APARTMAN YÖNETİM PLANI

TCK m. 231 nedir?

APARTMAN YÖNETİM PLANI

APARTMAN YÖNETİM PLANI

Apartman Yönetim Planı

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- … sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilecek olan; …İli, … İlçesi, … mahallesi sokakta bulunan … ada, … parsel sayılı gayrimenkul kanunun emredici hükümleri saklı kalmak üzere, bu yönetim planına göre yönetilir.

Madde 2- Kat mülkiyetine tabi işbu gayrimenkul üzerindeki ana yapı (…) bodrum, bir zemin, (…) normal (…) katlı, (…) dükkan ve (…) daireden ibaret olup, (…) sokakta (…) kapı numarası ile (…) apartmanı adını taşımaktadır. Daireleri sadece mesken olarak kullanılır.

Madde 3- Ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerine tahsis edilen eklentileri hariç,  Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesinde sayılan yerleriyle, kat maliklerinin ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanmaları için zaruri olan diğer yerleri ve şeyleri de ortak yerlerdendir.

Madde 4- Yönetim planı, ana gayrimenkulün bütün bağımsız bölüm maliklerini ve onların mirasçılarıyla bağımsız bölümleri sonradan satış veya herhangi bir suretle iktisap edecek olan üçüncü şahıslar ile bağımsız bölümlerden her hangi bir sebebe dayanarak oturan ve faydalananları da bağlar.

Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.

Madde 5- Tapu sicilinde veya kat malikleri arasındaki sözleşmelerle işbu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun ve diğer ilgili kanun hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

Madde 6- Kat Malikleri, Kat Mülkiyeti Kanunu ve sözleşmelerle yönetim planındaki hükümler saklı kalmak şart ile; kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Ancak, kendi bağımsız bölümlerinde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım ve tesis yapamaz.

Madde 7- Kat malikleri, ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, Medeni Kanunun müşterek mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar ve bu yerlerden; kanun, sözleşme ve yönetim planı hükümlerine göre faydalanma hakkına sahiptir.

Madde 8- Kat malikleri, ortak yerlerin bakım ve temizliğine korunmasına itina göstermeye ve ana gayrimenkulün güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdur.

Bütün kat maliklerinin rızası alınmadıkça, ortak yerlerde inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana ve boya yaptırılamaz.

Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerde bu bölüm maliklerinin ortak rızasiyle ana yapıya zarar vermeyecek onarım ve tadilat yapılabilir.

İmar mevzuatına göre elverişli olan anayapının ön cephesindeki ortak yer olan bahçe kısmı otopark olarak kullanılır. Ancak, otopark yeri kirletilemez ve diğer kat malikleri ile bağımsız bölümlerde oturanlarla bunlardan faydalananlara zarar verecek şekilde kullanılamaz.

Kat malikleri, kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak yerlere, hiç bir şey bırakamazlar ve tek başlarına kullanamaz.

Madde 9- Kat malikleri gerek kendi bağımsız bölümleriyle eklentilerini ve gerekse ortak yerleri kullanırken, hüsnüniyet kaidelerine uymak zorundadırlar. Özellikle aşağıdaki işleri ve şeyleri yapamaz.

 1. a) Kendi bağımsız bölümlerini randevu evi, kumarhane veya benzeri yer şeklinde kanuna, ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamaz.
 2. b) Bağımsız bölümlerinin balkon ve pencerelerinden halı, kilim, vs. silkemezler, su ve benzeri şeyler dökemezler, çöp vs. atamaz.
 3. c) Kat mülkiyeti kütüğünde mesken, işyeri veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde hiç bir şekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuvarı gibi müesseseler kuramayacakları gibi kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde, kat malikleri kurulunca oybirliğiyle karar verilmedikçe; sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu gibi eğlence yerleri ile, fırın, lokanta, pastahane gibi beslenme yerleri de imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler açamaz.
 4. d) Dükkan malikleri dükkanlarını, diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikteki işler için kullanamaz ve başkalarına da kullandıramaz.
 5. e) Kendi bağımsız bölüm ve eklentisi ile ortak yerlerde, kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe, kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanlar besleyemez.
 6. f) Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde toplantılar tertip edemezler; nişan, düğün gibi toplantılarında, diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye itina göstermeye mecbur oldukları gibi kat malikleri kurulu müsaade etmedikçe bu gibi toplantıları ortak yerlerde yapamaz.
 7. g) Radyo ve müzik aletleriyle benzeri şeyleri diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde kullanamaz.
 8. h) Bağımsız bölümleriyle eklenti ve ortak yerlerde, patlayıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar ve diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapmak, koku, duman, toz, çıkarmak gibi hareketlerden kaçınmak zorundadır.

Madde 10- Kat malikleri diğer bağımsız bölümlerde, eklenti ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa, buna müsaade etmek mecburiyetindedir.

Ancak, bu gibi işlerin taraflarca en uygun bir zamanda yapılması ve bu müsaade sebebiyle, kat malikleri veya o bölümde oturanların uğrayacakları zararların, lehine müsaade edilen tarafından derhal ödenmesi ve giderilmesi mecburidir.

Madde 11- Yukarıda yazılı kullanma veya faydalanmaya ilişkin hususlarla, yönetim planında ve Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen hak ve mükellefiyetlerin, bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar veya faydalananlar tarafından da aynen getirilmesi mecburidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL GİDERLERE KATILMA

Madde 12- Kat Malikleri, ana gayrimenkulün ortak giderlerine aşağıda tespit edildiği şekilde katılır;

 1. a) Kat maliklerinden her biri arsa payları ne olursa olsun, kapıcı ve kalorifercinin aylık ücret sigorta primi ve sair tüm giderlerine eşit olarak katılır.
 2. b) Ana gayrimenkulün sadece tüm yakıt giderleriyle bu giderler için toplanacak avans ile kalorifer kazan ve her türlü tesisatının bakım, koruma, onarım ve yenileme giderlerine, arsa payı ne olursa olsun, her kat maliki kendi bağımsız bölümünün anayapıdaki yüzölçümünün inşaat sahasını kapsadığı yapı kullanma belgesinde belirtilen metrekare oranına göre katılır.
 3. c) Kapıcı, kaloriferci giderlerinde … giderleri dışında kalan, sigorta primlerine, ortak … giderleriyle, yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin … ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payları oranında katılmakla yükümlüdür.

Madde 13- Kat maliklerinden hiç biri, ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle, gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Madde 14- Ortak giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümlerinden her hangi bir suretle oturan veya faydalanan kimsenin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için, o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Madde 15- Gider ve avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden biri veya yönetici tarafından; yönetim planına ve Kat Mülkiyeti Kanunu ile genel hükümlere göre dava açılabilir ve icra takibi yapılabilir.

Madde 16- Kat malikinin 12. madde uyarınca hissesine düşecek gider ve avans borcundan bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu suretle ödemede bulunanın umumi hükümler çerçevesinde kat malikine rücu hakkı saklıdır. Kiracının mal sahibine vaki peşin ödemede bulunduğu hakkındaki defi müteselsil sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Kat maliklerinin gider borcunu ödemeyen kat maliklerinden veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir. Noterlikçe veya imzası karşılığında yapılan ihtarata rağmen bir hafta içinde ödenmeyen kat malikinin borcu icra yoluyla alınır. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanununun 22’nci maddesi uyarınca kanuni ipotek hakkı tescil edilebilir.

Madde 17- Kat maliklerinden biri borç ve yükümlerini yerine getirmemek suretiyle, diğer kat maliklerinin haklarını onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının, Kat Mülkiyeti Kanununun 25. maddesi uyarınca kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAT MALİKLERİNİN KURULU

Madde 18- Kat Malikleri Kurulu, ana gayrimenkuldeki bir tüm bağımsız bölüm maliklerinden teşekkül eder ve kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, ana gayrimenkul bu kurul tarafından yönetilir ve yönetim tarzı kararlaştırılır.

Arsa payı ne olursa olsun, ana gayrimenkuldeki bütün bağımsız bölüm malikleri kat malikleri kurulunun birer tabii üyesidir.

Madde 19- Ana gayrimenkulün yönetiminden veya kullanmasından dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca, çözülür ve karara bağlanır.

Madde 20- Bütün kat malikleriyle onların varisleri veya o bağımsız bölümü sonradan her hangi bir suretle iktisap edenler veya o bölümden kiracı yahut başka sebeplerle oturanlar veya faydalananlar, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Madde 21- Kat malikleri kurulu, her yıl Ocak ve Ekim aylarının ilk on günü içinde toplanır.

Toplantının nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı ve gündemi, yönetici tarafından tespit edilerek, toplantıdan en az üç gün önce bütün kat maliklerine taahhütlü mektupla veya imza karşılığında tebliğ edilir.

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce mektupla, toplantı sebebi imzalatılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayının sağlanmaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarih ve saatte yapılacağı belirtilir.

Madde 22- Toplantılarda, yalnız o toplantının gündeminde yazılı maddeler konuşulabilir. Ancak toplantıdaki mevcut üyelerin üçte biri isterse, başka hususlar da gündeme alınarak görüşülebilir.

Kat malikleri kurulu her toplantıda o toplantıyı yönetmek için aralarından birini başkan seçerler.

Madde 23- Kat malikleri kurulunda, arsa payına bakılmaksızın anagayrimenkuldeki her bağımsız bölümün maliki, (Kat Maliki) bir oy hakkına sahiptir.

Aynı şahsın birden fazla bağımsız bölümü mevcutsa, her bağımsız bölümü için ayrı bir oy hakkı vardır; ancak bir şahsın sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.

Bir bağımsız bölüme birden fazla kimse malikse, kat malikleri kurulunda, bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder.

Kat maliklerinden her biri, diğer kat malikleri veya dışardan vekalet verecekleri bir vekil tarafından temsil olunabilirler; ancak bir şahsın asaleten ve vekaleten vereceği oy sayısı, bütün oyların üçte birini geçemez.

Kat maliklerinden biri ehliyetsiz (çocuk, akıl hastası vs.) ise onun yerine kat malikleri kuruluna, kanuni mümessili (velisi veya vasisi) katılır.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren kat maliki, kat malikleri kuruluna ve görüşmelere katılabilir fakat o iş hakkında oy veremez.

Madde 24- Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı en geç bir hafta içinde yapılır ve yeter sayı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verilir.

Kat Mülkiyeti kanununda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır (Kat Mülkiyet Kanunu Madde 24, 28, 34, 42, 44, 45) .

Madde 25- Kat malikleri kurulunda alınan kararlar yönetici tarafından o toplantıya katılamamış olan kat malikleri ile gerekiyorsa bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sebeple oturanlara veya bölümlerden başka şekilde faydalananlara usulü dairesinde duyurulur.

Madde 26- Kat malikleri kurulunun kararları (1) den başlayıp sırasiyle giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mühürüyle tasdikli bir deftere yazılarak; altı toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza eder.

Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

Ayrıca yönetici tarafından, bilumum gelir ve giderlerin kaydı için, Noterlikçe tasdikli bir işletme defteri tutulur.

Bu defterlerin, her yıl Ocak ayı içinde, yönetici tarafından Notere kapattırılması mecburidir.

Madde 27- Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan kat maliklerinden birinin veya onun bölümünde kiracı veya her hangi bir sebeple oturanlar veya devamlı surette faydalanan kimselerin kanunda veya yönetim planında gösterilmiş bulunan borç ve yükümlerini yerine getirmemeleri yüzünden zarar gören kat malikleri veya yönetici, Kat Mülkiyeti Kanununun 33’üncü maddesi uyarınca sulh mahkemesine baş vurarak borç ve yükümlerin yerine getirilmesi için hakimin müdahalesini isteyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
YÖNETİCİ VE DENETÇİ

A- Yönetici

Madde 28- Kat malikleri kurulu, her yıl Ocak ayında yapacağı olağan toplantıda, kendi aralarından veya dışardan birini yönetici olarak tayin ederler.

Yönetici, kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı çoğunluğu tarafından bir yıl için seçilir, eski yöneticinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Madde 29- Kat malikleri, yönetici seçiminde bir karara varamazlarsa, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine yönetici sulh mahkemesince tayin edilir.

Sulh mahkemesince tayin edilen yönetici, mahkemenin müsaadesi alınmadıkça altı ay müddetle değiştirilemez.

Yöneticinin öz ve soyadı ile iş ve ev adresi, ana gayrimenkulün giriş kapısı yanında, görülecek bir yere çerçeve içinde asılır.

Madde 30- Yöneticiye bir ücret verilip verilmeyeceği ve verilecekse miktar ve şartları, yöneticinin tayin sırasında kat malikleri kurulunca ayrıca karara bağlanır.

Yönetici dışardan tayin edilmişse kendisiyle sözleşme yapılır.

Kat malikleri kurulu gerek sözleşmede, gerekse sonradan haklı bir sebebin çıkması halinde yöneticiden teminat isteyebilir.

Madde 31- Yönetici, Kat Mülkiyeti kanunu ile diğer kanunlarla, sözleşme ve yönetim planında belirtilen görevlerden başka özellikle aşağıdaki işleri görür:

 1. a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi,
 2. b) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması,
 3. c) Kat malikleri kurulunca karar verilmişse, ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi,
 4. d) Ana gayrimenkulün yönetim ve bakım işleriyle, bilumum ortak giderler için lüzumlu paraların avans olarak toplanması, gelirlerin tahsili, borçların ödenmesi, paraların en iyi bir şekilde muhafaza ve harcanması borç ve yükümlerini yerine getirmeyenler hakkında dava ve icra takibi yapılması ve gerektiğinde kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,
 5. e) Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü ile gerekiyorsa kat maliklerine duyurması ve gerekli bütün tedbirlerin alınması,
 6. f) Kat malikleri kurulunu toplantıya çağırması ve gündeminin hazırlanması,
 7. g) Kat malikleri kurulunun karar ve protokolleriyle yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini sırasiyle karar defterine geçirmesi ve defterin her yılın Ocak ayı içinde notere kapatılması ve bütün belgelerin saklanması, gider ve gelirlerin mümkünse belge, fatura ve makbuzlara istinat ettirilmesi ve belgelerin en az beş yıl süre ile muhafazası,
 8. h) Kat Mülkiyeti Kanununun 37. maddesi gereğince seçilmesini takip eden on gün içinde ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları, bütün giderlerden her kat malikine yönetim planı ve kat malikleri kurulu kararına göre düşecek miktar ile her kat malikinin ödenmesi gereken avans tutarını gösterir işletme projesinin yapılarak kat maliklerine sunulması ve kat maliklerince yedi gün zarfında itiraz edilmediği veya kat malikleri kurulunca değiştirilmediği takdirde projedeki hususların yerine getirilmesi.

Madde 32- Yönetici, her yıl Ocak ve Ekim aylarında yapılan olağan toplantılarda, o tarihe kadar elde edilen gelirlerle yapılan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür.

Ayrıca, kat maliklerinin yarısı isterse, yönetici olağan toplantılar dışında da hesapları göstermeye mecburdur.

B- Denetçi

Madde 33- Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevlerdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

Ayrıca, kat malikleri kurulu yöneticinin denetimini yapmak üzere, her yıl Ocak ayındaki olağan toplantıda, kendi aralarında birini denetçi olarak seçebilirler; denetçiye bu görevinden dolayı herhangi bir ücret ödenmez ve bütün ortak giderlere diğer malikler gibi katılır.

Denetçi tarafından her üç ayda bir kat malikleri kurulu adına hesapların denetimi yapılır; haklı bir sebep çıkarsa bu denetim her zaman yapılabilir.

Denetçi, kat malikleri kurulunca, sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçilir ve olağan toplantılarda kat malikleri kuruluna vereceği bir raporla denetimin sonucunu ve düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla ve toplantıdan en az bir hafta önce kat maliklerine gönderilir veya imza karşılığında verilir.

Kat malikleri kurulu karar verdiği takdirde, ana gayrimenkulün yönetimi, üç kişilik bir yönetim kuruluna verilebileceği gibi, üç kişilik bir denetim kurulu da seçebilir.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 34- Ana gayrimenkul için kat malikleri kurulunca tayin edilmiş olan kapıcı, aynı zamanda kaloriferci olarak çalıştırılacaktır.

Kapıcı ile devamlı olarak çalıştırılmasına lüzum görülen diğer müstahdemlerin tayini, işten çıkarılması ve ücretlerinin takdiri yöneticinin teklifi üzerine kat malikleri kurulunca kararlaştırılır.

Bu görevler, acele hallerde, kat malikleri kurulunun ilk toplantısında tavsibine sunulmak üzere yönetici tarafından da yapılabilir.

Madde 35- Kapıcı ve diğer müstahdemlerin görev ve yetkileri, kendileriyle yapılan sözleşmede belirtilir ve bu sözleşme yönetici tarafından yapılmışsa, ayrıca kat malikleri kurulunun tasvibine sunulur.

Yönetici, bütün müstahdemlerin görevlerindeki tutumlarını devamlı olarak denetler.

Madde 36- Kat malikleri veya onların bölümünde herhangi bir sıfatla oturanlar; kendi veya yakınlarının çocukları tarafından ana gayrimenkulde meydana getirilen zararları derhal ödemeye veya gidermeye mecbur oldukları gibi çocukların kendilerine ayrılan yerler dışında oynamalarını ve gürültü yapmamalarını sağlamakla yükümlüdür.

Madde 37- Kat malikleri, kiracıları değiştikçe yeni kiracı veya kendi bölümlerinde başka sıfatla oturacakların öz ve soyadı ile iş adresini, en çok on gün içinde yöneticiye bildirmeye veya mevcutsa kira sözleşmesinin bir örneğini vermeye ve bağımsız bölümünde oturanlara borç ve yükümlerini bildirmeye mecburdur.

Kat malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde oturan veya faydalananlardan, borç ve yükümlerini yerine getirmeyenlerle müteselsilen sorumludur.

Madde 38- Ana gayrimenkulün üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme katın normal kat haline getirilmesi veya zemin ve bodrum katlarla arsanın boş yerinde yeni bölümler yapılması veya niteliğinde sonradan değişiklik yapılması için, Kat Mülkiyeti Kanununun 44’üncü maddesi gereğince, kat malikleri kurulunun buna oy birliğiyle karar vermesi şarttır.

Madde 39- Ortak yerlerde yapılacak faydalı ve lüks değişiklik ve ilavelere ilişkin tesis, bakım ve işletme giderleri, Kat Mülkiyeti Kanununun 42 ve 43’üncü maddeleri uyarınca kat malikleri tarafından ödenir.

Madde 40- Ana gayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temlik tasarruflar veya anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadiyle kiralanması gibi önemli yönetim işleri, ancak bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir.

Madde 41- Anayapının tümünün veya bir kısmının harap olması veya kamulaştırılması halleri ile kat mülkiyetinin sona ermesi hususlarında, Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde 42- …/…/… tarihinde düzenlenen işbu yönetim planının metin ve muhtevası, aşağıda kimlikleri yazılı ana gayrimenkulün bütün bağımsız bölüm maliklerince okunarak, arzularına uygun olduğunu ve oybirliğiyle kabul ve imzaladıklarını beyan ve ikrar eylerler.

Bağımsız
Bölüm
Sıra No
NiteliğiArsa PayıMalikinin
Adı ve
Soyadı
İmzası
…………………………………………..……………………..……………………..…………………..
…………………………………………..……………………..……………………..…………………..
…………………………………………..……………………..……………………..…………………..
…………………………………………..……………………..……………………..…………………..
…………………………………………..……………………..……………………..…………………..

Bu yönetim planındaki imzaların, adı geçen bütün kat maliklerinin kendilerine (ve yetkili temsilcilerine) ait olduğunu tasdik eder, bundan doğacak her türlü sorumluluğu şimdiden kabul ve beyan ederim.

Talep Eden
(Adı Soyadı ve İmzası)

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat