Asgari geçim indiriminden kimler yararlanır?

• Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler),
• Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler,
• Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.

Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz?

• Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı (Bunlar;
a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;
b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler;
c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;
d) Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;
e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar)
• Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
• Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve Bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)
• Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest Bölgeler Kanunu., 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu., 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

Asgari gecim indiriminde cocuk tabirinden ne anlamamız gerekir?

İndirimin uygulamasında çocuk tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir.

Eşlerin her ikiside ücretli çalışan olması durumunda asgari geçim indiriminden yararlanmasında çocukları hangi eş bildirecek?

Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

Asgari gecim indiriminde;Aile fertlerinin,Emekli maaşı olanların ve boşanmış ücretlinin çoçukları asgari gecim indiriminden nasıl yararlanacaktır.

– Ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı,
– Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecek,
– Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecek,
– Çocuklar için asgari geçim indiriminden boşanan eşlerden her ikisinin de çalışması durumunda nafakaya hükmedilen eşin,
– Çocuklar için nafaka ödenmesine karar verilmesine rağmen boşandığı eşi tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin belgelendirilmesi durumunda, çalışanın bu çocukları için asgari geçim indiriminden yararlanması mümkündür.
Nafakaya hükmedilen ve bu yükümlülüğünü yerine getiren eşin çalışmaması veya emekli olması durumunda, diğer çalışan eşin çocukları için asgari geçim indiriminden yararlanması söz konusu değildir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat