Araç satışı için vekaletname örneği

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Araç satışı için vekaletname örneği

VEKALETNAME

ARAÇ PLAKASI….:
MARKASI………….:
MODELİ……………:
CİNSİ………………..:
TİPİ………………….:
MOTOR SERİ NO..:
ŞASİ SERİ NO…….:

Yukarıda plaka numarası, markası, modeli, cinsi tipi, motor seri no, şasi seri no.su yazılı bulunan aracımı beni temsilen dilediğine dilediği bedel ve koşullarda gerek kat’i ve gerekse mülkiyeti muhafaza kayıtlı olarak satmaya, satış bedellerini almaya, (ahzu kabza) ilgili noterliklerde satış senetlerini tanzim ve imzalamaya, gerektiğinde anlaşarak feshe, arta kalan alacaklarım için lehime verilen emre muharrer senetleri almaya, vadelerinde tahsil etmeye, gerekli yasal işlemleri yapmaya, borç tamamen tarafıma ödendiğinde alıcı lehine ibraname vermeye, mülkiyeti muhafaza kayıtlı satıldığı takdirde mülkiyet üzerimde kalmak koşulu ile vasıtanın üçüncü şahıslara alıcı tarafından satımı için muvafakatlar vermeye, ilgili trafik şube veya bürolarına müracaatlarda bulunarak zayiinden ruhsat çıkartmaya, ruhsatları talep ve teslim almaya, teslim ve tesellüm tutanaklarını imzalamaya, istenecek olan evrak ve belgeleri ibraza, aracı hurdaya çıkartmaya, hurda belgelerini almaya, vasıtanın ilgili trafikten, vergi dairesinden kaydının silinmesi için yasal işlemleri yapmaya,araç tesçiline ilişkin geçici belge imzalamaya, vasıtanın dilediği trafik bürosuna naklini yaptırmaya, tesciline muvafakat vermeye, trafikten çekmeye, çekme belgesi almaya, ve yine adıma yapılmış trafik sigorta poliçelerini iptal ettirmeye, evraklarını tanzim ve imzalamaya, poliçe bedellerini ahzu kabza almaya, sulh ve ibraya,Haciz ve rehin takyidatları kaldırmaya ve yazıları almaya yukarıda belirttiğim konularla ilgili olarak yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, ilgili vergi dairesine müracaatla vergi mükellefiyeti tesis ettirmeye ve vergi numarası almaya, izinli ve yetkili olmak üzere başkalarını tevkil, teşrik ve azle, münferiden, mezun ve yetkili olmak üzere: …………………….’ı (T.C Kimlik No: …………………..) vekil olarak tayin ettim.

VEKALET VEREN ………. :

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat