AKARYAKIT TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

AKARYAKIT TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

……. Olarak anılan şirket bundan sonra TAŞITAN olarak anılacaktır.

……. Olarak anılan şirket ise bundan sonra TAŞIYAN olarak anılacaktır.

2- Konu

TAŞITAN’a ait veya TAŞITAN’ın kontratlı olarak uhdesinde bulunan taşıma işlerini her türlü risk ve sorumlukları TAŞIYAN’a ait olmak üzere TAŞITAN’ın göstereceği ….. bölgesindeki depolardan motorin ve kurşunsuz benzin JP-8’in akaryakıt tankerlerine uygun kara tankerleri ile teslim alınarak …..’ta alıcının göstereceği mahallere teslimi işidir. Ayrıca yine TAŞITAN’ın …..’taki göstereceği yükleme mahallinden Fuel-Oil’i yükleyerek ….. bölgesindeki TAŞITAN’ın depolarına taşıma işidir.

Aylık (+, -) toleranslar TAŞITAN’ın opsiyonunda olmak üzere;

Motorin ve kurşunsuz benzin         :           ….. MT/Ay

Fuel-oil                             :  ….. MT/Ay

JP-8                                  :  ….. MT/Ay

3- “TAŞIYAN”ın Sorumlulukları

1-  TAŞIYAN, bu taşıma işlerini kendisinin temin ettiği veya Kiraladığı/kiralayacağı taşımaya uygun tankerlerle yapacaktır.

2-  TAŞIYAN, bu taşıma ile ilgili alt taşeronlarım kendisi tespit edecektir.

3-  TAŞIYAN, iki ülke kanun ve nizamlarına uygun tankerler bulacak, yükleme yapacak, taşınacak Motorin, Kurşunsuz benzin ve JP-8’in Iraktaki alıcının göstereceği mahallere ayrıca …..’tan yüklenecek Fuel-Oil’in …..’daki TAŞITAN’ın göstereceği depolarına standartlara uygun bir şekilde teslimi için gerekli önlemleri almakla yükümlü olup mevzuata ve her türlü nakliye nizamlarına uygun davranacaktır.

4-  TAŞIYAN, ….. ve …..’deki yükleme yerlerinde ekibini kuracak ve temin etmiş olduğu tankerlerin yüklemesini yaparak malın yükleme CMR’sini usulüne uygun bir şekilde tanzim edecek, günlük Yükleme listelerini düzenleyerek aynı gün yazı ile TAŞITAN’a bildirmekle yükümlüdür.

5-  TAŞIYAN, bu şartname kapsamındaki hizmetleri, her türlü mali, hukuki, cezai risk ve sorumlulukları kendisine ait olmak ve münhasıran kendi teşkilatı ile takip ve gerçekleştirmek üzere ifa edecektir.

6-  Şoförlerle ilişkilerde muhatap TAŞIYAN olacak, onlara yapılacak her türlü ödemelerin sorumluluğu TAŞIYAN’a ait olacaktır.

7-  TAŞIYAN, ….. ve Türkiye’de yürüklükteki yasalara, mevzuata ve yerel emniyet taleplerine uygun bütün tedbirleri almayı garanti ve taahhüt eder.

8-  TAŞIYAN’ın C2 yetki belgesi sahibi olması ve C2 yetki belgesine en az ….. adet kiralık aracın kayıtlı olması gerekmektedir.

9-  TAŞIYAN ve ortakları TAŞITAN’ın yazılı muvafakati olmadan ….. – Türkiye arasında dolaylı ve dolaysız diğer bir firmaya veya kişiye ait tanker taşıması yapamaz.

10- TAŞIYAN iş bu sözleşme hükümlerini yerine getirmekte kusurlu bulunması halinde TAŞITAN, TAŞIYANA yazılı ihbarda bulunacak ve yükümlülüklerini 48 (kırksekiz) saat içinde yerine getirmek için gerekli tedbirleri almak ve durumu 3 (üç) gün içinde düzeltmek üzere ihbarda bulunacaktır. TAŞITAN haklarının korunması için gerekli her türlü tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkili olacaktır. Aksi taktirde TAŞITAN’ın bu anlaşma gereği her türlü hakları saklı kalmak kaydıyla TAŞIYAN’ın teminat mektubunu risk oranında irat kaydedip anlaşmayı fesh eder. TAŞIYAN bu hükümleri peşinen kabul eder.

11- Bu sözleşme kapsamına giren ürün sigortasını TAŞITAN yaptıracaktır.

Ancak ürün sigortasını TAŞIYAN’a (nakliyeciye) rücu edilemez şerhi Koyduracak şekilde yaptıracaktır. Yükleme tarihinden en geç 15 gün içinde yüklenen malın …..’taki ve …..’daki alıcısına teslim edilmemesi halinde mal bedeli TAŞIYAN’dan tahsil edilir. Ancak taşıma sırasında meydana gelecek kazalardan, gümrük beklemelerinden dolayı oluşan gecikmeler bu hükmün dışındadır.

Kaza vukuunda TAŞIYAN, TAŞITAN’ı derhal haberdar edecektir. Mal kaybının söz konusu olduğu kazalarda ve diğer mücbir sebep durumlarında (teknik arıza vb.) durum derhal gümrük idaresine ve mahalli mülki idare amirine bildirilecek ve gerekli müdahale yukarıda belirtilen resmi makamların nezaretinde yapılacaktır. Kazalarda yukarıda bahsedilen TAŞIYAN’dan kaynaklanan hatalarda tazminat TAŞIYAN’a ait olacaktır.

Kaza vukuunda malın kayıp kabul edilebilmesi için TAŞIYAN 3 (Üç) gün içinde durumu TAŞITAN’a yazılı olarak bildirmesi ve 7 (yedi) gün içinde talep edilen bütün dokümanlarla birlikte (kaza raporu, olay yeri tespit tutanağı, trafik olay yeri tutanağı, alkol muayene raporu, olay yeri gümrük tutanağı ve ilgili belgeler) gümrük kanunu gereği her türlü mahkeme tespitlerini yaptıracak ve mahkeme ilamlarını alarak gümrük idaresine ve TAŞITAN’a verecektir. Bu maddeler ….. içerisinde olabilecek kazalar içinde geçerlidir.

Yukarıda belirtilen süreler içerisinde TAŞITAN’a ilgili belgelerin verilmemesi veya eksik belge verilmesinden dolayı TAŞITAN’ın sigortadan tahsil edemediği mal bedelini ….. Pompa fiyatından TAŞIYAN’ın ilk faturasından kesecektir.

…..’ta ve Türkiye’de boşaltma yerlerinde oluşabilecek beklemelerden TAŞIYAN sorumlu tutulamaz. TAŞITAN bunu peşinen kabul eder.

Yukarıda madde 2’de belirtilen tonaj miktarlarının azalması veya TAŞITAN’IN ….. tarafından kontratının askıya alınması/fesih edilmesi Durumunda bu sözleşme duruma göre askıya alınır veya karşılıklı olarak fesh edilir.

4- Navlun Fiyatlarının Tespiti

Madde 2’de belirtilen malların kamyoncuya verilecek navlun fiyatları Piyasa şartlarına uygun olarak TAŞITAN tarafından tespit edilecektir. TAŞIYAN bu fiyatlara itiraz ve müdahale edemez. TAŞIYAN bu Şartnamede belirtilen tüm hususları kabul ettiğini beyan ederek ekteki teklif isteme formunda Ton başına teklif vereceği ücreti yazacaktır.

5- Gümrükleme İşlemleri

….., ….. ve ….. gümrük müdürlüğündeki gümrükleme işlemleri ve oluşabilecek masraflar TAŞIYAN tarafından karşılanacaktır. Bu işlemlerle ilgili olabilecek her türlü risk, ceza, vergilerden TAŞIYAN sorumlu olacaktır. ….., ….. Gümrük müdürlüğündeki özet beyan tonajı ile ….. Gümrük Müdürlüğündeki kantar tartısı arasındaki olabilecek herhangi bir farktan ve dolayısı ile bununla ilgili her türlü vergi, resim, harç cezai ve hukuki tüm sorumluk TAŞIYAN’a ait olacaktır. ….. ve ….. Gümrük Müdürlüğünde TAŞIYAN’ın kusurundan kaynaklanan ve bundan dolayı TAŞITAN’IN bu gümrüklere vermiş olduğu teminat mektuplarına herhangi bir aksi işlem yapılması halinde yapılan işlemdeki meblağ kadar var ise TAŞIYAN’ın ilk istihkakından kesilecek yok ise vermiş olduğu teminat işleme konarak tahsil cihetine gidilecektir. Vermiş olduğu zarar teminat mektubundan fazla ise ayrıca yasal işlem başlatılacaktır. Böyle bir durumda ihtar ve hükme gerek kalmaksızın TAŞITAN tarafından sözleşme fesih edilecek ve yasal süreç başlamış sayılacaktır. TAŞIYAN bunu şimdiden kabul eder.

6- Şifre

Yükleme ile boşaltma arasında % 0.25 (binde iki buçuk) u aşan her türlü eksiklik ve fireler için TAŞIYAN TAŞITAN’a K.Benzin, Motorin ve JP-8 için ….850- /Ton Fuel-Oil için 400 /Ton TCMB döviz satış kuru fiyatı üzerinden hesaplanarak TAŞIYAN’ın ilk hak edişinden kesilecektir. Malın kalitesinin bozulduğunun tespiti halinde oluşabilecek her türlü eksiklik ve kaza dışında malın tamamen kayıp olması, çalınması suiistimal halinde (ÖTV, KDV, GV) zarar ziyan ve gümrük vs. tüm maddi ve cezai sorumluluk TAŞIYAN’a aittir. Böyle durumlarda bu malların bedeli ….. ….. pompa satış fiyatından kesilecektir.

7- Ödemeler

Navlun ve Komisyon ödemeleri haftada bir kez yapılacak olup TAŞIYAN’ın boşaltma CMR’lerinin asılları ile her cumartesi günü keseceği faturayı ….. A.Ş. Şubesine teslim edecek buna müteakip ilk pazartesi günü TAŞIYAN’ın cari hesabındaki alacak miktarı gösterilen banka hesabına havale yapacaktır.

8- Teminat

İşbu şartnamenin tüm hükümlerinin teminatı olarak TAŞIYAN, TAŞITAN lehine …..-TL (…..)’lık banka teminat mektubunu sözleşmeden önce vermekle yükümlüdür. Ayrıca TAŞITAN’ın ilave banka teminat mektubu isteme hakkı saklıdır. İşin anlaşmaya uygun ve süresi içerisinde tamamlanması ve TAŞIYAN’ın ….. ve ….. gümrük müdürlüğünden ilişkisiz yazısını TAŞITAN’a getirmesi halinde ibraname imzalanarak vermiş olduğu teminat TAŞIYAN’a iade edilecektir.

9- Süre

İş Bu Sözleşme İlk Yükleme tarihinden başlayacak olup bir ay süreyle geçerli olacaktır. TAŞITAN’ca aksi bildirilmediği müddetçe birer aylık dönemler halinde sözleşme aynı koşullarda uzamış olarak kabul edilecektir.

10- Mücbir Sebepler

Kanuni mücbir sebepler geçerlidir. Irakta olabilecek her türlü savaş hali rafinerilerin yüklemeye elverişsiz olması lokavt, grev hali forsmajör olarak kabul edilecektir.

11- Muhaberat ve İhbarlar

TAŞITAN ve TAŞIYAN arasında bütün muhaberat ve ihbarlar yazılı olarak teati edilecektir Adres değişiklikleri noter kanalıyla bildirilmediği sürece iş bu şartnamede belirtilen adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış sayılacaktır.

12- İhtilafların Çözümü

Bu sözleşmeden doğan her türlü ihtilafların çözümünde ….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

13- Sözleşmenin Feshi

TAŞIYAN bu sözleşmede tespit edilen vecibe ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ifa etmediği, Sözleşme hükümlerine riayet etmediği taktirde TAŞITAN tarafından ihbarname ve başka bir merasime gerek olmadan şartnameyi tek taraflı olarak fesih etmeye yetkilidir. TAŞIYAN bunu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

 

 

14- Yürürlük

İş bu Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç .. / .. / …. tarihinde TAŞIYAN işe başlayacaktır.

İş bu Sözleşme 14 maddeden ibaret olup .. / .. / …. tarihinde taraflarca imzalanarak sözleşme ifa edilecektir. Şartname iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir.

Taşıtan                                                                Taşıyan

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat