Adli Yardım Talebinin Reddi Kararına İtiraz

Nafaka Takdiri ve Geçici Önlemlerin Alınması İstem Dilekçesi Örneği

Adli Yardım Talebinin Reddi Kararına İtiraz

……….. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

İTİRAZ EDEN                    :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                 :

KONU                                   : Adli yardım talebimizin reddine dair karara karşı itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR               :

1-) …/…/… tarihinde mahkemenizden ekte yer alan (EK-1) belgelerin sunulması yoluyla adli yardım talebinde bulunulmuş olup; …/…/… tarihli karar ile (EK-2) kanunda yer alan “yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler” kapsamında olunmadığından bahisle adli yardım talebim reddedilmiştir.

2-) Dilekçe ekinde sunduğum belgeler çerçevesinde yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olduğum açıkça ortada olup adli yardım talebimin kabul edilmemesi durumunda davayı takip etmekte güçlük çekeceğim aşikardır.

3-) Tüm bu nedenlerle adli yardım talebimin reddine dair itirazımın kabul edilerek talebimin tekrar değerlendirmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 6100 S. K. m. 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340.

HUKUKİ DELİLLER          :

  • Adli yardım talebi belgeleri
  • …. Mahkemesi kararı

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, adli yardım talebimin reddine dair itirazımın kabul edilerek talebimin tekrar değerlendirmesini saygıyla talep ederim.  …/ …/ …

EKLER                                 :

  • Adli yardım talebi belgeleri
  • …. Mahkemesi kararı

İtiraz Eden

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat