AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN İPTALİ TALEBİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN İPTALİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Dava konusu taşınmazın tedbiren satışının durdurulması ve aile

konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin iptali talebidir.

HARCA ESAS DEĞER:

 AÇIKLAMALAR      :

  • İlk olarak,……. İcra Müdürlüğünün ……… E. Sayılı dosyasından dava konusu taşınmazın tedbiren satışın durdurulmasını talep etmek zorunlu olmuştur. Satışa konu taşınmaz, ailenin bugüne kadar olan tüm birikimleriyle alınmış olan aile konutudur.Satış halinde, aile davada haklı bulunsa bile telafisi imkansız bir sonuç doğmuş olacaktır. Yasalarınd aaile konutuna verdiği önem nedenyle, öncelikle teminatsız olarak aksi kanaat halinde düşük bir teminat karşılığında dava konusu taşınmazın satışının tedbiren durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.
  • Bu taşınmaz dava dışı müvekkilimin eşi adına tapuda kayıtlı olup davalı bankaya ipotek verilmiştir. Bu durum davacı müvekkilimin rızası alınmadan gerçekleştirilmiştir. TMK 194. maddesine göre eşlerden birinin diğerinin rızasını almadan aile konutu üzerinde herhangi bir kısıtlamada bulunulamayacağı açık ve net ifade edilmiştir. Aile konutu şerhi kurucu değil bildirici nitelikte olup buna ilişkin şerhin tapuya verilmemesi durumunda bile diğer eşin açık rızası şartı arandığından iyiniyet iddiasında bulunulamayacağı açıktır.
  • Taşınmaz müvekkilimin eşi adına kayıtlı olup eşin ipotek tesisi sırasında kimliğinde evli olduğu görülerek ikametgah olarak da aynı taşınmazın adres olarak gösterilmiştir. Hakkın sınırlandırılması malik olmayan eşin açık rızasına bağlamıştır. Bunun yapılmamış olması yasanın getirdiği sınırlandırmaları ortadan kaldırmaz. Şerh kurucu değil açıklayıcı nitelik taşımaktadır.
  • İpotek tesisi sırasında işlem tarafı olmayan ve malik de olmayan eşin açık rızası alınmamış olduğundan işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                : Tapu kaydı, ikametgah kayıtları, nüfus kayıtları, tanık beyanları, keşif

                                       ve bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal deliller

HUKUKİ SEBEPLER :        HMK, TMK. 194. madde ve ilgili her türlü mevzuat

 

TALEP SONUCU     :           Yukarıda açıklanan nedenlerle,

 

  • Mümkün olduğu takdirde teminatsız olarak aksi kanaatte halinde ise düşük bir teminat karşılığında …… İcra Müdürlüğünün ……………. E. Sayılı dosyasından dava konusu taşınmazın satışının tedbiren durdurulmasına;
  • Davamızın kabulü ile aile konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin iptaline;
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. …/…/…

DAVACI VEKİLİ

 

 

 

 

Ekler:

1-

2-

3-

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat