Avukatın bir daha yazılmamak üzere baro levhasından silinme kararının koşulları nelerdir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Avukatın bir daha yazılmamak üzere baro levhasından silinme kararının koşulları nelerdir?

Avukat, öyle bir nedenle levhadan silinmiştir ki, kanun değişikliği ya da kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığı takdirde artık baro levhasına yeniden yazılması mümkün olmaz.

İşte bu haller Avukatlık Kanunu’nun 74. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre;

  • Av. K.’nın 5 (a) maddesinde belirtilen, Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olanlar,
  • Cezai bir karar sonucunda meslekten çıkarılanlar,
  • Disiplin cezası olarak haklarında meslekten çıkarma cezası verilenlerin

ruhsatnamelerinin baro yönetim kurulunca geri alınarak iptal edileceği ve adları bir daha yazılmamak üzere levhadan silineceği hüküm altına alınmıştır. 3 başlık halinde sayılan nedenlerle levhadan silinmişse, avukatın artık yeniden levhaya yazılma hakkı (yukarıda belirttiğimiz şekilde bir yargı kararı ya da kanun değişikliği yoksa) bulunmamaktadır. 

Baro yönetim kurullarının yukarıda belirttiğimiz 74. madde hükmüne dayanarak verdiği “bir daha yazılmamak üzere levhadan silinme” kararma karşı avukat, kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar Birliği’ne itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliği’nin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığı’na ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararlan bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliği’ne geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığı’na bildirilir (Avukatlık Kanunu’nun 8. maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları hükümlerinde belirtilen “idari yargı mercilerine başvuru hakkı”mve “baroların kesinleşen kararlan derhal uygulamak zorunda olduğu” hükümleri burada da kıyasen uygulanır)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat