Avukatların dosya inceleme yetkisi ve sınırları

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Avukatların dosya inceleme yetkisi ve sınırları

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4667 sayılı Kanunla değişik 2.maddesinin 3.fıkrasında “Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara, görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.

Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır.

Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.”

Sözü edilen Kanunun 4667 sayılı Kanun ile değişik 46.maddesinde de “Avukat işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir, fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir.

Avukatın onanmasını istemediği örnekler harca tabi değildir.

Avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur.

Vekaletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt ve belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.”

Hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; Hukuk Mukakemeleri Kanunu’nun Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi başlıklı 161. Maddesine göre;

MADDE 161- (1) Zabıt kâtibinin gözetimi altında taraflar veya fer’î müdahil, dava dosyasını inceleyebilir. Dava ile ilgili olanlar da bunu ispatlamak kaydı ve hâkimin izniyle dosyayı inceleyebilir.

(2) Gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ve tutanakların incelenebilmesi hâkimin açık iznine bağlıdır.

Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliğinin 39.maddesinde de “HUMK 157. (HMK 161)  maddesinde yazılı kimseler dosyayı tutanak yazıcısının yanında okuyabilirler.

Müracaatın çokluğundan iş durumuna göre kalem şefi veya muavini okunmaya bakma işine diğer yazıcıları da memur edebilir.

Mahkeme dosyalarını incelemek isteyen müfettiş veya her hangi salâhiyetli bir memur önce bu yoldaki vazife ve salâhiyetini reis veya hâkime bildirmesi gerekir.

Reis veya hâkimin haberi olmadan kalem şefi mahkeme evrakını kimseye gösteremez.”

Hükmüne yer verilmiştir.

İdari yargı mercilerinde görülmekte olan dava dosyalarının inceleme usulü ise Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşleri ile Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 51.maddesinde düzenlenmiş olup, anılan madde “Taraflar veya vekilleri dosyayı, yazı işleri müdürünün veya görevlendireceği bir zabıt katibinin yanında okuyabilirler.

Yukarıda sayılanlar dışında, başkan veya hakimin izni olmadan yazı işleri müdürü
mahkeme evrakını kimseye gösteremez.” hükmünü içermektedir.

Bu yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; Avukatlık Kanununda yapılan değişiklik ile avukatlar lehine haklar getirilmiştir.

Ancak, bu konuya özel düzenleme getiren ve yukarıda değinilen Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliği ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşleri ile Kalem
Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Avukatlık Kanununun 2.maddesinin 3.fıkrasında yer alan “……Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla…….”  düzenlemesi, özel kanun-genel kanun, önceki kanun-sonraki kanun ilişkisi de göz önünde bulundurulduğunda Avukatlık Kanununun 2.maddesinde yapılan değişiklik, avukatlar lehine sınırsız bir serbesti de tanımamaktadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat