söz konusu sistemlere dahil tüm kredi kartlarının; BANKA KARTI, ile BANKA’nın çıkarttığı/çıkartacağı diğer kartların ÜYE İŞYERİ’nin merkez ve şubelerinde ödeme aracı olarak geçerliliğini taahhütle, BANKA ile işbu sözleşme hükümleri uyarınca çalışmayı kabul eder.Üye İşyeri, İşbu Sözleşme hükümlerinin yanısıra Kredi Kartı Sistemleri tarafından konulan/konulacak olan kurallara uygun davranmayı, aksi taktirde Banka’nın ilgili Kredi Kartı Sistemleri nezdinde maruz kalabileceği yaptırımlardan ve bunun zararlarından sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

3- Üye İşyerinin Yükümlülükleri

ÜYE İŞYERİ, satacağı mal veya hizmet karşılığı olarak tercih yapmadan KREDİ KARTI SİSTEMLERİNİN doğrudan üyesi olan BANKA’nın çıkarttığı EUROCARD/MASTERCARD/VISA kartları ile diğer kuruluşlarca yurtiçinde veya yurtdışında çıkartılan ve çıkartılacak olan söz konusu sistemlere dahil tüm kredi kartlarını; BANKA KARTI, ile BANKA’nın çıkarttığı/çıkartacağı diğer kartları herhangi bir farklılık yaratmaksızın ve bir tutar sınırlaması getirmeksizin ödeme aracı olarak kabul eder. ÜYE İŞYERİ, ÜYE’nin ibraz ettiği ve o ÜYE İŞYERİ’nde geçerli kartı kabul etmek zorundadır. Kullanılacak kart konusundaki tercih hakkı ÜYE’ye aittir. ÜYE İŞYERİ, kartla ödeme için ÜYE’ye minimum alışveriş tutarı belirleyemez ve nakit para ile ödeme yapan bir müşteri için geçerli fiyat ve diğer koşulları aynen ÜYE’ye de uygulamak zorundadır. ÜYE İŞYERİ, BANKA’ya ödeyeceği komisyon tutarını ÜYE’ye hiçbir şekilde yükleyemez (BKM’ce bu kuraldan muaf tutulan işyerleri hariç). Bu kurallara uyulmaması halinde, tüm hukuksal, mali ve cezai sorumluluk ÜYE İŞYERİ’ne ait olacaktır. ÜYELER’den satış tutarına ilaveten herhangi bir şekilde komisyon talep eden ÜYE İŞYERİ, kendisine yapılan uyarıya rağmen aynı işlemi tekrarlaması halinde, bu sözleşmenin feshedileceğini peşinen kabul eder. BANKA, PROVİZYON’la yetki vermediği sürece ÜYE İŞYERİ, kart karşılığı nakit para ödemesi yapamaz. Tüm belgeler Türk Lirası düzenlenmek zorundadır. ÜYE İŞYERİ, yürürlükteki tüm mevzuata uymayı, yabancı uyruklu ÜYELER için geçerli olan vergi indirimine ilişkin kanun ve tebliğleri (eğer varsa) uygulamayı kabul eder. ÜYE İŞYERİ, tenzilat dönemi olduğunu ileri sürerek kart kabulünden imtina edemez.

4- Elektronik Ticarette Üye İşyerlerinin Sorumlulukları

1-  Üye İşyeri, Program aracılığıyla gerçekleşecek Elektronik Ticaret İşlemlerinin işbu Sözleşme hükümlerinin yanısıra Kredi Kartı Sistemlerinin gerek işbu sözleşmenin imzası esnasında yürürlükte bulunan gerekse bilahare yürürlüğe konacak Uygulama Kurallarına tabi olduğunu kabul eder,

2-  Üye İşyeri, kredi kartları, slipleri, üyelik ve cari hesap sözleşmeleri, hesap özetleri, broşür ve afişler ve her türlü yazılı doküman ve belge üzerine Üye İşyeri’nin logo, unvan ve amblemini kullanabilmesi konusunda Banka’ya hak sahibi sıfatı ile izin vermiştir. Banka bu kullanımda firmanın verdiği kurumsal kimlik doğrultusunda hareket etmeyi taahhüt etmiştir. Buna karşılık Üye İşyeri kendisi tarafından yapılan reklam ve tanıtımlarda dilediği taktirde sözleşme süresi boyunca Banka’nın Provizyon Yazılımını kullandığına dair ibarelere yer verebilecektir.

3-  Üye İşyeri, Güvenli Elektronik İşlemlerin ve bu işlemler kapsamında kredi kartı hamillerine mal ve hizmet sunumunun tamamıyla kendi sorumluluğu altında olduğunu, kredi kartı hamilleri ile arasında mal ve hizmete ilişkin olarak çıkabilecek ihtilaflarda Bankanın taraf olmadığını, bütün güvenlik uygulamalarına karşın herhangi bir sahte işlemin gerçekleşmesi, sahte işlem nedeniyle mal ve hizmet bedelinin hesabına alacak kaydedilememesi ve benzeri hallerde Bankanın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan ve kabul eder.

4-  Kredi kartı hamillerinin Üye İşyerinden mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadıkları veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendilerine ulaşmadığını bildirerek Bankaya yazılı olarak itiraz etmeleri halinde, Banka Üye İşyeri’ne dönüp itiraz konusu işlem hakkındaki tüm bilgi ve belgeleri 5 iş günü içerisinde göndermesini talep eder. Üye İşyerinin süresi içinde gerekli evrakları gönderememesi veya Üye işyerince ibraz edilen belgelerin kart hamili bankasınca kabul edilmemesi durumunda, Banka kredi kartı hamillerinin ilgili borçlarını Üye İşyeri’nin Banka’daki hesabından re’sen takas ve mahsuba yetkilidir. Üye İşyeri’nin Banka hesabının müsait olmaması halinde, Banka’nın ilk talebinde kredi kartı hamillerince itiraz konusu yapılmış ve aksi belgelenememiş tutarları Banka’ya ödemeyi Üye İşyeri kabul ve taahhüt eder. Bu durumda Banka, elinde bulunan bilgi ve belgeleri kredi kartı hamiline karşı adli ve icrai takipte bulunabilmesi için mümkün olan en kısa süre içinde Üye İşyeri’ne verecektir.

5-  Üye İşyeri, program çerçevesinde Güvenli Elektronik İşlemlerini münhasıran kendisinin gerçekleştireceğini, kendisine program ile birlikte verilen veya program yoluyla edineceği şifre, anahtar ve sertifika bilgilerinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini bunları herhangi bir 3. şahsa açıklamayacağını veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder.

Üye İşyeri, Sanal POS’u kullandığı web sitelerinin bu web sitelerinde yer alan ve Sanal POS üzerinden işlem gerçekleştiren 3’ncü şahısların isim,unvan, faaliyet alanı vb. bilgilerini ve bu bilgilerdeki değişiklikleri derhal Bankaya iletmekle yükümlüdür.

6-  Üye İşyeri’nin Banka nezdindeki hesabının kapanması ve Üye İşyeri’nin bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde geçici olarak Sözleşmeyi askıya alabilir, hizmet verilmesini durdurabilir. Banka Üye İşyeri’ne durumu bildirerek, açıklama ve/veya durumun düzeltilmesini ister ve bu süre içerisinde Banka’ya ciddi bir zarar ziyan gelebileceği kanaati hasıl olursa Üye İşyeri’nin Provizyon Yazılımını geçici/süresiz olarak kapatabilir. Bu bildirimin tebliği tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Üye İşyeri ile mutabakat sağlanamazsa, Banka Üye İşyeri’nin şifresini iptal edebilir, sertifika onayına son verebilir.

7-  Provizyon Yazılımları Uluslararası kartlarla yapılan işlemlere kapalı olacaktır. Ancak üye işyeri Provizyon Yazılımının yurtdışı kart alışverişlerine açılması yönünde talepte bulunabilecek bankanın uygun görmesi durumunda Provizyon Yazılımı yurtdışı kart alışverişlerine açılabilecektir.

8-  Sanal Pos entegrasyonunun bu kontroller yapılmadan gerçekleştirilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek olan her türlü doğrudan ve dolaylı zarar Şirketiniz uhdesinde kalacak olup bu hususta Bankamıza bir talep iletilemeyeceğini bilgilerinize sunarız.

5- Güvenli Elektronik Ticaret İşlemlerinde Üye İşyerinin Operasyonel Yükümlülükleri

1-  Elektronik ticaret işlemlerinde bankanın sağladığı Provizyon Yazılımı hosting hizmetinden yararlanmak isteyen üye işyerleri, sipariş bedelleri için provizyon almak üzere banka tarafından kendisine bildirilen bilgileri içeren listeyi Provizyon Yazılımı’nı kullanarak bankaya gönderecektir. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle üye işyerinin provizyon almak için bankaya ileteceği listede aşağıdaki bilgiler bulunur:

–    Kredi kartı numarası

–    Kartın Geçerlilik Süresi

–    Sipariş Takip Numarası

–    Tutar

–    Üye İşyeri Provizyon Yazılımı Kodu

–    Güvenlik Kodu

Banka üye işyerine 1 hafta önceden bildirmek kaydıyla provizyon için gereken bilgileri değiştirebilir, ek bilgi isteyebilir.

2-  Üye işyeri elektronik ticaret işlemlerinde müşterilerine kullandıkları kredi kartının ait olduğu bankayı, kredi kartlarının arkasında bulunan Güvenlik Kodunu sormakla yükümlüdür.

3-  Üye işyeri elektronik ticaret yaptıkları web sitesinde ana sayfa ve ödeme sayfalarına Kredi Kartı Sistemleri ve ….. E-ticaret logolarını, Üye İşyerinin tam ticari unvanını, satışı gerçekleştirilen mal ve hizmetlerin listesini, teslimat/iade ve garanti koşullarını, gizlilik taahhüdü ve güvenlik politikalarını, müşteri destek hattı bilgilerini ve ÜYE İŞYERİ açık adresini koymakla ve değişiklikleri derhal gerçekleştirmekle yükümlüdür.

4-  Bankaca belirlenen ve Üye İşyerine bildirilen tutarın üzerindeki işlemler ile ilgili olarak Üye işyerince şüpheli bulunan durumlarda Bankaca belirlenen usullerde olmak üzere Bankaya geri dönülecek ve bankadan onay alınmadan nakliye işlemleri yapılmayacak olup yapılması halinde sorumluluğun Bankaya ait olmadığını Üye İşyeri kabul ve taahhüt eder. Bankadan onay alınması işlemin yasal olarak tamamlandığı ve Banka’nın işlem tutarını Üye İşyerine ödeme garantisi verdiği anlamında yorumlanamaz.

5-  Üye işyeri her bir alışverişi yapan müşterinin İP numarasını almakla ve daha sonraki bir itiraz durumunda banka tarafından istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

6-  Üye İşyeri satışını gerçekleştirdiği mal ve hizmet tutarının yanısıra kart hamilinin ödeyeceği toplam tutarı ve satışın yapıldığı para cinsini web sitesine koymakla yükümlüdür.

7-  Üye İşyeri, Sanal Mağazasında genel ahlak ve adaba aykırı ve yasalarca satışı yasaklanmış ürün ve hizmetlerin satışını yapamaz.

6- Limitler ve Yetki Alma

ÜYE İŞYERİ, kartlarla yapılacak satışlarda, her bir alışveriş için BANKA’ca belirlenen ve yazılı olarak bildirilen İŞYERİ LİMİTİ’ne uymak zorundadır. BANKA KARTLARI ile yapılan satış işleminde PROVİZYON limiti sıfırdır. Bu limitler, BANKA tarafından gerekli görüldüğü zaman değiştirilebilir ve ÜYE İŞYERİ’ne yazılı olarak bildirilir. ÜYE İŞYERİ, yapılacak bu değişiklikleri peşinen kabul ettiğini ve bu değişiklikler kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren kayıtsız şartsız uymayı taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, BANKA’nın ticari defterleri, belgeleri ve bilgisayar kayıtlarının doğruluğunu ve bu maddenin HUMK. 287.maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ve bu belgelerin doğru tutulduğuna dair yemin teklif hakkından vazgeçtiğini peşinen kabul eder. SANAL MAĞAZA kayıtları ile BANKA kayıtları arasında uyumsuzluk olması durumunda BANKA kayıtları doğru kabul edilecek ve işlemlere esas alınacaktır. İşbu sözleşme uyarınca yapılacak tüm iş ve işlemlerde BANKA’nın bilgisayar aracılığıyla tutulan muhasebe kayıtlarının esas olacağını ve ÜYE İŞYERİ’nce ibraz edilebilecek diğer tüm belge ve kayıtların BANKA kayıtları ile uyum halinde bulunması durumunda hüküm ifade edeceklerini ÜYE İŞYERİ ve BANKA beyan, kabul ve taahhüt ederler.

7- Tutarların Geri Ödenmesi

1-  BANKA, ÜYE ile ÜYE İŞYERİ arasında alışveriş konusu olan mal ve hizmetlerin kalitesi, miktarları, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı ve ifası ile ilgili olayları bilme ve anlaşmazlıklarda taraf olma ve hiçbir suretle karar verme durumunda değildir.

2-  Daha önce kart ile alınmış mal veya hizmetin iadesi durumunda ÜYE İŞYERİ, ÜYE’ye nakit para ile geri ödeme yapamaz. ÜYE İŞYERİ, bir iade işlemi söz konusu olduğunda PROVİZYON YAZILIMI aracılığıyla iadesini yapacak ve ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemek zorundadır.

3-  BANKA, SATIŞ işlemine onay verip ÜYE İŞYERİ’ne ödediği halde, ÜYE İŞYERİ’nin malı tam teslim etmeme vb. kusur ve/veya ihmali, veya işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeme nedeniyle, tutarın kısmen veya tamamen ÜYE’den tahsili mümkün olmazsa, ÜYE İŞYERİ iade olan bu tutarı BANKA’ya ilk talepte yasal fer’ileri ile birlikte geri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.Banka söz konusu tutarları ÜYE İŞYERİ’nin BANKA’daki hesabından herhangi bir ihbara gerek olmaksızın resen takas veya mahsuba yetkilidir.Söz konusu tutarların Üye İşyeri tarafından geri ödenmemesi veya Bankaca hesaplarından resen takas mahsup yapılamaması durumunda Üye İşyeri, bu tutarlara Banka’nın kısa vadeli kredilere uyguladığı kredi faiz oranı üzerinden hesaplanacak gecikme faizi uygulamaya yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.

Üye İşyeri; işlemin yukarıda belirtilen sebeplerle iptal edilmesi/iade edilmesi veya işlemin ters ibraza konu olması nedenleri ile Üye İşyeri hesaplarına borç kaydedilmesi durumunda Banka’nın kendisinden mahsup ettiği/edeceği komisyon tutarının iadesini talep etmeyeceğini ve Banka’nın komisyon tutarını mahsuba yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.

8- Üye ile Üye İşyeri İlişkileri

BANKA, ödemesi kart ile yapılan alışveriş nedeniyle ÜYE ile ÜYE İŞYERİ arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara karışmaz ve bu hususta hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Diğer yandan ÜYE İŞYERİ’nin sahibi olan gerçek kişiler; ÜYE İŞYERİ şirket ise şirketin ortağı olan kişiler, ÜYE İŞYERİ’nde çalışanlar ve bu sayılan kimselerin ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımları, kart hamili olsalar dahi, ÜYE İŞYERİ’nde kart ile hiçbir şekilde alışveriş yapamazlar. Kurala aykırı davranılması durumunda tazmin sorumluluğu dahil tüm sorumluluk, ÜYE İŞYERİ’ne ait olacaktır.

9- Satış Tutarlarının Ödenmesi, Bankanın Komisyon Alacaklarının Tahsili

BANKA, Provizyon Yazılımı tarafından BANKA bilgisayarına aktarılan toplam tutar üzerinden ÜYE İŞYERİ’ne daha önceden yazılı olarak bildirdiği oranlarda komisyon alır.Banka, komisyon alacaklarını Üye işyerine yapacağı ödemelerden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın resen mahsuba ve komisyon oranlarını tek taraflı olarak arttırmaya ya da azaltmaya yetkilidir. ÜYE İŞYERİ, satış ve diğer işlemlerin belgelerini düzenlediği tarihten itibaren 3 (üç) yıl süreyle saklamak ve BANKA tarafından talebi halinde 10 (on) işgünü içinde vermek zorundadır.

Bu zorunluluğa ÜYE İŞYERİ’nce uyulmaması halinde, çıkabilecek anlaşmazlıklarda sadece BANKA’nın kayıt ve belgeleri esas alınır. ÜYE İŞYERİ bu kayıt ve belgelere hiçbir şekilde itirazda bulunamaz.

10- ÜYE İŞYERİ, BANKA nezdindeki mevcut tüm hesaplarından, her türlü hak ve alacaklarından resen takas, mahsup ya da virman sureti ile BANKA’nın komisyon alacaklarını tahsile tam olarak yetkili olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder. Bu sözleşme gereğince, ÜYE İŞYERİ’ne Provizyon Yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilen tüm işlemler için yapılacak tüm ödemeler, bilgisayar ortamında, BANKA’ya gelen bilgilere dayanılarak yapılacağından, ÜYE İŞYERİ ile BANKA ya da ÜYE ile BANKA arasında çıkabilecek ihtilaflarda, BANKA’nın veya resmi mercilerin ya da yargı mercilerinin talebi halinde ve talep edilen süre içerisinde ibraz edilmek üzere, işlemin Kart Hamili tarafından yapıldığına, mal veya hizmetin ilgili Kart Hamiline teslim edildiğine dair belgelerin orijinal imzalı nüshalarını ÜYE İŞYERİ nezdinde yasal düzenlemelerde belirtilen sürelerde saklanacaktır. Aksi takdirde, BANKA, ÜYE İŞYERİ’nin hesabına geçtiği bu tutarları, ÜYE İŞYERİ’nden talebe ve/veya hesabından resen takas veya mahsuba yetkili olduğunu, uyuşmazlık halinde, BANKA defter ve bilgisayar kayıtlarının esas olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. SATIŞ BELGESİ düzenlenmeden yapılan satışlar veya ÜYE İŞYERİ sahibi, personeli veya 3. Kişilerin ihmal ve/veya suistimali ya da ÜYE İŞYERİ’nce gerçek veya geçerli bir kart geçirilmeksizin yapılan gerçek dışı ve usulsüz işlemler nedeniyle, BANKA’nın yapacağı ödemelerden ÜYE İŞYERİ sorumlu olup, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, BANKA ödediği tutarı ilk ödeme yaptığı tarihten iade tarihine kadar geçen günler için, BANKA’nın kısa vadeli kredilerine uyguladığı oran üzerinden hesaplanacak faiz, fon, BSMV ve sair fer’ileri ile birlikte ÜYE İŞYERİ’nin BANKA nezdindeki tüm hesaplarından mahsuba yetkilidir. Bu zorunluluğa ÜYE İŞYERİ’nce uyulmaması durumunda, çıkabilecek uyuşmazlıklarda yalnızca BANKA’nın kayıt ve belgeleri ve bilgisayar kayıtları H.U.M.K. 287. Maddesi uyarınca münhasır delil olacak, ÜYE İŞYERİ’nce başka delil ikame edilmeyecektir. ÜYE İŞYERİ bunlara karşı her türlü itiraz ve defi haklarından ve dava halinde BANKA defterlerinin usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder. BANKA’ca ÜYE İŞYERİ’ne ödenen tutarların herhangi bir nedenle karşılıksız çıkması veya yurtdışında bir banka/kuruluş tarafından çıkarılmış kartlarla yapılan alışverişlerde yurtdışından transferin yapılamaması halinde, BANKA, bu durumu bildirmesinden geçerli olmak üzere, ÜYE İŞYERİ tarafından 3 (üç) gün içinde kapatılmayan bedelleri ve BANKA’ca kredi işlemlerinde uygulanan gecikme faizi ile cari kısa vadeli kredi faizini ÜYE İŞYERİ’nden isteme ve hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir. İşbu sözleşme ile yükümlenilen koşulların yerine getirilmememsinden doğabilecek zararlardan ÜYE İŞYERİ sorumludur.

11- Geçerlilik Süresi

İşbu sözleşme tanzim ve imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak ……. yıl geçerlidir. Taraflardan biri sözleşmeyi, süresi sona ermeden …… ay önce karşı tarafa ihbarda bulunarak feshetmediği takdirde, sözleşme aynı koşullarla kendiliğinden birer yıl daha uzatılmış olur. İşbu sözleşme ile saptanan şartlardan bir veya birkaçına uyulmadığı takdirde, ÜYE İŞYERİ en az …….. ay önceden, BANKA ise herhangi bir neden bildirmeksizin ve süreye bağlı kalmaksızın her zaman yazılı ihbarda bulunarak sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilirler. Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, tarafların önceki hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. İşbu sözleşme hiçbir şekilde başkasına devredilemez. ÜYE İŞYERİ adres değişikliğini, faaliyet konusu değişikliğini, işyerinin satılması, kiralanması veya el değiştirmesi, devredilmesi ve “İşyeri İçin Üyeliğe Başvuru Formu”nda belirtilen herhangi bir bilginin değişikliğini, anında BANKA’ya noter aracılığıyla bildirmekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ, sözleşmesindeki adresinde değişiklik olduğunu noter aracılığıyla BANKA’ya bildirmediği takdirde, önceki adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve beyan eder. Aksi halde doğacak her türlü sorumluluk ÜYE İŞYERİ’ne ait olacaktır. ÜYE İŞYERİ, Başvuru Formu’nda açıklanan kendisi ile ilgili tüm bilgilerin BANKA tarafından ilgili kuruluşlara bildirimini onayladığını, herhangi bir itirazının olmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

12- Telif Hakları

Üye İşyeri, Bankaca kendisine verilen programları, sadece tek bir bilgisayara yükleyeceğini, programın diğer bir bilgisayara yüklenmesinin gerekmesi halinde ilk bilgisayardaki programı sileceğini, programın kopyalarını üretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Programın her türlü telif hakları Banka ve/veya programı temin eden kuruluşlara ait olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunun telif haklarının ihlali niteliğindeki suçlara ilişkin hükümleri ile korunmaktadır. Keza program ekinde verilen basılı materyalin tekrar basımı ve çoğaltılması yasaktır.

Üye İşyeri, Bankaca kendisine iletilen programda Banka izni olmaksızın herhangi bir değişiklik yapamaz.

13- Ücretler

İşbu Sözleşme kapsamında Sanal Mağazası nezdinde Banka’nın gerçekleştirdiği Provizyon Yazılımı ve tesis edilen her bir Sanal POS için ayrı ayrı olmak üzere Bankaya işbu Sözleşme’nin imzasını takip eden 3 gün içerisinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ödeme, ödemenin yapılacağı tarihte cari T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı yapılacaktır.Sözleşmenin yenilenmesi halinde müteakip yıllar içinde ücret ödeyeceğini ve bu tutarı Banka’nın artırmaya yetkili olduğunu Üye İşyeri kabul ve beyan eder.

14- Gizlilik

ÜYE İŞYERİ, bu sözleşme konusu işlemlerin yapılması ile ilgili tüm bilgileri bu sözleşme amaçları için kullanmayı, işbu Sözleşmenin imzalanması ve uygulanması neticesinde elde ettiği/edeceği bilgileri kanunen yetkili kılınan merciler dışında 3’cü Şahıslara açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Üye İşyeri, bilgilerin güvenlik standartlarına uygun olarak alınması ve saklanmasını temin etmeyi, Bankanın bu konuda belirleyeceği ve Üye İşyerine bildireceği standartlara uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder.

15- Yetkili Mahkeme veya Yürürlük

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku geçerli olup ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme şartlarının tümünü okuyarak imzalamış olduğumuzu beyan ederiz.

Üye İşyeri                                                 ….. Bankası A.Ş.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat