AKREDİTASYON SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

AKREDİTASYON SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bu sözleşmede taraflar;

Türk Akreditasyon kurumu (TÜRKAK), ………. adresinde (metin içerisinde TÜRKAK olarak anılacaktır) ve Başvuran Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ………. adresinde (metin içerisinde UDK olarak anılacaktır).

2- Kapsam

Bu sözleşme, UDK’nün akreditasyon denetimi sonucunda uygun bulunan kapsam/kapsamlarda TS EN 45012 (TS ISO 9000 serisi standardlara ilişkili belgelendirmeler için) veya ISO/IEC Guide 66 (TS ISO 14000 serisi standardlara ilişkin belgelendirmeler için) veya TS EN ISO/IEC 17025 veya TS EN ISO/IEC 17024 veya TS EN 45011 veya TS EN ISO/IEC 17020 gibi ilgili standardların veya TÜRKAK tarafından yayımlanmış rehber dokümanların şartlarına uygun olarak, akredite edilerek akreditasyon belgesinin verilmesi, akreditasyonun sürdürülmesi süreci içinde TÜRKAK akreditasyon marka ve belge kullanım kuralları ile gözetim faaliyetleri için uyulması gereken kuralları kapsar.

3- Sorumluluklar, Haklar ve Yükümlülükler

A- UDK’nun Yükümlülükleri

  1. UDK, akreditasyon sürecinde gerçekleştirilecek denetimlerde, TÜRKAK tarafından görevlendirilen denetçilerin denetleme kapsamında yer alan mekanlara girişlerini ve ilgili tüm dokümantasyona ulaşmalarını sağlayacak önlemleri almakla yükümlüdür.
  2. UDK, TÜRKAK ile mutabık kalınan denetim programına sadık kalarak denetimin gerçekleştirilmesine yönelik her türlü kolaylığı sağlayacaktır.
  3. UDK, TÜRKAK tarafından yayımlanan, kullanılan ve akreditasyona esas alınan kriterleri ihtiva eden her türlü dokümanı izlemek ve bilgilenmek zorundadır. Ayrıca bu şartlar ve kurallarda meydana gelen herhangi bir değişikliği ve ilaveyi TÜRKAK tarafından öngörülen süre içinde gerçekleştirmekle yükümlüdür.
  4. UDK, TÜRKAK’ın verdiği akreditasyon marka ve belgesini, akreditasyon belgesi kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler ile belge kapsamında yer almayan uygunluk değerlendirmesi konuları ve faaliyetleri için kullanamaz.

e- UDK akredite olduktan sonra bu sözleşmenin imzalanması ile TÜRKAK markasını kullanmaya hak kazanır.

f- UDK, akreditasyon markası ve belgesinin kullanımını üçüncü tarafa devredemez.

g-UDK, TÜRKAK’ın akreditasyon süreci ile ilgili her türlü yazılı talimatlarına, yayımladığı politika ve prensiplerden kendi faaliyet alanı ile ilgili olanlara uymak zorundadır.

h-UDK. TÜRKAK tarafından gerçekleştirilecek denetimler için makul gerekçeler haricinde TÜRKAK tarafından önerilen tarih ve denetim ekibini kabul etmek zorundadır.

ı-UDK denetimler ve Akreditasyon Markası Kullanım Ücreti ile ilgili faturaları süresi içinde ödemek zorundadır

i-UDK, Akreditasyon Markası kullanımında “TÜRKAK-Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar Rehberi (R10.06)’nde belirtilen kurallara uymak zorundadır.

j-UDK. akredite olduğu alanlarla ilgili faaliyetlerinde standardlar, teçhizat, personel vb. gibi akredite faaliyetin niteliğini etkileyebilecek değişiklikler ile yasal, ticari ve organizasyonel statüsü, organizasyon yapısı, üst yönetimi, kaynaklar ve adres değişikliklerini yazılı olarak zaman geçirmeden TURKAK’a bildirmek zorundadır.

B- UDK’nun Hakları

a- UDK verilen akreditasyonu, akredite olduğu kapsamı belirtmek suretiyle yayınlamaya ve genel yazışmalarında TÜRKAK Akreditasyon Markasını Madde 3.1.10’da belirtilen şartlar çerçevesinde ticari amaçla kırtasiye ve reklâm malzemeleri ile bilgisayar yazılımlarında kullanma hakkına sahiptir.

b- UDK, TÜRKAK tarafından denetimler için önerilen denetim ekibi ve denetim tarihine objektif deliller sunarak itiraz etme hakkına sahiptir.

c- UDK akreditasyon, ile ilgili her türlü şikayetini ve itirazını “Akreditasyon Hizmetlerine Dair Şikayet, Anlaşmazlık ve İtirazlar Hakkında Tebliğ”e göre yapma hakkına sahiptir.

C- TÜRKAK’ın Hakları

a- TÜRKAK, yapılan akreditasyon denetimi sonucu uygun bulunarak Yönetim Kurulu’nca onaylanan kapsam/kapsamları belirten bir Akreditasyon Sertifikası hazırlar ve UDK’ya verir.

b- TÜRKAK, akreditasyonun verilmesi, sürdürülmesi, askıya alınması, kısmen veya tamamen gen çekilmesi, iptali, akreditasyon markasının kullanılması ve akreditasyonla ilgili diğer hususlarda 2 Ekim 2001 tarih 24541 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik” ve bu yönetmeliğe istinaden çıkarılan Tebliğ hükümlerini uygular.

c- UDK, akreditasyonun geri çekilmesi halinde, akreditasyon belgesini hemen iade eder ve akreditasyonla ilgili herhangi bir beyanda bulunamaz. UDK akreditasyonun kısmen geri çekilmesi durumunda, geri çekilen kapsamlarda akreditasyonla ilgili herhangi bir beyanda bulunamaz ve mevcut akreditasyon belgesini TURKAK’a iade eder. TÜRKAK yenilenmiş kapsam/kapsamları gösteren bir akreditasyon belgesi hazırlar ve UDK’ya verir.

d- TÜRKAK gerekli gördüğü hallerde, sistem belgelendirme kuruluşunun belgelendirdiği firmaları yerinde ziyaret ederek bu firmaların kalite yönetim sistemlerini gözden geçirme hakkına sahiptir.

e- TÜRKAK gerekli gördüğü hallerde, personel belgelendirme kuruluşlarının belgelendirdiği personelin yetkinliğinin sürdürüldüğünü gözlemlemek için ilgili personel ile görüşme yapabilir.

f- TÜRKAK UDK hakkında kendisine ulaşan şikayetler ve Madde 3.1.11 kapsamında oluşan değişiklikler sonucunda UDK’na denetim gerçekleştirebilir.

4- Gizlilik ve Güvenlik

a- TÜRKAK, UDK tarafından sağlanan tüm bilgi, belge ve dokümanların, kendi personeli ve görevlendirdiği denetçiler tarafından “Bilgilerin Gizliliği ve Güvenliği Talimatına” uygun olarak muhafaza etmekle yükümlüdür.

b- TÜRKAK, UDK ile ilgili tüm bilgi, belge ve dokümanları, kanuni kısıtlamalar dışında UDK’nın izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıslara veremez ve çoğaltamaz. Sadece kendi bünyesindeki konu ile ilgili birini ve denetçilerin ulaşmasını sağlar.

5- Ücretler

a- UDK, kapsam genişletme, gözetim denetimi ve gerektiğinde denetime bağlı olarak yapılacak olan takip denetimlerine ilişkin ücretler ile akreditasyonun kullanımı ile ilgili diğer ücretleri de ödemekle yükümlüdür.

b- Akreditasyon hizmetleri ile ilgili olarak alınacak temel ücretler dâhil olmak üzere bütün ücretler Türk Akreditasyon Kurumu tarafından “Hizmet Ücretleri Rehberinde (RİO.02)” tespit edilen miktar ve oranlarda tahakkuk ettirilir. Bu ücretler verilen hizmetle ilgili olarak, hizmetin fatura edildiği tarihteki Merkez Bankası (EURO) döviz satış kurandan hesaplanarak Türk Lirasına çevrilir ve fatura edilir.

c- Süresi içinde ödenmeyen her türlü faturalar için, fatura edilen döviz miktarı ödeme günündeki Merkez Bankası Döviz Satış Kurundan TL’ye çevrilerek yeniden hesaplanır. Bulunan bu fatura ücretine her ay için Amme Alacaklarının Tahsiline İlişkin kanuni gecikme cezası uygulanır. UDK, süresi içinde yatırmadığı ücretleri gecikme cezası ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Ücretlere KDV dâhil olmayıp ayrıca mahsup edilecektir.

d- UDK, TÜRKAK tarafından tahakkuk edilecek ücretleri, fatura edilmesinden sonra en geç 15 gün içerisinde TÜRKAK’ın bildireceği Banka hesabına ödemekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde kanuni gecikme cezası oranları uygulanır.

6- Akreditasyon Belgesinin ve Akreditasyon Markasının Kullanılması

Akreditasyon belgesi, kapsamın belirtildiği eklerle bir bütündür ve kısmi olarak çoğaltılamaz. TÜRKAK Akreditasyon Markası UDK’nın akredite olduğu kapsamda düzenleyeceği her türlü sertifikalarda veya raporlarda, yazılı reklâmlarda veya başka ticari malzemelerde kullanılabilir. Akreditasyon Markası, 25.10.2001 tarih ve 24594 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Akreditasyon: (2001/3) Belgelendirme Kuruluşlarının Akredıtasyonu İçin Genel Şartlar Tebliği’nde ve “TÜRKAK-Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar Rehberi (RİO.06)”nde belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.

7- Anlaşmanın Geçerliliği

a- İşbu anlaşma üç kopya olarak hazırlanmış olup, taraflarca imzalandıktan sonra yürürlüğe girer, verilen akreditasyonun, yapılacak olan gözetim denetimlerinde de uygun olması şartıyla akreditasyon belgesinin verildiği tarihten itibaren 4 (dört) yıl geçerli kalır.

b- Akredite edilmiş UDK, akreditasyonun sürdürülmesi için gerekli bilgileri zamanında vermediği veya akreditasyon sürecinde yapması gereken katkıları gerçekleştirmediği durumlarda; TÜRKAK işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, UDK ortaya çıkmış maliyetleri ödemek zorundadır.

c- Akreditasyonun geri çekildiği durumlar haricinde her iki tarafın da bu anlaşmayı iptal etme hakkı saklı olup, UDK o tarihe kadar tahakkuk eden akreditasyonun kullanımı ile ilgili her türlü ücreti ödemekle yükümlüdür.

d- Akreditasyonun geri çekilmesi veya iptal edilmesi hallerinde TÜRKAK işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir ve UDK TÜRKAK’a ödediği ücretin iadesini işleyemeyeceği gibi varsa borcunu da derhal öder.

8- Diğer Hükümler

a- Akreditasyon belgesi ve akreditasyon markasının kullanılması hususunda yapılan bir suiistimal, bu sözleşmeyi ihlal olarak değerlendirilir.

b- Akreditasyonun henüz verilmediği veya geri çekilmediği süre zarfında her iki taraf da sözleşmeden 30 gün önce yazılı haber vermek kaydıyla vazgeçebilirler. Bu durumda UDK, sözleşmenin sona erdirildiği tarihe kadar olan tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

c- TÜRKAK, UDK’nın akreditasyon sürecinin sürdürülebilirliği için gerekli bilgileri zamanında vermemesi veya akreditasyonun sürecine gerektiği şekilde katkıda bulunmaması hallerinde sözleşmeyi iptal hakkına sahiptir. Bu durumda da UDK vuku bulan masrafları ödemek zorundadır.

9- Anlaşmazlık Halinde Yasa, Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi

İşbu anlaşma 9 (dokuz) maddeden ve 3 (üç) nüshadan oluşmaktadır. Bu sözleşme ve bu sözleşmenin kapsamında yer alacak her türlü ek protokollerle ilgili anlaşmazlık durumunda, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Turkak Adına                                              Kuruluş Adına

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat