ALIŞVERİŞ MERKEZİ İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

TCK m. 136 nedir?

ALIŞVERİŞ MERKEZİ İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ……… adresinde mukim A (Bundan sonra “A” diye anılacaktır), diğer taraftan ………………….. adresinde mukim B “B” diye anılacaktır.

 1. TANIMLAR VE KAVRAMLAR

1.1. Ticaret Merkezinin Adı: ………………………………….

Bu Sözleşmede geçen ………………………………………….. Adresinde bulunan “…………………………………….” deyimi ortak kullanım yerleri de dâhil olmak üzere kiralanan yerler ile bu Alışveriş Merkez’in içinde bulunduğu tüm kompleksi ifade eder.

1.2. KİRALANAN YER/KULLANILMA AMACI

1.2.1. KİRALANAN YER:

Mahal : Zemin Kat

No     : …

m²      : ….. m²

B YER’in m²’si, binanın dış duvarları hariç tutulmak, iç duvarları ise %50’si oranında kullanılabilir brüt alana dâhil edilmek suretiyle müştereken tespit edilmiştir.

Diğer kiralanabilir bağımsız bölümlerin numaralandırılmasına bağlı olarak B yer’in numaralarında bir değişiklik yapmak gerekirse, yeni numaralar A’ya yazılı olarak bildirilmek suretiyle, işbu Kira Sözleşmesi’nde gerekli numara değişikliği yapılacaktır.

1.2.2. KULLANILMA AMACI:

A sunacağı ürün ve hizmetlerin ve bunların satış-sunuş tekniklerinin, aşağıdaki ilkelere uygun olacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

 1. a) A, B yer’i işyeri olarak kiralamıştır. B yer’in tamamı A işletme adı altında A tarafından işletilecektir. Bu cümleden olmak üzere B yer’in tüm gelir ve giderleri A’ya ait olacak, tüm kasalar A adına çalışacak, B yer’de sadece A adına düzenlenmiş tek bir Vergi Levhası bulunacaktır. İşbu Sözleşme’nin 2. madde hükümleri saklıdır.

A, yukarıda belirtilen İşletme adını B’ın yazılı ön izni olmadan değiştiremez.

A, kiralanan yeri sözleşmede geçen tabela haricinde asla kullanamaz

A, kendisine ait olsa dahi, başka işletme adı ile sahip olduğu firmasını B YER’den yararlandırma hakkı yoktur.

 1. b) A, B’a İşletme/Küşat (açış) ruhsatının bir örneğini en geç 3 (üç) ay içinde verecektir.
 2. c) A, B yer’de belli markalara yer tahsisi suretiyle doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir kira münasebetine giremez, kira tahsil edemez.
 3. d) A, B yer’de kendi namına başkası hesabına ticaret yapamaz.
 4. c) A, ………………………….’nde bulunan diğer kiracıların da kiracılığını kabul ederek, onların da gerek aynı iş kolunda, gerekse farklı iş kollarında Ticari faaliyetini sürdüreceğini şimdiden kabul eder ve …………………………………’nde bulunan diğer kiracıları rakip olarak değerlendirmeden bu konuda A’a karşı herhangi bir şikayette bulunmayacaklarını, sorumluluk yüklemeyeceklerini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

B YER, münhasıran aşağıda belirtilen ürün listesi için kullanılacaktır;

A altın ve altın mamül pırlanta, değerli taş ve yarı değerli taşlardan mücevher grubu ürünler ile bunu destekleyen takılar satılacaktır. (Bu bölüm yapılacak işe ve ürün gamına göre doldurulmalıdır)

Ürün karmasında belirtilen mal veya hizmet dışında başka bir mal veya hizmet satılamaz, kiralanamaz veya benzeri bir yolla ticari faaliyette bulunulamaz. İşyerinin tahsis amacı dışındaki her türlü kullanımı akde aykırılık teşkil eder ve akde aykırılık nedeniyle B, A’nın tahliyesi ile birlikte kira yılı sonuna kadar olan kira bedellerini zarar ziyan olarak talep edebilir.

1.3. TESLİM TARİHİ: A, işbu Sözleşme’deki dekorasyon başlangıç tarihi olan …/…../….. tarihinde bu yer kendisine teslim edilmiş sayılacaktır.

1.4. A’NIN FATURA ADRESİ:……………………………………….

VERGİ DAİRESİ: …………………….. VERGİ NO: …………………….

1.5. B’IN ADRESİ: ……………………………………………….

1.6. DEKORASYON’UN BAŞLANGIÇ TARİHİ         : …/…./…

DEKORASYON’UN SONA ERME TARİHİ    : …/…./…

1.7. SÖZLEŞME’NİN BAŞLANGIÇ TARİHİ    : …/…./…

SÖZLEŞME’NİN SONA ERME TARİHİ  : …/…./…

1.8. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ/FESİH: Sözleşmenin süresi 1.7. maddesinde belirtilmiştir. Bu sürenin sonunda taraflar, Sözleşmenin sona erme tarihinden 6 (altı) ay evvelinden tarafların tebellüğ edeceği şekilde, Sözleşmenin feshi bildiriminde bulunmazlar ise, işbu Sözleşme kendiliğinden 5 (beş) sene süre ile Kira bedeli hariç, aynı şartlarla devam eder.

Sözleşmenin uzaması halinde, taraflar bir araya gelerek, yeni kira bedelini o günkü piyasa şartlarına göre tespit ederler.

1.9. KİRA BEDELİ:

B Yer’in KDV hariç kira bedeli aşağıdaki gibidir.

DÖNEM                                                AYLIK KİRASI

…./…../……- …./…/……..                  … USD

…./…../……- …./…/……..                  … USD

…./…../……- …./…/……..                  … USD

…./…../……- …./…/……..                  …. USD

…./…../……- …./…/……..                  … USD

Bu Kira Sözleşmesi 5 (beş) yıllık olup, her yılın kirası ayrı ayrı tesbit edilerek kira bağıtı tesis edilmiştir. Bunun yıllık kira artışı olarak yorumlanması mümkün değildir. Bunu taraflar def’i olarak ileri süremezler.

A, T.C.Merkez Bankası’nın ilan ettiği döviz kuru bedellerine itiraz edemez. Döviz bedelinin artmasına karşı bir itiraz ya da def’i ileri süremez. A dalgalı kur değişimini peşinen kabul etmiş olduğundan, dalgalar arasındaki farklılık sebebiyle bir itiraz veya tahammül edilmezlik iddiasını ileri süremez.

Avrupa Para Birimi (USD) cinsinden tespit edilen her aya ait Kira Bedeli ile KDV toplamının TL. karşılığı, ödeme gününde T.C. Merkez Bankası tarafından tatbik edilen döviz satış kuru esas alınarak hesaplanır ve TL olarak ödenir.

B, kira bedelinin her kira dönemi için önceden tespit edilmiş olan maktu kira bedellerini bildirmek amacıyla, A’ya ayrıca ihtarname keşide etmekle yükümlü değildir.

Kira bedeline ………………………….’nde ortak kullanım yerlerinin aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma, temizlik, sigorta, bakım ve idaresi ile Alışveriş Merkezi’nin tanıtım ve reklâm masrafları için B tarafından yapılacak harcamalara katılım payları dâhil değildir. Yukarıda belirtilen genel giderler için m2 başına 2 (iki) EURO tutarı GENEL GİDER adı altında B A ya her ay fatura eder.

1.10. ÖDEME ZAMANI:

Kira ödemeleri, aylık peşin olarak yapılacaktır. Aylık kira bedelleri ile bunlara ilişkin KDV, her ayın ilk beş günü içerisinde, A tarafından ödenecektir.

A, B YER’in kira bedelini, kira sözleşmesinde yazılı süre içerisinde ödemek mecburiyetindedir. A, faturanın ulaşmadığını beyan ile ödememezlik yapamaz. Fatura kiranın ödenmeyi icbar belgesi değildir. Tediye, faturanın vusulünden önce, bu sözleşmede yazılı süre içerisinde yapılacaktır.

Eksik ödemelerde, fatura fiilen ödenen miktar kadar kesilecektir. Kira ödemesi tamam olduğu takdirde fatura, ödeme miktarına kadar ek düzenleme ile tanzim edilerek, A’ya ulaştırılacaktır. Eksik ödeme sebebiyle gönderilen fiili ödeme miktarlarına göre düzenlenmiş fatura B’ın haklarına halel getirmez. Kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan tüm haklarını B A’ya karşı kullanabilir.

A, hangi aya muzaf ödeme yaptığını belirtmiş olsa bile, B’ın bu ödemeyi, geçmiş dönem kiralarına veya sair alacaklarına mahsup etmek hakkı mevcuttur.

A’nın kira bedelini ve KDV’ni ödemede gecikmesi halinde; A, ödemede geciktiği günler için, günlük kıstelyevm hesabıyla ödemediği tutarların (USD) cinsinden aylık %3’ü (yüzde üç) oranında temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder. B’ın A aleyhine icra takibi veya dava ikame etmesi halinde de, A, ödemediği tutarlar için (USD) cinsinden aylık %3 (yüzde üç) üzerinden günlük temerrüt faizi ödeyeceği gibi, B’ın avukatları lehine Mahkemece hükmolunan vekillik ücretlerini de tarifesinde gösterilen ücretin üç misli olarak öder. A ayrıca yargılama giderlerini de tamamen ödemekle yükümlüdür. B’ın konuyla ilgili sair kanuni hakları saklıdır.

A’nın fer’ileriyle birlikte yaptığı geç ödemeler dahi, temerrüt ve akde muhalefet hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

A; ödemedeki gecikmeler dolayısıyla, kur farkından ortaya çıkacak munzam zararları ayrıca ödemekle yükümlüdür. Ödemedeki gecikmeler, ödemenin, yapıldığı günkü T.C.Merkez Bankası (USD) döviz satış kuru üzerinden yapılmasına mani olmayacaktır.

1.11. KİRA BEDELİNİN ÖDENECEĞİ YER:

Madde 1.9.’da belirtilen şekilde hesaplanan kira bedelleri ve bunlara ilişkin KDV’si, TL olarak A tarafından B’a ait aşağıda yazılı hesap numaralarına yatırır.

……………………………………………………………………………………..

B, ödeme mahallini tek yanlı olarak ve dilediği şekilde değiştirmeye yetkilidir. A, sözleşme süresi boyunca Kiralayanın bildireceği banka hesabına kiraları yatıracağı yönünde ilgili banka lehine noterden Kira temliki vereceğini şimdiden taahhüt eder. B bu değişiklikleri de A’ya yazılı olarak bildirecektir. A, bu bildirimden sonra ödemelerini B’ın yeni hesabına yapacaktır.

1.12. GİDERLERE KATILMA:

A, B YER’in elektrik, telefon ve sair masraflarını doğrudan kendisi yapar, bunlarla ilgili abonman Sözleşmelerini bizzat imzalar ve bunların bedellerini, teminat ve depozitolarını ve bunlarla ilgili her türlü tutarları doğrudan doğruya ilgili yerlere bizzat öder.

A, B YER’de kullandığı su bedelleri ile abone teminat paylarını, Sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen sigorta primlerini, Sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen vergi, resim ve harç paylarını ve bunlara ilişkin KDV’ni ise, B’ın kendisine bildirmesini takip eden beş gün içinde B’ın banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.

Su bedelleri ile Sözleşmenin 9. ve 10. maddeleri gereğince ödenmesi gereken meblağları ve bunlara ilişkin KDV’ni ödemede gecikmesi halinde A, ödemede geciktiği günler için, kıstelyevm hesabıyla ödemediği tutarların aylık %3 (yüzde üç)’i oranında temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bahis konusu kalemler için B’ın A aleyhine icra takibi veya dava ikame etmesi halinde de, A, ödemediği tutarlar için aylık %3 (yüzde üç) üzerinden günlük temerrüt faizi ödeyeceği gibi, B’ın avukatları lehine Mahkemece hükmolunan vekillik ücretlerini de tarifesinde gösterilen ücretin üç misli olarak öder. A ayrıca yargılama giderlerini de tamamen ödemekle yükümlüdür. B’ın konuyla ilgili sair kanuni hakları saklıdır.

A’nın fer’ileriyle birlikte yaptığı geç ödemeler dahi, temerrüt ve akde muhalefet hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Fer’i borçlarda temerrüde düşülmesi hali, B’a temerrüd sebebiyle akdin feshi hakkını sağlar.

1.13. DEPOZİTO:

A birinci kira dönemine ait 1 aylık (EURO) cinsinden kira bedeline eşit bir miktarı 3,000 (üçbin USD) kiraya sayılmamak üzere B a, depozito olarak ödemekle yükümlüdür. Depozito tutarının tamamı Sözleşmenin imzalandığı tarihte, B’a (USD) nakit olarak ödenir. Ödeme yapıldıktan sonra B Sözleşme’yi imzalar ve A’ya noter tastik’li aslı gibi teslim eder. Noter masrafları A tarafından ödenecektir.

1.13.1. Ödenen depozito, B YER’in tahliyesinden sonra A’ya (USD cinsinden aynen iade edilir. Ancak varsa A’nın kanun ve bu Sözleşme uyarınca ödemekle yükümlü olduğu her tür giderler, tazminatlar ve bilumum tutarlar bundan ödeme anında tenzil olunur. Depozitonun ödenmemesi B’ın fesih hakkını doğurur.

1.13.2. A hiçbir şekilde herhangi bir kira bedelini veya herhangi bir tutarı, mevcut depozitosunu karşılık göstermek suretiyle ödemekten imtina edemez.

1.14. …………………… ile KİRALANAN YER’in açık tutulacağı zamanlar

Günler:

Saatler:

A yukarıda belirlenen saatlere uymak zorundadır. İşyerini geç açamaz, erken kapatamaz.

B işletmenin açık olacağı saatleri tesbit eder. Ancak, ihtiyaca göre, B tarafından belirlenen saatler her zaman değiştirilebilir. B, çalışma saatlerindeki değişiklikleri A’ya yazılı olarak önceden bildirecektir.

B tarafından belirlenen saatler arasında, A, B YER’i kira süresi boyunca aralıksız olarak amacına uygun bir şekilde açık tutmaya ve burada müşteriye hizmet vermeye mecburdur.

…………………………… açık olduğu saatlerde; A tarafından temizlik, bakım, emtia nakli, vitrin düzenlemesi vb. hizmet ve İzinsiz eylemler yapılamaz.

A, B YER’i tamamen veya kısmen kullanmamak veya boş bırakmak hakkına sahip değildir. Sınırlı süreli olarak, örneğin öğle tatili, envanter sayımı v.s. gibi sebeplerle A, B YER’i kapatamaz. Bu türlü hizmetler ……………………………………’nin kapalı olduğu saatlerde ve yönetimden izin almak koşulu ile yapılır.

1.15. B NIN MECURA GİRİŞ HAKKI

B’ın veya kendisi tarafından görevlendirilen şahısların A’nın çalışma saatleri süresinde her zaman mecura girme hakkı mevcuttur.

 1. SÖZLEŞME’NİN VE B YER’İN DEVRİ

2.1. A bu Sözleşmeyi ve Kiralanan mağaza alanını, bu Sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini, B’ın yazılı ön izni olmadan başkasına doğrudan veya dolaylı olarak devir, temlik edemez.

2.2. A bu Sözleşmeden doğan haklarını, alacaklarını, B’ın yazılı ön izni olmadan başkasına devir ve temlik edemez, reddedemez, herhangi bir aynî ya da şahsi hakla sınırlayamaz.

2.3. DEVİR YASAĞI: A, B’ın yazılı ön izni olmadan B YER’i kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edemez, kullandıramaz, yararlandıramaz, işgal ettiremez, ortaklaşa veya işbirliği halinde kullanamaz. A’nın bir şirketin ortağı veya yöneticisi olması halinde de bu yasak aynen uygulanır. Şirkete iştirak oranının büyüklüğü hiçbir şekilde bu yasağın uygulanmasına engel olamaz.

2.4. A ortaklarından %10 ve daha fazla hisse sahibi olanların bir listesini B’a vermek ve kira süresince bu listede bir değişiklik olması halinde de bu değişikliği (yani hissesi %10’un üstünde iken bunun altına inenleri veya ortak değilken hissesi %10’un altında iken bu nispetin üstüne çıkanları) B’a bildirmek zorundadır.

Sözleşme imzalandığı anda mevcut olan ortakların hisseleri toplam %51’in altına indiği anda B isterse Sözleşmeyi fesheder, isterse o günkü koşullara göre yeniler.

 1. ÖZENLE VE AMACA UYGUN KULLANMA BORCU

A, B YER’i kullanırken tam bir özenle hareket etmeyi ve B YER’den tahsis olunduğu gayeye uygun şekilde istifade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Bu çerçeve içinde A;

3.1. Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Ana Taşınmaz Yönetim Planı hükümlerine; bu Yönetim Planı istikametinde ………………………’nin işletilmesi, genel görünümü ve düzeni ile ilgili olarak hazırlanan ……………………………. İşletme El Kitabına ve bu konudaki bütün düzenlemelere, bu Sözleşmenin imzalanmasından sonra gerek Yönetim Planında ve gerekse ………………………………….. El Kitabında yapılacak değişikliklere aynen uymayı,

3.2. B yer’i ve ortak kullanım yerlerini B’ın koyacağı yazılı kurallara uygun olarak kullanmayı,

3.3. B yer ve çevresinin özünü etkileyecek veya ona zarar verecek yahut varlığını tehlikeye düşürecek, değerini kaybettirecek hareketlerden kaçınmayı ve B yer’de meydana gelen zarara karşı derhal tedbir almayı,

3.4. B yer’in kullanım amacını, B veya onun yetkili kıldığı kişinin veya kişilerin yazılı mutabakatlarını almaksızın değiştirmeyeceğini ve B yer’i belirlenen tahsis yönünden farklı şekilde kullanmayacağını,

3.5. ……………………………’nde faaliyette bulunan diğer kiracılara karşı saygılı davranmayı ve onları rahatsız edici davranışlardan kaçınmayı,

3.6. B yer’in iyi halde muhafazası için gereken özeni göstermeyi,

3.7. B yer’de acil onarım yapılması gereken durumlarda B’a derhal müsaade vermeyi,

3.8. B yer’de kullanım amacının gerektirdiği tadilat ve dekorasyonlar hariç olmak üzere tadilat yapmamayı, tadilat ve dekorasyonu gerçekleştirirken ………………………… İşletme El Kitabı içinde yer alan dekorasyon bölümü şartlarına uygun hareket etmeyi,

3.9. B yer içinde bulunan vitrin, dekorasyon, ışıklandırma, duvar kaplamaları ve benzer her iş veya malzemeyi ……………………………zi İşletme El Kitabı içindeki dekorasyon şartlarına göre temin etmeyi ve düzenlemeyi,

3.10. B yer ve bütün işyerlerinin;

 • Huzurunu bozmayacak şekilde kullanmayı,
 • Dışarıya taşacak şekilde teyp, radyo, disk, film, televizyon veya video v.s. ile ortak yerlere ve koridorlara müzik ve ses yayını yapmamayı,
 • Herhangi bir tarzda gürültü yapmamayı ve gürültüye sebep olmamayı,

3.11. B yer dâhilinde patlayıcı ve yanıcı veya tehlikeli madde bulundurmamayı, A’nın baca kullanımı söz konusu olması halinde, baca temizliğinin itfaiyenin öngördüğü zaman aralıkları ile yaptırmayı, ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenecek olan bacanın temizlendiğine dair belgeyi, düzenlenmesini müteakiben 3 (üç) gün içinde ………………………… Yönetimine vermeyi, bacaları yangından koruyucu apereyle donatmayı,

3.12. Hazırladığı dekorasyon projesinin uygulanabilirliği için, genel uyum yönünden B’a veya yetkili kılacağı kişi veya kişilere onaylatmayı ve B yer’deki dekorasyon ve işletme hazırlıklarını en geç 1.6. maddede yazılı süre içinde, tamamen bitirmeyi,

3.13. A, B yer’in, yeterince temizlenmesini, aydınlanmasını, boş kutu ve çöpleri usulüne uygun toplattırmayı ve kaldırmayı, ortak alanda mağazaya ait araç, gereç, çöp, yiyecek ve yiyecek artıklarını bırakmamayı, müşterek teçhizatlara ve tesislere ait kullanım kaidelerine riayet etmeyi, özellikle yük asansörlerini kullanırken ve mağaza arkasındaki çekirdek koridorları kullanırken temiz tutmayı,

3.14. B yer’de yemek kokusunun çevreye yayılmasına engel olacak her türlü tedbiri almayı,

3.15. B yer’de kedi, köpek, vb. gibi evcil hayvan beslememeyi,

3.16. Yukarıda sırası ile belirtilen yükümlülüklerinin ….’nin ortak yerlerine ilişkin olarak da geçerli olacağını,

3.17. Sair yasal yükümlülüklere tamamen riayet etmeyi, kabul ve taahhüt eder.

A vitrine reklâm, afiş, pankart, poster, vs. asılımlar asamaz, vitrinini … standartlarına uygun ve en lüks düzeyde düzenlemeye mecburdur. A bir bildirim olarak, Mastercard, VISA vb. gibi kredi kartı kabul bildirimlerini gayet küçük, şık ve uyum halinde, vitrininde sergileyebilir.

 1. MÜCBİR SEBEP

4.1. …….’nin faaliyette bulunduğu süre zarfında, kanun, tüzük, talimatname hükümleri, yetkili resmi mercilerce verilecek talimatlar, olağanüstü haller, beklenmedik durumlar ve bunlar gibi B’ın kusuru ve iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla B’ın ……………………….’ndeki hizmetlerini tam olarak yerine getirememesi A’nın kira ödeme mükellefiyetini haleldar etmez. Bu hallerde A, B’dan tazminat isteyemez.

4.2. …’nin mücbir sebeplerle tamamen kapanması halinde ortaya çıkacak kira kaybını telafi etmek üzere B gerekli sigortayı yaptıracak, A da bu sigortanın B tarafından ödenecek primlerine, Sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen ölçülerde iştirak edecektir.

4.3. Mücbir sebep, akdi sorumlulukların tamamen veya kısmen ifasını engelleyen veya geciktiren, kendisinden kaçınılamayan veya önceden kestirilemeyen ve örnek olarak, tahdidi olmamak kaydı ile, aşağıda gösterilen bütün olayları ifade eder;

Yangın, deprem, salgın hastalıklar, siklon, su baskını, kuraklık, grev, lokavt, yetkili resmi makamların karar emir ve talimatları, yasakları, gerekli izinlerin verilmemesi, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, sabotajlar, terörizm ile bunların gerektirdiği inzibati tedbirler, savaş, ihtilal, iç savaş, vb. olaylar.

 1. DEKORASYON

5.1. B yer’in dekorasyonu A’ya aittir. Ancak dekorasyon, B tarafından hazırlanan ……………….. İşletme El Kitabı’nın dekorasyon bölümündeki esaslara ve A tarafından hazırlanıp ………. Yönetimi tarafından onaylanan dekorasyon projesine uyumlu yapılmak zorundadır. Yazılı onay alınmadan imalata geçilemez. …… Yönetiminin onayı alınmadan yapılan dekorasyon derhal yıktırılır.

Burada söz konusu olan, A tarafından hazırlatılacak dekorasyon projesinin dış görünüm, asma tavan, elektrik, gaz, havalandırma, yangın, su, Güvenlik alarmı, telefon ve televizyon bağlantıları vs. yönünden kontrol ve onaydır ve bu onay B tarafından, dekorasyon projesinin kendisine tesliminden itibaren bir hafta içerisinde verilmiş olacaktır.

5.2. …… İşletme El Kitabı içinde yer alan dekorasyon bölümü ve dekorasyon projesi B yer’in içini, vitrinlerini, ………..’nin koridorlarına açılan kapıları ve gerek koridorlara bakan gerekse komşu mahallerle ortak olan duvarları ve A’nın ad, ticaret ünvanı veya markasının yazılış şeklini, eğer varsa bunlar dışında yazılacak ibarelerin içeriğini, büyüklüğünü, yazıldığı veya konulduğu yer ile seçilen malzemeyi kapsar.

A, B yer’de, masrafı kendisine ait olmak üzere yeni ve özel tasarımlı bir vitrin ve giriş yapmakla mükelleftir.

5.3. A, Kira Sözleşmesinin yenilenmesi halinde, B yer’de 5.1. ve 5.2 maddelerine aykırı olmamak koşulu ile, dekorasyonu yenileyecektir. Dekorasyonun yenileme çalışması 30 (otuz) günü aşmayacaktır.

Dekorasyon çalışmaları satışa mani olmayacak şekilde yapılacaktır. Bu halde işyeri kapatılamaz.

5.4. B tarafından tespit edilen Dekorasyon esasları ile Dekorasyon projesine uygun olmayan tadilat, tesisat, inşaat, imalat velhasıl her çeşit dekorasyon değişikliği ………………………….. Yönetiminin yazılı muvaffakatına bağlıdır.

A, B’ın proje tasdiki şeklindeki muvafakatını almadan mecur ve eklentileriyle ortak alanda hiçbir ilave tadilat, tesisat dâhili düzenleme ve inşaat yapamaz.

A tadilat, dekorasyon çalışmaları sırasında, B yer’in kapalı olması nedeniyle, mağazanın boş olduğu izlenimini vermemesi için, ön cepheye {TADİLATIN YAPILDIĞINI VE TADİLATIN BAŞLANGIÇ/BİTİŞ TARİHİNİ} belirten bir tabela asmak zorundadır.

 1. ORTAK KULLANIM YERLERİ

6.1. İşbu Sözleşmede “Ortak Kullanım Yerleri” deyimi hem B yer’in bulunduğu bölüm, kısım, kat ve koridordaki ortak kullanım yerleri, hem de …………………………..’nin ve bu Merkezin içinde bulunduğu kompleksin ortak olarak kullanılan yerlerini kapsayıp tahdidi olmamak kaydı ile aşağıdaki yerleri, tesisleri, araçları, enerji, ısıtma, aydınlatma, soğutma, pişirme, su, havalandırma santrallerini ve bunların her türlü dağıtım şebekelerini, kanalizasyon ve su kanalları ile teferruatlarını ve mütemmim cüz’lerini kapsar.

……’nin ve bu Merkez’in içinde bulunduğu kompleksin yolları, otoparkları, tüneller, yaya geçitleri, köprüler, meydanlar, trafolar, diğer enerji ve ısıtma, soğutma ve aydınlatma, su merkezleri, bunların dağıtım şebekeleri, kapalı ve açık alanlardaki meydanlar, istirahat yerleri, istirahat mahalleri, koridorlar, merdivenler, yürüyen merdivenler, asansörler, tuvaletler, müşterek kullanmaya tahsis edilmiş ekipmanlar, aletler, cihazlar, ışıklar vs.dir.

Bir mahallin ortak kullanım yeri olduğunun tayini B’a aittir. A, ortak kullanım yeri tanımı yapamaz, B’ın ortak kullanım yeri dışında tuttuğu birimlere ortak kullanım yeridir diye müdahale edemez. Ortak alanlar A tarafından kullanılamaz.

Ortak alanların itinalı ve temiz tutulması zorunludur. Ortak alanların kullanımı için B’ın koyacağı kurallara A uymak mecburiyetindedir.

A, B tarafından ortak alanlara stand kurmasına, pano, afiş, pankart, billboard vs. asılmasına mani olamaz.

A, kendisiyle aynı işi yapan firma/firmaların ortak alanda stand kurmasına ve ticari faaliyetini sürdürmesine mani olamaz.

6.2. Ortak kullanım yerlerinden A ile onun çalışanları ve yardımcı personeli, müşterileri ve ziyaretçileri, B tarafından belirlenmiş yazılı kurallara uyarak yararlanabilir ve bunları kullanabilir.

6.3. B, B yer’in kullanılmasını engellememek ve güçleştirmemek koşulu ile ortak kullanım yerlerini zaman zaman tadil ve inşaya, cihazların, ışıkların ve ekipmanların yerlerini değiştirmeye, kaldırmaya, kapatmaya, yenileştirmeye, sadece bazı ilgililere tahsise ve üzerlerinde istediği gibi tasarrufa yetkilidir.

6.4. B, KİRALANAN yer’in kullanılmasını ve A’nın ticari faaliyetini engellememek ve güçleştirmemek koşulu ile ortak kullanım yerlerinde istediği zaman, istediği süreyle A’dan izin almadan çeşitli promosyonel aktiviteler düzenleyebilir, çeşitli aletler koyabilir, kiralayabilir.

6.5. …………’nin terasından istifade hakkıB aittir. Terasın boş olması veya herkese açık olması A’ya ortak kullanım hakkı sağlamaz.

6.6. B, …………’ndeki herhangi bir tamirat ya da değişiklik için ……………………..’nin o bölümünü tamirat ya da değişiklik süresince A’nın faaliyetini engellemeyecek biçimde kısmi olarak kapatabilir.

 1. YÖNETİM

7.1. ……….’nin kiralık alanlar dışında kalan bütün bölümleri, katları, ortak kullanım yerleri B tarafından sevk ve idare edilir; aydınlatılır, temizlenir, bakılır, muhafaza olunur ve korunur.

7.2. B, bu hizmetlere ilişkin olarak uyulmasını istediği kuralları yazılı olarak yayınlayacaktır. B bu kuralları istediği zaman ve istediği gibi değiştirmeye yetkilidir.

 1. A MÜSTAHDEMLERİNİN, YARDIMCI KİŞİLERİN VE İLGİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VERDİĞİ ZARARLAR

8.1. A, kendisinin, müstahdemlerinin, yardımcı kişilerinin, yakınlarının ve kendisi ile ilgili üçüncü kişilerin ………………………………..’ne verdikleri her türlü zarardan, kusuru olmasa da sorumludur.

8.2. Yukarıda (8.1)’de bahsi geçen “A ile ilgili üçüncü kişi” deyimi, A’ya bağlı olsun veya olmasın, aralarında bir Sözleşme bulunsun ya da bulunmasın, ikametgahı ve çalışma yeri …………………………….’nde olsun ya da olmasın, onunla birlikte, onun adına, hesabına çalışan, ona iş yapan kişiler ile B YER’in içinde bulunan müşterilerini ve bu müşterilerin yanında bulunanları, ayrıca sebebi ne olursa olsun B YER’de bulunan kişileri ifade eder.

 1. SİGORTA

Ortak kullanım alanlarında mücbir sebeplerden dolayı oluşabilecek zararlardan dolayı, mal sahiplerine karşı sorumluluk yüklenemez, Rücu edilemez.

B, bu madde hükmüne göre tüm ……… için tek elden yaptıracağı sigortanın B yer’e isabet eden kısmını, BYER alanının toplam kiralanabilir alana oranı ölçüsünde madde 1. 9 da belirtildiği gibi A’dan tahsil edecektir.

A’nın B YER’deki kendisine ait iç dekorasyon, demirbaş ve stokları ile diğer her türlü malları için yaptıracağı sigortalar B’ın yaptıracağı yukarıda sözü edilen sigortaların dışında olacak ve A bütün bu diğer sigortaları doğrudan kendisi yaptırabilecektir.

 1. VERGİ, RESİM VE HARÇLARI ÖDEMEYE YÜKÜMLÜ OLAN TARAF

Sözleşme imzaladığı zaman yürürlükte olan Belediye Gelirleri Kanunu’ndan, eklerinden veya onun yerine geçecek kanuni ve diğer düzenlemelerden veya buna benzer mevzuat veya idari tasarruftan veya mahkeme kararlarından doğacak, gerek B YER’in kullanılması ve gerekse ……….’nin kullanılması veya ondan yararlanılması ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar A tarafından ödenir. Burada bahsi geçen vergi, resim ve harçlar B’ın, mal sahiplerinin kiracısı olması dolayısıyla ödemek durumunda kalacağı ve A sıfatına terettüp eden vergi, resim ve harçları ifade etmektedir.

Bunları, kanuni yükümlüsü olması nedeni ile B’ın ödemesi halinde, B ödediği miktarlar için A’ya rücu eder. A’nın ödemede gecikmesi halinde (1.12. madde) hükümleri burada da uygulanır.

Çevre Temizlik Vergisi (Çöp Vergisi) A tarafından ödendikten sonra makbuzun bir sureti B’a verilecektir.

Bir nüsha olarak hazırlanan Sözleşmenin Damga Vergisi A tarafından ödenecektir.

 1. A’NIN REKLÂM DONANIMLARI
 2. A, ……..’nin ortak mahallerine, dış cephesine, kapılara, kirası altında bulunan iş yerinin dış cephesine veya dışardan görünecek gibi iç cephesine bayrak, flama, özel işaretli logolar, reklâm panoları, reklâm afişleri, bildiriler asamaz.
 3. Yine A, ……’nin iç ve dış estetiğini etkileyecek reklâm veya satışı teşvik etmek amacına hizmet eden her türlü şirket tabelalarını, teşhir kutularını ve her türlü benzeri teçhizatı B’ın yazılı izni olmadan takamaz, asamaz veya monte edemez. Bu bağlamda A, yazılı izin talebinde, nesnenin şekli, boyutu, kurulacağı yer ve kullanım süresi hakkında bilgi verecektir.
 4. B, hiçbir gerekçe göstermeden A’nın bu izin talebini reddedebilir. Bu red karşısında, A’nın hiçbir talep ve tazminat hakkı yoktur.
 5. A’NIN ASLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A, işbu Sözleşmede, eklerinde ve bu Sözleşmenin mütemmim bir cüz’ünü oluşturan B tarafından konulacak yazılı kurallarda öngörülen her yükümlülüğün asli borçlar ve yükümlülüklerden olduğunu ve herhangi bir yükümlülüğün ve borcun ihlalinin Sözleşmedeki asli yükümlülüğün ihlali olduğunu kabul ve beyan eder.

A kendisine ait her türlü teknik donanım ve tesisatın periyodik bakımlarını ve gerektiğinde onarımını yaptıracaktır. A, B’ın talebine söz konusu teknik donanım ve tesisatın durumuna ilişkin bir bilirkişi raporunu B’a tevdi etmekle yükümlüdür. Bilirkişi incelemesi için gerekli masraf A tarafından ödenecektir.

A geçici olsun veya olmasın, ………….’ne muhtemel giriş ve sirkülasyon zorlukları, Alışveriş Merkezi’ne giriş işaretlerinin yetersizliği ve benzeri sebepler dolayısıyla B’a karşı ileri sürebileceği bilumum şikayetlerden feragat eder. B bu hususta hiç bir taahhütte bulunmadığını kabul ve beyan eder.

B yer’in iş yapması/yapmaması, iş potansiyelinin A’nın tasavvur ettiği ciroya ulaşamaması sebebiyle, A tarafından B’a bir sorumluluk yüklenemez, bu sebeple akdin çekilmez olduğu iddiası ileriye sürülemez.

A, işbu Kira Sözleşmesindeki koşullardan herhangi birine aykırı hareketinin Sözleşmeyi fesih nedeni olacağını ve kendisine yazılı olarak verilen makul bir süre durumu düzeltmediği takdirde, B’ın Sözleşmeyi derhal feshedebileceğini kayıtsız şartsız kabul etmiştir.

A, B yer’in işletilmesi ile ilgili her türlü ruhsat ve belgeyi almak ve bunları gerektiğinde yenilemekle yükümlüdür. B yer’i işletmeye açmaya veya işletmeye açık tutmaya yönelik her türlü yasal sorumluluk ve masraf A’ya ait olup, B’ın hiçbir sorumluluğu yoktur. A’nın B YER’i işletmeye açamaması veya işletmeye açık tutamaması nedeniyle, B’ın akde aykırılık hükümlerine dayanarak sözleşmeyi fesih ve A’yı tahliye hakları saklıdır.

A, B yer’i tüm kira süresi boyunca tayin etmiş olduğu maksada uygun olarak kesintisiz bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. B YER’i tamamen veya kısmen kullanılmadan ya da boş bir halde tutamaz.

B yer’de kendi ticari faaliyetini sürekli yüksek standartta ve yeterli kalifiye personel aracılığıyla sürdürecektir. B’ın yazılı ihtarına rağmen madde metnine aykırı davranışlarını sürdürmesi akde açıkça aykırılık teşkil eder.

A ve çalışanları sahip oldukları araçların bildirimini ……………………. Yönetimine ruhsat suretleri ile birlikte vermek mecburiyetindedir. Araçlarda meydana gelecek değişim halinde, bu değişikliği en geç 1 (bir) ay içinde …………………. yönetimine bildirecektir.

 1. MÜŞTEREK MENFAATLERİN KORUNMASI

A, B’ın ya da onun yetkili kılacağı bir şahsın ortak bölümlerde, serbest dolaşımı tahdit ya da tadil etmesi ya da bu bölümlerin kullanma şeklini sınırlaması ya da değiştirmesi, ortak kısımlardan bazılarını geçici ya da devamlı şekilde ticari bir amaç ile her nevi eşya satış veya hizmet birimine tahsis etmesi halinde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde herhangi bir şikayette bulunmamayı taahhüt ve kira bedelinin değiştirilmesi ya da kendisine düşen giderlerin dağılım tarzının tadili hususunda söz konusu değişiklik ya da tahsis şekillerini ileri sürerek herhangi bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

 1. ………..’NİN İŞARETLERİ

………’nin her türlü işareti A tarafından B’ın yazılı ön müsaadesi ile ve müsaade edildiği şekilde kullanılabilir. B bu müsaadeyi her zaman geri alabilir.

 1. SÖZLEŞME SONU YÜKÜMLÜLÜKLER

A, B yer’i işletmeye açtığında haiz olduğu niteliklere uygun, boş ve her türlü kusurdan arı olarak, tüm anahtarları ile birlikte B’a teslim eder.

A, B yer’e yaptığı ekleri, aplikleri, perdeleri, konsolları, halıları, separasyonları, vesair mefruşat ve teçhizatı Sözleşmenin sona ermesinden evvel B YER’e zarar vermeden söküp götürebilir. Sökme işleminden doğan bütün zararlar A’ya aittir.

A Sözleşmenin sona ermesinden önce, sökmediği bu tür ekleri B’a terk etmiş sayılır ve bu ahvalde hiç kimseden hiç bir sebeple bir talepte bulunamaz, kira bedelinden mahsup edemez.

Ana birim tahrip edilmeden veya kendisi tahrip olmadan sökülüp götürülmesi mümkün olmayan hiçbir dekorasyon, tahliye anında götürülemez. Bunlar B yer’in mütemmim cüz’ü sayılıp, bedelsiz B’a terk edilir. B lehine artı değer oluşturulduğu mülahazası ve istemi ileri sürülerek herhangi bir talepte bulunulamaz.

 1. BAĞIMSIZLIK

Bu Sözleşmede, eklerinde, ilgili senet ve belgelerinde yeralan bazı hüküm, şart ve metinlerde geçersizlik, bağlamazlık, iptal edilebilirlik, kanuna veya yetkili resmi makamların talimatına herhangi bir şekilde aykırılık veya icra edilemezlik hali bulunması, diğer hükümlerin ve Sözleşmenin ve eklerinin, belge ve senetlerin bağlayıcılığını etkilemez.

B’ın bu Sözleşmedeki haklarını kullanmaması hali dahi, bu haklarını dilediği herhangi bir zamanda kullanmasını etkilemez.

 1. YETKİLİ MAHKEME – İCRA DAİRESİ

İşbu Sözleşmenin, eklerinin, tadillerinin uygulanmasından veya yorumundan doğan ihtilaflarda Türk Kanunları uygulanır ve bu hususlarda …….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşmenin veya bazı hükümlerinin veya işbu hükmün geçersizliği iddialarının ileri sürülmesi halinde de yine Türk Kanunlarına göre bu iddialar sonuçlandırılır ve bu hususta da ……………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

A’nın bu Sözleşmeyi kısmen dahi ihlal etmesi halinde, B’ın uğrayacağı her türlü zararlar, yapacağı her türlü giderler, avukatlık ücretleri, yargılama giderlerinin tamamı vs. tutarlar A’ya aittir.

 1. BAZI CEZA DOĞURUCU EYLEMLER

18.1. B, B yer’i A’ya Mağaza alanını Sözleşmenin imza tarihinde teslim etmiştir. A B YER’in teslim tarihinden itibaren işbu sözleşmede belirtilen dekorasyon süresi içerisinde dekorasyonu tamamlamış olarak hazır olacağını ve …../…../……. tarihinden fiilen hizmet vermeye başlayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

A’nın B yer’in dekorasyonunu en geç yukarıda yazıldığı sürede bitirilmemesi durumunda; A gecikilen hergün için birinci dönem yıllık kira bedeli üzerinden, kıstelyevm hesabıyla günlük kira bedelinin üç katı tutarında gecikme cezası ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

B, gecikmenin 3 (üç) günü geçmesi halinde Sözleşmeyi fesih ve A’yı tahliye ettirme hakkına sahiptir.

18.2. A Kira Sözleşmesinin tüm maddelerine, Ek sözleşmelere, İşletme El Kitabında yer alan tüm hükümlere uyacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

A, …………………….i’nin çalışma programı çerçevesinde her gün işyerini …………………… mesai saati başlangıcı olan …..’da bütün donanımı ile açmak mecburiyetindedir. Aynı doğrultuda mesai saati nihayeti bulunan saat ………….’de kapatmak mecburiyetindedir.

Bu saatleri değiştirmek, özel günlere göre yeni çalışma saatleri belirlemek ………… Yönetimi’ne aittir. Bu düzenlemeye uymayan kiracılar hakkında günlük …………..-USD (………….) ceza tayini hakkı B’a aittir. Bu cezanın çokluğuna itiraz edilemez.

Ayrıca B, A tarafından alınması gereken tedbirlerin B’ın ihtarına rağmen alınmaması durumunda, masrafı A’ya ait olmak üzere söz konusu tedbirleri alacaktır. Yapılan masrafların, A’ya yazılı olarak bildiriminden itibaren 10 (on) gün içinde ödememesi halinde, aylık %3 (üç) gecikme faizi ile birlikte B tarafından A’dan tahsil edilecektir.

19- TEBLİGAT ADRESİ

B’ın tebligat adresi Sözleşmenin 1.5. maddesinde yazılı olan adrestir.

A’nın tebligat adresi Sözleşmenin 1.4. maddesinde yazılı olan adrestir.

Tarafların kanuni tebligat ve yazışma adresi işbu kira sözleşmesinde belirtilen adreslerdir. Bu adreslere gönderilecek tebligatlar taraflara tebliğ edilmiş sayılır.

Eğer taraflardan birisi adresini değiştirmek zorunda kalırsa, bu adres değişikliğini zamanında ve Noter aracılığı ile Şirket Merkezi’ne bildirmek zorundadır.

KiracıKiraya Veren
Adı ve SoyadıAdı ve Soyadı
İmzaİmza

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat