Avukatlar, tahsil ettikleri vekalet ücreti için serbest meslek makbuzunu kime düzenlemelidir?

Avukatlar, tahsil ettikleri vekalet ücreti için serbest meslek makbuzunu kime düzenlemelidir?

Avukatlar, serbest meslek faaliyetleri nedeniyle tahsil ettikleri vekalet ücretleri için serbest meslek makbuzu düzenlemekle yükümlüdürler. Uygulamada bir çok avukat, serbest meslek makbuzunu kime keseceğini, stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağını, net ücret üzerinden mi brüt ücret üzerinden mi hesaplama yapılması gerektiğini bilmemektedirler.

Özellikle icra dosyalarında borçludan yapılan tahsilatlarda, vekalet ücreti için kesilecek serbest meslek makbuzunun, müvekkile mi yoksa ödemeyi yapan borçluya mı kesileceği hususu tartışma yaratmaktadır. bu hususta vergi dairelerinin vermiş olduğu özelgelere göre,

Dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karsı tarafa yüklenilecek vekalet ücretinin GVK’nun 65 ve 66. maddelerine göre serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenmesi halinde GVK’nun 94. maddesi uyarınca sorumlularca %20 oranında gelir vergisi tevkifatına tâbi tutulması gerektiği,

Mahkeme ilamına göre karşı taraf avukatına ödenen veya icra dairelerince alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet ücretini tahsil eden avukatın VUK’nun 236. maddesi uyarınca ödemeyi yapan adına serbest meslek makbuzu düzenlemesi ve düzenlenen bu belgede ayrıca KDV’nin de hesaplanıp gösterilmesi gerektiği,

Avukatlık hizmeti karşılığında tahsil edilen avukatlık ücreti için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi ve düzenlediğiniz serbest meslek makbuzunda KDV ve gelir vergisi tevkifatını gösterilmesi gerektiği,

Ödemeyi yapan kişinin vergi mükellefi ise, ödemenin tevkifata tâbi tutulması, aksi halde tevkifat yapılmaması gerektiği,

Serbest meslek makbuzunun, ödemeyi yapan adına düzenlenmelenmesi gerektiği yönüde görüş bildirilmiştir.

Uygulamada, bir kısım hukukçular, serbest meslek makbuzunun hizmet ilişkisi karşılığı düzenlendiği, ödemeyi yapan borçlu ile avukat arasında bir hizmet ilişkisinin bulunduğundan bahsedilemeyeceği, dolayısı ile makbuzun, müvekkile düzenlenmesi gerektiğini iddia etmektedirler.

Sonuç itibarı ile, örneğin icra dosyasında borçludan yaptığı vekalet ücreti tahsilatı için, avukatın, makbuzu borçlu adına düzenlemesi, bir nüshasını borçluya veya icra dosyasına sunması,

Borçlunun vergi mükellefi olması durumunda stopaj kesintisi yapması, vergi mükellefi olmaması halinde makbuzun stopajsız düzenlenmesi,

Aynı şekilde, kendi müvekkilinden aldığı danışmanlık veya vekalet ücreti için de avukatın, serbest meslek makbuzu düzenlemesi,

Müvekkili vergi mükellefiyse, stopajlı, değilse stopajsız makbuz kesmesi,

Kesmiş olduğu serbest meslek makbuzlarını, bir sonraki ayın bildirim günü sonuna kadar bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilmesi gerekecektir.