Adli Sicil Kaydının Silinmesi

(… Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Bürosu Aracılığıyla)

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                        

                                                                                              ……

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ

SİLİNMESİ İSTEMİNDE

BULUNAN                           :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

ADRES                                 :

KONU                                   : Müvekkilimize ait adli sicil arşiv kaydının silinmesi istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR               :

1) Müvekkilimiz … … hakkında, …/…/… tarihinde işlenen … suçuna ilişkin olarak … … Ceza Mahkemesi’nin  …/… E. ve  …/… K. sayılı ilamıyla verilen … yıl hapis cezası kesinleşmiştir (EK-1). Müvekkilimizin cezasının infazı …/…/… tarihinde tamamlanmıştır (EK-2).

2-) Müvekkilimiz, …/…/… tarihinde … Ceza Mahkemesi’nce yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin başvuruda bulunmuş ve mahkemenin …/…/… tarih … sayılı kararıyla bu istem kabul edilmiştir (EK-3). Bu kararın alınmasının üzerinden 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 12’de belirtilen on beş yıllık sürenin geçtiği açıktır.

3-) Müvekkilimiz adli sicil kaydı almak için …/…/… tarihinde adliyeye yaptığı başvuru sonucunda arşiv kaydının bulunduğunu öğrenmiştir (EK-4). Müvekkilimize ait kaydın adli sicil belgesinde görülmesi nedeniyle, iş başvurularında ve günlük yaşama dair hususlarda bu kayıtlar hak kaybına neden olmaktadır.

4-) Açıkladığımız sebeplerle, müvekkilimizin cezası infaz edilmiş olduğu, infaz tarihinden bu tarihe kadar herhangi bir mahkumiyet almadığı ve … Ceza Mahkemesi’nin yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin …/…/… tarih … sayılı kararı gözetildiğinde adli sicil arşiv kaydının silinmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5352 S. K. m. 9, 12, 13/A, 14, Geç m. 2; Arşiv Kaydının Silinmesi Hakkında Genelge ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                                    :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Ek-4’te de belirttiğimiz adli sicil kaydında da açıkça görülen müvekkilimizin mahkumiyetine dair adli sicil arşiv kaydının silinmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

EKLER:

1-) … … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli …/… E. ve  …/… K. sayılı kesinleşmiş kararı

2-) Müvekkilimizin cezasının infazının …/…/… tarihinde tamamlandığını gösterir cezaevi kayıtları.

3-) … Ceza Mahkemesi’nin yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin …/…/… tarihli … sayılı kararı.

4-) ../../… tarihli adli sicil kaydı

5-) Bir adet özel yetki içeren onaylı vekaletname örneği.                     

                                                                                                            

 Talepte Bulunan Vekili                                                                 Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat