Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emrine itirazın usulü

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emrine itirazın usulü

İtiraz, yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yapılır (İİK.md.269/2). Kiracının, bu itirazın kiralayana tebliği için, gerekli posta masrafını ver­mesine gerek yoktur. Çünkü, 3222 sayılı yasa ile İİK. md. 59 değiştiril­miş ve borçlunun yapacağı itirazın kendisine tebliği için, gerekli masrafı alacaklının, avans olarak ve peşin ödeyeceği hükmünü getirmiştir. Ala­caklı, ilk ödenen paradan masraflarını alabilecektir.

İİK’nun 269/d maddesi yoluyla uygulanması gerekli 62.madde ge­reğince, İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine ya­pıldığı taktirde, itirazla birlikte, itirazın tebliğ masrafını almayan memur, şahsen sorumludur.

Takibin yapıldığı, icra dairesine itiraz edilmesi halinde, 59. madde­ye göre, alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle, üç gün için­de bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir/Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun, o kısmın miktarım açıkça göstermesi gerekir.

İtirazla takip durur (md.269/3). Bunun üzerine, kiralayanın itirazın kaldırılması için, icra mahkemesine başvurması gerekir. Aksi taktirde, aynı alacak için bir daha ilamsız takipte bulunamaz.

İİK mad. 269/2 gereğince, akdi reddeden borçlu, itiraz sebepleri ile bağlıdır. Borçlu, icra mahkemesinde, kiracılık sıfatı tespit edilince, bu kez kirayı ödediğini vs., ileri süremez. Zira, kira akdine itiraz ve diğer itirazların(ödeme, erteleme, takas vs.) birlikte ileri sürülmesi, bir çelişki teşkil eder.259 d nin atıf yaptığı 63. md. bu sonucu desteklemektedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat