ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Tek Taraflı İrade Beyanı İle Borç İlişkisinin Kurulması

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ARAÇ GEÇİCİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

 1. ARAÇ KULLANDIRAN İŞVEREN (Kısaca: ŞİRKET)

ÜNVANI                                   :

İŞYERİ ADRESİ                        :

SSK İŞYERİ SİCİL NO            :

 

 1. ARACI KULLANACAK PERSONEL (Kısaca: KULLANICI)

ADI VE SOYADI                      :

T.C. KİMLİK NO                     :

ADRES                                      :

E-POSTA ADRESİ                    :

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşmenin konusu, işlerin görülmesi için gerektiği takdirde Şirket tarafından Kullanıcıya geçici olarak kullandırılacak olan araçların kullanımına ilişkin şekil ve şartları belirlemektir. Kullanıcı, Şirket tarafından kendisine kullandırılacak araç veya araçları aşağıda belirtilen esaslar dahilinde kullanacağını kabul etmiş sayılmaktadırlar.

 • TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. Kullanıcı, şirket işlerinin kullanımı için gerektiği takdirde, şirketten araç talebinde bulunacak ve onayın ardından işin bitimi ve aracın ilgili birime iadesine kadar bu sözleşmedeki esaslar dahilinde araç kendisine zimmetli sayılacaktır.
 2. Araç, yönetimin belirlemiş olduğu şartlar ve amaçlar dışında kullanılamaz.
 3. Kullanıcı, kendisine geçici olarak teslim edilen aracı, ilgili amirinin yazılı veya E-Posta yoluyla vereceği onayı olmadan 3. kişilere kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Kullanıcı, aracı aldığı gibi teslim etmekle yükümlü olup, aracın elinde bulunduğu sürece temiz ve bakımlı tutulmasından şahsen sorumludur.
 5. Kullanıcı, aracı kullanmadan önce mutlaka aracın bizzat yapabileceği yağ, su, lastiklerin havası vb. basit kontrollerini yapmak, şayet bir sorun var ise şirket yönetimini durumdan haberdar etmek ve verilecek direktif doğrultusunda hareket etmek zorundadır.
 6. Kullanıcı, kendisine teslim edilecek aracı kullanmadan önce sürücü belgesi ile araç ruhsatı ve bulundurulması yasal açıdan zorunlu diğer her tür belge (psiko-teknik belgesi vb.) ve ekipmanın araçta bulunduğunu kontrol etmekle yükümlüdür.
 7. Kullanıcı, seyir halinde aracın farlarını sürekli açık tutmak zorundadır. Aracın far, fren, park ve sinyal lambalarını aracı kullanmadan önce kontrol etmekle mükelleftir.
 8. Kullanıcı, aracı elinde bulundurduğu sürece şirket işleri dışında kullanamaz. Şirketle ilgili yapılan işler gereği bulunması gereken şirket çalışanı veya üçüncü kişiler haricinde araçta herhangi bir kişiyi bulunduramaz, araçla hatır taşıması yapamaz.
 9. Kullanıcı, araç kendisine zimmetliyken trafik kurallarına riayet edeceğini, trafikte şirketin prestijini sarsacak olumsuz davranışlar sergilemekten ve her ne sebeple olursa olsun kuralları ihlalden kaçınacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
 10. Prensip olarak Kullanıcı, aracı teslim aldığı gün ve teslim amacı gerçekleştikten sonra derhal Şirkete iade etmek zorundadır. Ancak, yapılacak iş gereği aracın mesai saatleri dışında ve gece Kullanıcıda kalması gereken hallerde, Kullanıcı aracın bakım ve gözetimi ile korunması için gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır.
 11. Kullanıcı, aracı Şirket işleriyle ilgili olsun veya olmasın, mesai saatleri içinde veya dışında elinde bulundurduğu süre boyunca güvenli ve park yasağı olmayan yerlere park edeceğini, aksi takdirde hatalı park nedeniyle araçta meydana gelebilecek hasarlar ile aracın çekilmesi, trafik para cezası uygulanması ve sair idari ve cezai işlemlerden sorumlu olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
 12. Kullanıcı, alkol, uyuşturucu madde veya tedavi amaçlı uyku yapıcı ilaçlar aldıktan sonra ya da trafiği tehlikeye sokabilecek bir ruh hali içerisinde araç kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Aksine davranışın yasal sorumlulukların yanısıra, iş akdinin haklı sebeple derhal feshine de yol açacağını ve bu sebeple herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul eder.
 13. Kullanıcı, kullanımına bırakılan süre içerisinde araç içerisinde hiçbir şekilde sigara vb. tütün mamulleri içmeyeceğini ve içirmeyeceğini, aksine davranışın yasal sorumlulukların yanısıra, iş akdinin haklı sebeple derhal feshine yol açacağını ve bu sebeple herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
 14. Kullanıcı, herhangi bir sebeple trafik birimleri tarafından sürücü belgesine el konulduğu takdirde, şirketi bilgilendirmekle ve belgesi iade edilmeden Şirketten araç talebinde bulunmamakla yükümlüdür.
 15. Araçta bulunan OGS cihazının araç Kullanıcı elindeyken arızalanması, kayıp olması veya kredi azalması durumunda Kullanıcı, Şirketi derhal haberdar edeceğini ve arızalı veya boş cihaz ile otomatik geçiş yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 16. Sürücü hatalarından kaynaklanan ve sigorta şirketi tarafından karşılanmayan hasarlarda parça vb. malzeme bedeli ile işçilik ücretleri Kullanıcı tarafından şahsen tazmin edilir.
 17. Kullanıcı, araçla ilgili olarak yaptığı tüm harcamaları belgelendirmek ve araçla birlikte şirkete vermekle yükümlüdür. İşle ilgili olduğu tespit edilen ve yönetimce onaylanan tüm masraflar, Şirketçe kullanıcıya ödenir. Belgesiz ve habersiz yapılan bir masraf için kesinlikle ödeme yapılmaz.
 18. Kullanıcı, araç elindeyken meydana gelebilecek arıza vb. durumlarda Şirketi derhal bilgilendirmek ve verilecek direktiflere uygun davranmak zorundadır.
 19. Kullanıcının iş harici araç kullanımı talebi kabul edilmez. Ancak özellikle sağlık, ivedi bir iş, ve zorunlu durumlarda yazılı veya E-Posta yoluyla verilen onay ile araç özel işlerde kullanılabilir.
 20. Aracın Kullanıcı elinde bulunduğu sürelere ilişkin her türlü trafik cezası, Şirket işlerinin görülmesi esnasında yazılsın veya yazılmasın, kullanıcıya ait olup, kullanıcı tarafından ödenir ve ödeme makbuzunun aslıyla birlikte trafik ceza tutanağının fotokopisi Şirkete ulaştırılır.
 21. Trafik kazalarında Şirket kazadan derhal haberdar edilecek ve verilecek direktifler doğrultusunda hareket edilecektir. Kullanıcı gerektiğinde alkol muayenesi yaptırmak, kaza tutanaklarını olay yerinde tutturmak ve evrak asıllarını derhal Şirkete ulaştırmak zorundadır. Kullanıcı kaza raporunu okumak ve doğruluğunu tespit ettikten sonra imzalamak zorundadır.
 22. Kullanıcı karıştığı kazalarda kendi kusurundan kaynaklanan zararların sorumluluğunun kendisine ait olacağını, bu sebeple şirketin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan için kendisine rücu edeceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
 23. Şirket, her istediğinde Kullanıcıya araç tahsis etmek zorunda değildir. Araç tahsis talebi reddedilen Kullanıcı, bu sebeple Şirketten herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacağı gibi, bu husus iş akdinin haklı fesih sebebi olarak da kullanılamaz.
 24. Kullanıcı, yukarıdaki maddelerde yazılı görev ve yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesinden dolayı şirketin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan doğrudan doğruya kendisinin sorumlu olacağını; yine sözleşme gereği Kullanıcının sorumlu olduğu eylemler nedeniyle üçüncü kişilerce şirkete yöneltilen taleplerden dolayı Şirketin kendisine rücu edebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 25. Kullanıcı, Sözleşmeye ve Kanun hükümlerine uymaması sebebiyle kamu otoritelerince yapılacak her türlü idari, cezai ve hukuki takibatın sorumlusunun bizzat kendisi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 26. Kullanıcı, Şirket tarafından tahsis edilen …………….@………………..com.tr E-Posta adresi ile şirkete bildirdiği alternatif şahsi ……………..@……………com.tr E-Posta adreslerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinin 1. fıkrası uyarınca resmi tebligat adresi olduğunu ve bu adreslerden birine Şirketçe gönderilen E-Postanın Tebligat Kanunu anlamında resmi tebligat yerine geçeceğini kabul ve beyan eder. Buna mukabil kullanıcı da işbu sözleşme kapsamında şirketle yapacağı yazışmaları şirkete ait …………..@…………………com.tr E-Posta adresine yapacaktır.
 27. Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflar vukuunda ………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

(El yazısıyla) Yukarıda yazılı sözleşme şartlarını okuyup karşılıklı olarak müzakere ettik ve son halini verdik. Bu haliyle yazılı sözleşmeye uyacağımızı kabul ederiz. …/…/…

ARAÇ MALİKİ (İŞVEREN)KULLANICI (PERSONEL)

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat