Avukatlar için adli yardım rehberi

Avukatlar için adli yardım rehberi

Adli Yardım kurumu, CMK avukatlığı gibi, mesleğe özellikle yeni başlayan avukatlar için maddi destek imkanı sunmaktadır.

Adli yardım sisteminde gönüllü avukat olarak yer almak için bir takım yasal prosedürlerin tamamlanması gerekmektedir.

Adli yardım sisteminde gönüllü avukat olarak görev yapabilmek için öncelikle avukatın, bağlı bulunduğu baronun Adli Yardım Bürosuna bizzat giderek, matbu başvuru formlarını doldurup baroya teslim edilmesi gereklidir.

Bu formda, gönüllü avukatın, çalışmak istediği alanlar sınıflandırılmış olup, avukatlara, sadece bu seçtiği alanlarla ilgili görevlendirme yapılmaktadır. Bir veya birden fazla alanda görev almak ise isteğe bağlıdır. Bununla birlikte adli yardım bürosu tarafından yapılan görevlendirmelerin çoğunluğu aile hukuku bölümü oluşturmaktadır. Bu nedenle listeye dâhil olurken doldurulan matbu formlarda aile hukuku bölümünün işaretlenmesi, atama sırasının daha sık gelmesini sağlayacaktır. Avukatların, yeteri kadar donanıma sahip olmadığı alanlarda seçim yapmaması, adli yardım talep edenlerin hak mahrumiyetine yol açmamak ve daha sağlıklı bir yardım yapma açısından önem arzetmektedir.

Adli yardım başvuru formu teslim edildikten sonra , gönüllü avukat, sisteme taban puan ile kayıt edilmektedir. Adli yardım taleplerine dair atamalarda en düşük taban puandan başlayacak şekilde görevlendirmeler yapılmakta olup, görevlendirme yazıları avukatlara tebliğ edilmektedir. Bu prosedür, ivedi atamalar dışında kalan olağan atamalara ilişkindir. İvedi görevlendirmeler, Adli Yardım Bürosunda hafta içinde 09.00-17.30 saatleri içinde nöbet sistemiyle çalışan Kurul üyesi avukatlar tarafından sistemde kayıtlı avukatlar tarafından aranma suretiyle gerçekleşir ve görevlendirmenin kabulü ile talepçi derhal gönüllü avukatın ofisine yönlendirilir.

İvedi atamalarda, avukata telefonla bildirim yapıldığı tarih itibariyle avukatın görev sorumluluğu bulunmaktadır. İvedi atamalara ilişkin görevlendirme yazısı bilahare düzenlenerek görevlendirilen avukata tebliğ edilir.

Sonuç olarak; gönüllü avukat Adli Yardım Çalışma Yönergesine göre ivedi atamalarda 2 gün içinde, olağan atamalarda ise 7 gün içinde göreve başlamak zorunda olup, bu çalışmasını gerekli belgeleriyle Kurula ileterek ücret talebinde bulunmalıdır.

Adli yardımdan yararlanmak isteyen -istek sahibi- ile gönüllü avukat arasındaki görüşme avukatın bürosunda sağlanmalıdır. İstek sahibine, Adli yardım bürosuna yaptığı başvuru sırasında, olağan atamalarda, başvurusunun sonucunun yazılı olarak adresine bildirileceği, isteğin kabulüne dair yazının eline ulaşmasından itibaren 15 gün içerisinde avukatıyla görüşmek zorunda olduğu ihtar edilmektedir. Gönüllü avukatların görevlendirme yazılarını tebellüğ ettiklerinde, bu yazıda bilgileri verilen istek sahiplerini telefonla arayarak irtibat sağlamaları hem süreci kısaltacak, hem de işin sürüncemede kalmasını engelleyecektir.

Atama yazıları ivedi atamalar haricinde talepçilere posta yoluyla bildirilmektedir. Tebligatı alan talepçinin ise 15 gün içerisinde atanan avukatla irtibata geçmesi esastır. Bu nedenle görevlendirme sonrası talepçinin gelmemesi sebebiyle görev iadesi halinde, öncelikle talepçiye yapılan tebligat tarihi ve 15 günlük yasal süre bürodan öğrenilerek dilekçe verilmesi gerekmektedir. Talepçi 15 günlük süre içinde gönüllü avukatla hiç irtibata geçmemiş ise bir dilekçe ile Kurula başvurarak görevlendirmenin iade edilmesi gereklidir. Bu şekilde sistemde gönüllü avukatın eski puanına iade yapılır ve avukata en kısa zamanda yeni bir görevlendirme gerçekleştirilir.

Avukatın, yukarıda belirtilen süreler içinde işe başlama zorunluluğu -ki; bu süre ivedi atamalarda 2 gün, olağan atamalarda ise 7 gündür- talepçinin vekaletname ibrazı ile başlamaktadır. Talepçinin gönüllü avukatın bürosuna giderek görüşme yapması ancak vekaletnameyi ibraz etmemesi halinde talepçinin 15 günlük süre hakkı gözetilerek görevlendirme iade edilmelidir. Bu durumda görevlendirme geri alınacak ve yeni bir görevlendirme yapılacaktır.

Adli yardım talep eden kişinin Adli Yardım Bürosuna bizzat başvurusu asıldır. Bunun istisnası ise diğer barolar tarafından iletilen başvurulardır.
Gönüllü avukatın, talep sahibi ile bürosunda yaptığı görüşmeyi ayrıntılarıyla tutanak altına almak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu tutanak görevlendirme yazısı ekinde avukata tebliğ olmaktadır. Talepçinin isteklerini ayrıntılı bir şekilde tutanağa kaydettikten sonra imzasını almak ve avukatın ücret talebini ekinde Adli Yardım Merkezine sunması gerekmektedir Görüşme tutanağının sunulmaması halinde işe ilişkin diğer belgeleri sunmasına rağmen ücreti ödenemeyecektir. Talep sahibi ile görüşerek tutanağı tanzim ettikten sonra, vekaletnameye esas bilgilerin kendisine verilerek vekaletnamenin avukata ibrazı istemelidir.. Vekaletname masrafları ve yargılama giderleri kural olarak talepçiye ait olup, istisnaları aşağıda açıklanmaktadır.

Görüşmeye gelen talepçilerin büyük bir kısmının vekaletname masrafını dahi karşılayamayacak durumdadırlar. İvedi atamalarda talebi alan kurul üyesi tarafından bu durum değerlendirilmekte ve gerekli görülmesi halinde vekaletname masrafı Adli Yardım fonundan karşılanması kararı alınarak atama gerçekleştirilmektedir. Rutin atamalarda bu durumu tespit edildiğindee ise, bir dilekçeyle Adli yardıma talepte bulunulması halinde vekaletname noter masrafının Adli Yardım Fonun karşılanmasına karar verilir.
Vekaletname masrafının avukatça karşılanması ve Noter Masraf makbuzunun avukat adına düzenlenmesi halinde sarf edilen bu gider derhal Kurul kararı ile ödenir.

Yargılama giderlerini ödeyemeyecek durumda olan talepçiler ile ilgili olarak yapılacak 2 ayrı işlem vardır. Öncelikle dava konusuna göre ilgili mahkemesinden açılacak dava ile birlikte adli müzaharet talebinde bulunulmalıdır. Bu durumda Tevzi Bürosu tarafından peşin harç alınmamaktadır. Bu halde talepçi peşin harç dışındaki dava açılış masraflarını dahi karşılayamıyor ise, bu giderler(Baro pulu hariç) talep halinde Adli Yardım Fonundan karşılanabilmektedir. Talebin kabulü halinde artık talepçinin yargılama giderleri Hazine ödeneğinden karşılanacaktır. Adli müzaheret talebinin reddi halinde ise, Adli yardım bürosuna ret karar örneği eklenmiş bir dilekçeyle yapılacak başvuru sonrası, yargılama giderinin Adli yardım Fonundan karşılanması talep edilmelidir. Bu başvuru Kurul tarafından Baro Yönetim Kuruluna iletilmekte ve istek hakkında Yönetim Kurulu karar vermektedir. Kabul kararı verildiğinde avukat tarafından talepçinin yargılama giderlerinin dökümünün ayrıntılarıyla belirtilmesi ve belgelenmesi halinde ödeme yapılmaktadır.

Dava sonucuna göre adli yardım fonundan karşılanan yargılama giderlerinde gönüllü avukatların üzerine düşen bir yükümlülük vardır.
Yargılama giderlerinin adli yardım fonundan karşılanmasına karar verilen dosyalarda, davanın talepçi lehine sonuçlanması halinde yapılan giderler karşı taraftan icra takibi aracılığıyla geri alınacağından , tahsil edilen yargılama giderlerinin tekrar fona iade edilmesi gerekmektedir.

Gönüllü avukatlara tebliğ edilen görevlendirme yazılarındaki konuyla bağlılık esastır. Talepçilerin atama konusundan başka ve farklı taleplerinin olması halinde, beyanlarının alınarak yeni dava konusu için Adli Yardım Bürosuna ek yetki talebinde bulunmak gerekmektedir.Ek yetki alınmadan işlem yapılması hali Adli Yardım Çalışma Yönergesi gereği sistemden geçici çıkarma yaptırımına tabidir. Ancak yetki talebinde bulunmanın süreli işlerde hak kaybına neden olması, atama konusuyla bağlı olan ve hukuki yararı olan başka bir işlem yapılmasının gerekmesi hallerinde ise, ek yetki alınmadan yapılan işlemlerin büroya bildirilmesi halinde ise yapılan işlemler kabul edilmekte ve ücretleri ödenmektedir. Ancak bunun kabulü ancak aksi halde hak kaybına neden olacak işlemlerle sınırlıdır.

Bazı boşanma davalarında talepçiler tarafından büroya bildirilmeyen, gizli tutulan ancak yargılama sırasında görevlendirilen avukat tarafından tespit edilen çocuk istismarı konuları ortaya çıkmaktadır. Bu durumun adli yardım bürosuna bildirilmesi halinde, istismara uğrayan çocuğun korunması için aynı zamanda Bağlı olunan baronun Çocuk Hakları Kurulunda görev yapan avukatlar arasından küçüğe avukat atanabileceği unutulmamalıdır.

Bazı mahkeme kararlarının veya icra talimatlarının infazının şehir dışında olması gerekeceğinden, yetki yönünden uygulanması sıkıntı doğurabilmektedir. Bu hususun büroya bildirilmesi halinde infazı gerçekleştirecek yerlerin yargı çevresi içinde bulunan baroların adli yardım bürolarına dosyaları gönderme imkânı bulunmaktadır.

Mahkemelerce verilen görevsizlik kararında atanan avukatın şahsi kusurunun bulunup bulunmadığı konusunda ikili bir ayrıma göre ücret ödenmektedir. Atanan avukat yargılama sınırını gözetmeden veya yasayla düzenlenmiş görevli mahkemeleri dikkate almadan dava açmış ve sonunda görevsizlik kararı verilmişse, görevli mahkemede ayrı bir ücret ödenmeyeceği gibi, asıl görevli olan mahkeme vekalet ücreti ödenecektir.
Derdest dosyalar için yapılan atamalarda, davaların talepçiler tarafından açılmış olması dikkate alındığında, bu dosyalar hakkında verilen görevsizlik kararlarında, görevsiz ile görevli mahkeme arasında ücret farkının oluşması halinde bu fark ödenmektedir.

Görevlendirilen dosyalarda mahkemelerce yetkisizlik kararı verilmesi halinde ise, durumun derhal adli yardıma bildirilmesi halinde, yetkili mahkemenin bulunduğu yer barosu adli yardım bürosuna dosya gönderilecektir. Atanan avukatın görevi ise yetkili yere gönderme talebini ve yetkili yer mahkemesinden gelen duruşma günü tebligatını dosyaya sunması sonrası sona erecektir.

Hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirebilecek feragat, temyiz, kabul vb. işlemlerde talepçinin açık yazılı beyanının alınması gerekmekte ve bu beyan örneğinin adli yardım bürosuna sunulmasıyla dosya görevlendirmesinin sona ereceğini unutmamalıdır.

Nafaka ödeme yükümlülüğünü ihlalden dolayı yapılacak şikayet, çocuk teslimi gibi tekrarlayarak yapılması muhtemel hukuksal iş ve işlemlerde, ilk yapılan işe dair ücret ödenir. Devam eden iş ve işlemlere dair ayrıca ücret ödenmez. Ancak, özen yükümlülüğü kapsamında gerekli işlemlerin yapılması avukatın yükümlülüğüdür.

Mahkemelerce takdir olunan vekalet ücreti konusunda ise, bu ücretler HMK ve Avukatlık Kanunu gereği atanan avukata ait olacaktır. İlamın icrası sadece avukatlık ücretine ve yargılama giderine ilişkinse ayrıca ek yetki almaya gerek olmaksızın avukat tarafından icrai işlemde bulunulabilecektir. Salt vekalet ücreti ve yargılama giderine ilişkin ilamların icrası için ek yetki verilmeyecek ve ayrıca ücret ödenmeyecektir. Ancak yapılan işlemlerin akıbeti ve sonucu dilekçe ile Adli Yardım Kuruluna bildirilmelidir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre; mağdur/ müdahili de kapsar şekilde ceza hukukuna ilişkin avukat görevlendirmeleri CMK Servisi tarafından yapılmaktadır. Ancak CMK Servisi tarafından yapılan bu atama soruşturma ve kovuşturma aşamaları ile sınırlıdır. Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunma isteği ve dosyanın karara bağlanması sonrasında kanun yollarına başvuru için hukuki yardım talep edildiğinde CMK Servisi atama yapmamaktadır. Anayasamız ile güvence altına alınmış olan hak arama özgürlüğü çerçevesinde soruşturma öncesi ve hüküm verilmesinden sonra yapılacak işlemler ile ilgili avukat istekleri Adli Yardım Bürosu tarafından karşılanmaktadır. Adli Yardım Bürosu tarafından suç duyurusu konusunda görevlendirilen avukat, soruşturma aşamasının sonuçlanmasına kadar işi takip edebilecektir. Kamu davası açıldığı takdirde durumu bir dilekçe ile Adli Yardım Kuruluna bildirmek zorunluluğu bulunup, bu suretle görevlendirmesine Kurul kararı ile son verilecek ve başvurucu CMK Servisine yönlendirilecektir. Aynı durum ceza dosyasında kanun yolu aşamasında yapılan görevlendirilmeler içinde geçerli olup, Yargıtay incelemesi sonucunda dosyanın bozulması ve Mahkemesinde kovuşturmaya devam edilmesi halinde atanan avukat görevi iade edecek ve başvurucu CMK Servisine yönlendirilecektir. Bunun yanısıra nafaka yükümlülüğünü ihlal, taahhüdü ihlal gibi icra ceza hakimliğinin görev alanına giren icra hukukunu ilgilendiren suçlarda gerek sanığın gerekse müştekilerin adli yardım talepleri kabul edilmektedir.

Türkiye Barolar Birliği
Adli Yardım Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25418

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca, adli yardımla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan paraların, barolar arasında dağıtımı ve kullanılması ile adli yardım bürosunun kuruluşunu, görev ve yetkilerini, görevlendirilecek avukatların ve ücretlerinin belirlenmesini, işleyişini ve denetimini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca düzenlenmiştir

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Adli Yardım Bürosu ve Temsilcisi

Madde 4 — Her baro merkezinde, baro yönetim kurulu tarafından belirlenip görevlendirilecek, yeterli sayıda avukattan oluşan bir adli yardım bürosu kurulur. Baro yönetim kurulu ayrıca, baro merkezi dışında, avukat sayısı beşten fazla olan her yargı çevresinde bir avukatı, adli yardım bürosu temsilcisi olarak görevlendirebilir. Gerektiğinde, yeteri kadar temsilci yardımcısı da görevlendirilir.

Adli yardım bürosu ve temsilcileri, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda öngörülen görevler ile baro yönetim kurullarının Avukatlık Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirirler.

Adli yardım bürosu ve temsilcileri, işlerini adli yardımdan sorumlu baro yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda ve denetiminde yürütürler.

Adli yardım bürosu ve temsilcilerine, hizmetin yürütülebilmesi için adli yardım ödeneğinden karşılanmak üzere yeterli mekan, büro donanımı ve personel sağlanır.

Barolar, avukat stajyerlerine, adli yardım bürosu ve temsilciliklerinde eğitim amacıyla geçici süreli görevler verebilirler.

Adli Yardım İstemi

Madde 5 — Adli yardım istemi, hizmetin görüleceği yer adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yapılır. Başvurularda, adli yardım başvuru formu doldurulur ve adli yardım esas defterine kaydedilir.

Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, istem sahibinden gerekli bilgi ve belgeleri ister, istemin haklılığı konusunda uygun bulacağı araştırmayı yapar, gerektiğinde karar verir. Bu araştırmada, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yardımcı olurlar.

Adli yardım isteminin reddi halinde istemde bulunan; tebliğden itibaren on gün içinde yazılı veya sözlü olarak baro başkanına başvurabilir. Baro başkanı yedi gün içinde karar verir, bu karar kesindir. Süresinde karar verilmediği taktirde talep ret edilmiş sayılır.

Adli yardım görevi serbest çalışan avukatlara eşitlik ilkesi esaslarına göre verilir.

Adli Yardımın Yapılışı

Madde 6 — a) Adli yardım isteminin kabulü halinde, durum bir tutanakla tespit edilir. İstem sahibinden, işin sonunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın %5’ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile geri vereceğine ilişkin taahhütname alınır.

Vekaletname masrafı adli yardım faslından ödenebilir.

Yargılama giderlerini karşılayamayacaklar için 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465-472 nci maddeleri gereğince adli müzaheret talebinde bulunulur. Bu talebin reddi halinde ilgilisi, avukatlık ücreti dışındaki diğer yargılama giderlerini karşılamak durumundadır. Aksi halde, adli yardım istemi reddedilebilir.

Ancak, yargılama giderlerinin karşılanamayacağının açıkça anlaşılması ve adli yardım talebinde bulunanın haklılığı açısından kesin veya kuvvetli bir kanı oluşması halinde, adli yardım bürosunun veya adli yardım temsilcisinin önerisi üzerine baro yönetim kurulu kararıyla adli yardım fonundan karşılanır.

Davanın reddi halinde iade olunacak harç, adli yardım fonuna aktarılır.

b) Adli yardım isteminin kabulüyle, gerekli iş ve işlemleri yapmak ve yürütmek üzere bir veya birkaç avukat görevlendirilir. Görev yazısının bir örneği de istem sahibine verilir ve gerekli bilgi, belge ve vekaletname ile birlikte görevlendirilen avukata başvurması istenir. Görevlendirilen avukat, görevlendirme yazısının, işe ve ilgiliye ait bilgi, belge ve vekaletnamenin, adli müzaheret istemi reddedilmiş ise iş için zorunlu masraf avansının kendisine ulaşması ile avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.

Görevlendirilen avukatın yükümlülüğü, istek sahibinin hizmetin görülebilmesi için gerekli belge ve bilgiler ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargılama giderlerini vermemesi veya vekaletname vermekten kaçınması ile sona erer. Görevlendirilen avukat, bu durumu gecikmeden, kendisini görevlendiren adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine bildirir.

c) Görevlendirmede, avukatların mesleki faaliyet alanlarına ilişkin beyanları dikkate alınır.

d) Görevlendirilen avukat, bu işi yapmaktan haklı bir neden olmaksızın çekinmek isterse, görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, o işin tarifede belirlenen ücretini baroya ödeyerek görevden çekilebilir.

e) Görevlendirilen avukat, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür. Bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra takipleri veya benzeri hukuksal işlemler, görev konusu iş kapsamında kabul edilmez.

f) Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hizmeti yerine getirmesi ile ilgili aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Hizmetin sonunda da, bu konudaki raporunu ve hizmetin sona erdiğini gösterir belgeleri adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine iletir.

Ödenecek Ücret

Madde 7 — Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücret peşin ödenir. Aynı işe birden fazla avukat görevlendirilemez. Ancak görevden çekilen avukatın yerine yeni görevlendirilen avukata ayrıca ücret ödenir.

Ceza davalarında şahsi davacı ve müdahil vekiline, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince yapılacak hukuki yardımlar için avukatlık ücret tarifesinde belirlenen maktu ücret ödenir.

Yargıtayda görülecek duruşmalı işlerde ayrıca, Ankaraya gidiş-geliş otobüs ücreti ödenir. Adli yardımdan yararlananın veya vekilinin talebi halinde Ankara barosundan görevlendirilecek avukat aracılığı ile Yargıtaydaki duruşma takip edilebilir.

Tüm masraflar belgeye dayandırılır. Belgesiz ödeme yapılamaz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için, bu mahkemenin kendi adli yardım kuralları uygulanır. Bu yönetmelik uyarınca ödeme yapılamaz. (1).

Adli yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamayan avukat, aldığı ücretin iki katını baroya ödemekle yükümlüdür.

Adli Yardım Bürosunun Gelirleri

Madde 8 — Adli yardım bürosunun gelirleri şunlardır:

a) Türkiye Barolar Birliğinden baroya gönderilecek adli yardım ödeneği,

b) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından, il veya belediye bütçelerinden baroya yapılan yardımlar,

c) Bu amaçla yapılan her türlü bağışlar,

d) Adli yardım görevlerinden çekilen ve haklı neden olmaksızın hizmeti sonuçlandırmayan avukatlardan geri alınan ücretler,

e) Taahhütname gereği ilgiliden alınan paralar,

f) Yardımdan yararlanan ilgili lehine ilamda belirlenen harca esas değerin %5’i .

Adli Yardım Bürosunun Giderleri

Madde 9 — Adli yardım bürosunun giderleri şunlardır:

a) Adli yardımla görevlendirilecek avukatlara ödenecek ücretler ve zorunlu yol giderleri, gerektiğinde vekaletname, dava harç ve masrafları,

b) Büro personelinin ücretleri,

c) Büro donanımı, kırtasiye, kira ve diğer giderler.

Adli yardım paraları, münhasıran adli yardım hizmetlerinde kullanılır ve baro bütçesinin ayrı bölümlerinde gösterilir. Bu bölümden kalan gelir fazlası, bir sonraki yılın aynı faslına aktarılır.

Adli Yardım Parasının Barolara Dağıtımı

Madde 10 — Türkiye Barolar Birliği, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesi uyarınca tahsil edilen parayı bütçesinin adli yardım faslına aktararak, bankada açacağı ayrı bir hesapta toplar. Bu hesapta toplanan paranın % 10 u Türkiye Barolar Birliğinin adli yardım giderleri ve adli yardım dengeleme fonu için ayrılır, kalanı barolara gönderilir.

Her baroya (5) temel puan verilir. Verilen (5) temel puana;

a) Her (25) üye avukat için (1) puan,

b) Her (50 000) nüfus için (1) puan,

c) Kalkınmada öncelikli yöre barolarına (3) puan,

eklenerek adli yardım ödenek puanı saptanır.

Puanlamada 0.5’in altındaki küsuratlar dikkate alınmaz, bunu aşan küsuratlar ise (1) puana tamamlanır.

Barolara gönderilecek adli yardım payı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
TBB toplam adli yardım parası X 0.90 X baro adli yardım ödenek puanı
Baro adli yardım ödeneği = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tüm baroların adli yardım puanları toplamı

Yıl içinde barolara gönderilmiş olan ödenekler, yıl sonunda barolara ayrı ayrı bildirilir.

Barolar, kendi paylarına düşen adli yardım ödeneğinin yıl içinde bitmesi halinde, adli yardım bürosunun gerçekleşen harcamalarını, ödeneğin gerekçesini ve bekleyen işleri içeren rapor ile Türkiye Barolar Birliği adli yardım dengeleme fonundan ek ödenek isteyebilirler. Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu tarafından, istemin uygun bulunması halinde ek ödenek gönderilir. Barolara gönderilen ödenek yıl içinde kullanılmaz ise bir sonraki yıla aktarılır.

Barolar her yılın sonunda adli yardım yıl sonu raporu düzenleyerek Türkiye Barolar Birliğine gönderirler. Türkiye Barolar Birliğindeki kayıtlar ile bu raporlar esas alınarak hesap mutabakatları sağlanır.

Barolara tahsis edilen ödenek, dört taksit halinde ödenir. Barolar kendilerine tahsis edilen ilk ödemeden sonra üçer aylık rapor düzenler ve Türkiye Barolar Birliğine gönderir.

Raporların Yönetmeliğe uygunluğu tespit edildikten sonra bir sonraki ödeme yapılır. Takip eden diğer ödemelerde de aynı usul uygulanır.

Adli Yardım Bürolarının Denetimi

Madde 11 — Baro yönetim kurulu, adli yardım bürosu ve temsilciliklerinin çalışmalarını her zaman denetleyebilir. Baro denetçileri ayrıca mali açıdan adli yardım bürosu ve temsilciliklerini de kapsayan çalışmalarını, her 2 ayda bir düzenleyeceği raporla, baro yönetim kuruluna bildirir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 12 — 14/11/2001 tarih ve 24583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adli Yardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik 10/3/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür

30.3.2004 tarih ve 25418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

(1) Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, 20.10.2007 tarihli 26676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.