Adi Tasfiye ve İflasın Açılması İlanı

T.C.                            Örnek No..:70
…………………………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO.:………………………………….
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI
Müflisin adı, soyadı ve ikametğahı.:
İflasın açıldığı tarih.:
      …………………inci Ticaret Mahkemesince İflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik ………….  Şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan:
           1-Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde (*) Müdürlüğümüze kaydettirmeleri veya tevdi eylemeleri,
           2-Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halin (İc.İf.K.336.maddesi uyarınca)cezai sorumluluğu gerektireceği,
           3-Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerinde kanuni hakları saklı olmak şartıyla,bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri,makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları (ic.İf.K.336)
          4-……………günü …….saatte ………….ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri,müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve bu borcu tekeffül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan ve tebliğ olunur.
(İc.İf.K.219,336)
İcra ve İflas Müdürü
(*) 1-Pek uzak yerlerde veya yabancı memleketlerde ikamet eden alacaklılar için 1 numaralı bentteki bir aylık süre uzatılabilir.Mühür ve İmza
    2-Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldikten miras hükümleri gereğince evvelce alacaklılar davet edilmiş ise 1 numaralı bentteki müddet on güne indirilir.
Yönetmelik Örnek No.35

Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.