Alkolmetre Cihazı İle Alkol Ölçümünün Reddedildiği Hususunun İspatı

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Alkolmetre Cihazı İle Alkol Ölçümünün Reddedildiği Hususunun İspatı

Danıştay 15. Daire Başkanlığı
Esas No : 2017/3501
Karar No : 2018/4326İstemin Özeti : Davacıya ait sürücü belgesinin alkolmetre cihazı ile yapılmak istenen ölçüme izin vermediğinden bahisle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/9. maddesi uyarınca iki yıl süreyle geçici olarak geri alınmasına ve idari para cezası verilmesine ilişkin 07.10.2013 tarih ve 246937, 858367 sayılı işlemlerin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nce; davacı tarafından alkolmetre cihazı ile yapılmak istenen alkol ölçümünün reddedildiği hususunun dosyada mevcut bilgilendirme tutanağı ve alkolmetre ret çıktısı ile sabit olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.Savunmanın Özeti : Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce Üye Süleyman Hilmi Aydın’ın “dava konusu uyuşmazlığın görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu” görüşüne karşılık, uyuşmazlığın görüm ve çözüm yerinin idari yargı olduğuna oyçokluğu ile karar verilerek, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararın Bozulması” başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 04/05/2017 tarih ve E:2016/1839, K:2017/968 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat