AUTOJETFİKS FRANCHISE SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

AUTOJETFİKS FRANCHISE SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu franschise sözleşmesi (“Sözleşme”), ………. adresinde yerleşik, ………. Ltd. Şti. [UBO (FRANCHISOR: Franchise Veren)] ile ………. adresinde yerleşik ………. Otomotiv [BAYİ (FRANCHISEE: Franchise Alan)] arasında yapılmıştır.

2- Tanımlar

 1. a) Franchise: son kullanıcılara verilecek hizmetlerde kullanılacak olan marka, kurum kimliği, know-how, ticaret unvanı, çalışma ve hizmet standartlarına ilişkin fikri veya sınai mülkiyet haklarından oluşan bir sistemi ifade eder.
 2. b) Franchisor (UBO): Franchise veren kuruluşa denir. Bu Sözleşme boyunca franchisor’ı temsilen UBO kullanılacaktır.
 3. c) Franchisee (bayii): Franchise alan ………. Car Service’i temsil eder. Bu Sözleşme boyunca franchisee’ı temsilen bayii kullanılacaktır.
 4. d) Know-How: Franchise verenin deneyimi ve deneyleri sonucunda ortaya çıkmış, gizli, özlü ve belirlenmiş bilgi paketini ifade eder.
 5. e) Royalty: (UBO) Franchisee’ye (bayii) sözleşme süresi boyunca vereceği teknik ve idari destek, malzeme tedariki, araştırma ve geliştirme çalışmaları, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri karşılığı olarak aylık cirosunun belli bir oranı üzerinden, Franchisee’nın (bayii), Franchisor’a (UBO) ödediği ücrettir.
 6. f) Sistem: Franchisor’ın (UBO) belirlediği son kullanıcıya sunulan hizmetlerin oluşmasında kullanılan alet, edevat, cihaz, malzeme ve dokümantasyondan oluşan bir bütünü ifade eder.
 7. g) Franchise Standartları: Franchisor’ın (UBO), Franchise hakkının tüketiciler nezdinde kullanılmasına ve müşterilere verilecek hizmet standartlarına ilişkin belirlemiş, yayınlamış veya yeni yayınlanacak Prosedür, Sirküler, Talimat, Bülten, Form, Sistem, Servis El Kitapları, işletme standartları El Kitabı, Malzeme katalogu, Broşür vs. gibi her türlü yazılı dokümandan oluşan bir bütünü ifade eder.
 8. h) Faaliyet Bölgesi: Franchise hakkının kullanılması ve içinde aktif bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti gösterebilmesi için Franchisee’yö (bayii) verilen sınırları belirlenmiş bir faaliyet bölgesini ifade eder.

3- Sözleşme Konusu

İşbu Sözleşme konusu Franchisor (UBO) tarafından işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’de listesi verilen Sistemler ile üretilen hizmetlerin tüketiciye “AUTOJETFİKS” markası altında yeknesak görüntüsü ve tefrişi ile belirlenen standartlarda sunulması için verilen franchise hakkının kullanım husus ve şartlarını kapsar.

4- Franchisee’nin (bayii) Yükümlülükleri

Franchisee’nın (bayii), Franchisor’a (UBO) karşı işbu Sözleşme konusu çerçevesinde Üstlendiği yükümlülükler şunlardır.

 1. a) Franchisee (bayii), ………. Service kurumsal kimliği bozmama ve ………. Car Service olarak seçilmesinde esas alınan seçme kriterlerini uygun şekilde hareket etme yükümlülüğü altında olduğunu beyan etmektedir.
 2. b) Franchisee (bayii), 4 (a) maddesine uygun olarak Franchise konusu mal ve hizmetleri “AUTOJETFlKS” ve franchise standartları kapsamında kullanmayı ve ifa etmeyi kabul ve taahhüt eder. Franchisee (bayii) bu faaliyeti gösterirken üçüncü şahıslara karşı ticari ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve işletmeyi bağımsız olarak kendi nam ve hesabına yönettiğini bildiğini ve performansından dolayı Franchisor’ı (UBO) sorumlu tutamayacağını kabul eder.
 3. c) Franchisee (bayii), Franchise standartları kapsamında Franchisor (UBO) tarafından temin edilen ve edilecek her türlü yazılı dokümanı (Sistem servis el kitapları, işletme standartları el kitabı, sirkülerler, talimatlar, bültenler, formlar v.s.) kopyalamayacağını ve çoğaltmayacağını, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara deşifre etmeyeceğini ve büyük bir gizlilik içinde muhafaza edeceğini, bu dokümanları sadece franchise konusu hizmetlerin ifası amacıyla kullanacağını, kendi personelinin aksine davranışlardan da tamamıyla sorumlu olduğunu bildiğini beyan ve taahhüt eder.
 4. d) Franchisee (bayii) tüketiciye vereceği “AUTOJETFİKS” servis hizmetlerinde kullanacağı elamanların “AUTOJETFİKS” eğitim sertifikası almalarını sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.
 5. e) Franchisee (bayii), tüm işlemlerini Franchisor’ın (UBO) uygulamakta olduğu bilgisayar yazılımı ile yürüteceğini ve her türlü işlemi bu yazılım vasıtasıyla kayıt altına alacağını kabul ve taahhüt eder.
 6. f) Franchisee (bayii), Franchisor’ın (UBO) gerçek ve tüzel kişilerle franchise konusu hizmetler için Türkiye genelinde veya bölge bazında yapacağı toplu anlaşmaları kendi sorumluluk bölgesinde Franchisor (UBO) tarafından belirlenen uygulama şartları çerçevesinde ifa edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 7. g) Franchisee (BAY(I), Franchlsor’ın (UBO) Türkiye çapında tüketiciye yönelik verdiği taahhütleri ve garantileri aynen yerine getirmekle yükümlüdür.
 8. h) Franchisee (bayii), bu Sözleşme konusu ticareti kendi nam ve adına yapacaktır. Bu nedenle, kendi veya çalıştırdığı kişilerin ve/veya üçüncü şahısların, işyeri ve eklentilerinde ki ölüm, yaralanma, yangın, maddi hasar, iş kazaları v.b. hallerde, bizzat sorumludur ve Franchisor’a (UBO) rücu hakkı yoktur.
 9. i) Franchisee (bayii), Franchisor’ın (UBO) dilediği zamanlarda işin gereği gibi ifa edilip edilmediğini ve beyan edilen gelirlerin ve royalty ödemelerinin doğruluğunu kontrol amacıyla döküm ve hesapların işbu Sözleşme kapsamı ile sınırlı olarak incelenebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

5- Franchisor’ın (UBO) Yükümlülükleri

 1. a) Franchisor (UBO), Franchisee’nin (bayii….. Car Service kurumsal kimliği ve ………. Service olarak seçilmesine etkili olan kriterleri bozmayacak şekilde davranma yükümlülüğünü bilmektedir.
 2. b) Sözleşme süresince Franchise konusu hizmetler için Franchisee’ye (bayii) her türlü teknik yardım, pazarlama ve iş idaresi konularında gerekli desteği vermek.
 3. c) Franchise konusu hizmetleri geliştirmek, yenilikleri takip etmek ve bunları Franchiseo’nin (bayii) kullanımına sunmak.
 4. d) Franchise konusu Türkiye çapında tanıtımı ve pazarlaması için reklâm ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek.
 5. e) Franchise konusu hizmet çeşitlerini artırmak ve Franchisee’lere (bayii) yeni iş olanakları yaratmaya çaba göstermek.
 6. f) Franchise standartlarını hazırlamak, standartların kullanımı konusunda gerekli eğitimleri vermek.
 7. g) Know-How transferine yönelik Franchisee (BAYii) elemanlarını yeterli düzeyde eğitmek, franchise konusu sistemlerin el kitaplarını hazırlamak.
 8. h) Franchisee (bayii) mekânlarının dizaynı, yerleştirilmesi, tefrişi konularında Franchisee’ye (bayii) yardımcı olmak.

6- Ödemeler ve Süreleri

Franchisor’ın (UBO), kurumsal olarak yapacağı merkezi anlaşmalara göre belirlenecek her türlü ödeme, royalty gibi konular, Ek-2’de belirtilmiştir.

7- Sözleşmenin Süresi

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresiz olarak yapılmıştır. Taraflar bu Sözleşmeyi iki yıl önceden fesih gerekçelerini ayrıntılı olarak belirteceği bir ihbarda bulunmak kaydıyla her zaman feshedebilirler.

8- Sözleşmenin Feshi

Bu Sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen derhal fesih halleri saklı kalmak üzere, taraflardan birinin Sözleşmenin esaslı hükümlerinden birini ihlal etmesi halinde ya da Sözleşmenin diğer hükümlerinden birinin ihlali diğer tarafın fesih ihbar süresi sonuna kadar Sözleşmeyi yürütmesini katlanamaz hale getirmesi durumunda, diğer tarafın Sözleşmeyi karşı tarafa göndereceği bir fesih bildirimi ile, Sözleşme ile doğmuş hakları saklı kalmak kaydıyla, derhal feshetme hakkı vardır, özellikle aşağıdaki durumlarda Sözleşmenin fesih ihbar süresine uymadan bu maddeye göre derhal feshi mümkündür:

 1. a) Taraflardan herhangi birinin, iflas veya iflas anlaşması ilan etmesi, faaliyetini durdurması veya borçlarını ödemekte acze düşmesi halinde,
 2. b) Taraflardan herhangi birinin, diğer tarafın yazılı mutabakatı olmaksızın şirket hisselerinin %25’i (yüzdeyirmibeşi) veya fazlasının el değiştirmesi durumunda,

Ayrıca, Franchisee (BAYİ), Franchisor (UBO) ile RBTR’nin aralarında ../../…. tarihinde Franchisor (UBO)’nun uygulamak istediği AUTOJETFİKS franchise konseptinin ………. Service ağı ile uyumlu çalışmasına yönelik projenin ana hatlarını belirleme amacı ile imzalamış bulundukları çerçeve sözleşmenin herhangi bir neden ile feshedilmesi ya da son bulması halinde işbu Sözleşmeyi göndereceği ihbar ile feshetme hakkına sahiptir.

İşbu Sözleme kapsamında gönderilecek tüm fesih ihbarnameleri feshin nedenlerine ilişkin detaylı ve objektif açıklamalar içerecektir ve yazılı olacaktır.

9- Sözleşmenin Feshinden Sonra Uygulanacak Hükümler

 1. a) Franchisee (bayii), açık hesap şeklindeki borçlarını Sözleşmenin feshinin geçerli olduğu tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödeyecektir.
 2. b) Franchisee (bayii), Franchisor’ın (UBO)’nun talebi halinde feshin geçerli olduğu tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde, Franchisor’ın (UBO) verdiği her türlü dokümanın orijinallerini ve eğer varsa kopyalarıyla birlikte Franchisor’a (UBO) iade edecektir.
 3. c) Franchisee (bayii), AUTOJETFlKS markasına ve kurum kimliğine ait, her türlü tabela, totem, pano, poster, v.s. gibi malzemeyi, feshin geçerli olduğu tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde iş yerinden kaldıracaktır.

10- Diğer Hususlar

 1. a) Yapılan bu Sözleşmede yer almayan hususlarda FRANCHİSEE (bayii) ve Franchisor (UBO) bu Sözleşmeyle çelişmeyecek şekilde yeni yan sözleşme metinlerini uygulamaya koyabilir.
 2. b) Taraflar işbu Sözleşmede belirtilen adresleri tebligat adresi olarak kabul ve beyan eder. Adres değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak tebliğ edilmediği takdirde, yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü tebligat yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 3. c) İşbu Sözleşme kapsamına eklenmek istenen hususlar yahut tadiller ancak her iki tarafın yetkilileri tarafından onaylanıp, yazılı olarak imza altına alınmaları kaydı ile geçerlidir.

ç) Taraflar işbu Sözleşmeden doğan hak ve mükellefiyetlerini diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın devir ve temlik edemez, FRANCHISEE (bayii)’nin grup şirketlerine ve ……. franchise bayisi olan diğer kişilere devir hakkı saklıdır. Franchisor (UBO)’un, şirket kontrolünün, hisse devri yahut sair yolla değişmesi işbu Sözleşmenin devri olarak addedilecektir.

 1. d) Taraflardan birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. gibi mücbir sebepler ile tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan haller taraflar için mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep haline maruz kalan taraf, diğer tarafa mücbir sebep durumunu bildirir. Mücbir sebep süresi boyunca tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen taraf işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak noter aracılığı ile feshedebilir.
 2. e) Sözleşmenin esaslı olmayan hükümlerinden her hangi birisinin, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz veya icra kabiliyetinin olmaması diğer sözleşme hükümlerinin geçerliliğini, yürürlülüğünü etkilemez.
 3. f) Taraflardan her biri aralarında işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak çıkan uyuşmazlıklarda, mahkemeye başvurma haklarına halel gelmeksizin, bağımsız bir uzmana veya hakeme başvurma hakkı sahiptir.
 4. g) Damga vergisi de dâhil olmak üzere işbu sözleşmeden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve sair masraflar taraflar arasında eşit olarak ödenecektir.
 5. h) İşbu sözleşme bir nüshası FRANCHISEE (bayii)’ta bir nüshası Franchisor (UBO)’da saklı olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenmiştir.

Franchise Veren                                          Franchise Alan

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat