AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI

MADDE 209.- (1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedenin­den farklı bir şekilde dolduran kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar ha­pis cezası ile cezalandırılır.

(2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır.

I-  SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçları, ispat araçlarının her türlü sahtecilik­ten uzak olduğuna ve sözleşmelere ilişkin kamu güvenini zedelemektedir. Suçun düzenlendiği bölüm başlığından da anlaşıldığı üzere bu suçlarla korunmak isteni­len hukuksal yarar, kamu güvenidir.

II-  SUÇUN KONUSU:

Maddede tanımlanan suçların maddi konusu, güvene dayalı olarak veya huku­ka aykırı olarak elde edilen imzalı fakat kısmen veya tamamen boş olan ve bu haliy­le “belge” oluşturmayan bir kağıttır. “Kısmen veya tamamen boş bir kağıt” ibare­sini, belge oluşturmayan, tamamlanmış bir hukuki işlemi ifade etmeyen imzalı ve fakat kısmen veya tamamen boş bir kağıt olarak anlamak gerekir.

Fail verildiği andaki durumu itibariyle gerçek ve tam bir belgeye ekleme yapıl­ması halinde bu suç değil, belgenin niteliğine göre özel veya resmi belgede sahteci­lik suçu işlenmiş olur. Bu suçun konusunu oluşturması için, kısmen veya tamamen boş kağıdın faile teslim edilmeden veya hukuka aykırı olarak ele geçirilmeden önce “imzalı” olması gerekir. İmzanın bizzat fail tarafından atılması veya failin doldur­duğu kağıdı mağdura zorla imzalatması halinde bu suç değil, fiilin işleniş biçimine göre senedin yağması veya sahtecilik suçları oluşabilir.

III-  SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU:

Suçun Faili: Kendisine sahibinin serbest iradesiyle teslim edilen veya hukuka aykırı herhangi bir biçimde imzalı boş kağıdı ele geçiren ve kullanan herkes bu suçların faili olabilir.

Suçun Mağduru: Bu suçların mağduru, suça konu olan kısmen veya tama­men boş olan kağıtta imzası bulunan kişi veya kişilerdir.

IV- SUÇUN MADDİ UNSURU:

a) 209/1.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru: Kısmen veya tamamen boş ve imzalı kâğıdın “verilme nedeninden farklı biçimde doldurulması”dır. Suç, kısmen veya tamamen boş olan kağıdın doldurularak belge haline getirilmesiyle tamamlanmak­tadır. Ayrıca doldurulan belgenin kullanılmış olması aranmamıştır. Boş kağıda yazılan işlemin batıl olması suçun oluşmasını engellemez.

b) 209/2.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru: İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı; hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da “hukuki sonuç doğuracak şekilde doldurmak”tır. Bu durumda, imzalı kağıt teslim veya tevdi edilmemiş, fail bunu hukuka aykırı herhangi bir suretle (örneğin; çalmak suretiyle, hileyle, zorla) ele geçirmektedir. Bu itibarla, 209/2.fıkrada yapılan yollama uyarınca fail belgenin niteliğine göre resmi veya özel belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılacaktır. Ayrıca, belgenin ele geçiriliş biçimine göre failin hırsızlık, do­landırıcılık veya yağma suçundan dolayı da cezalandırılması gerekir.

V- SUÇUN MANEVİ UNSURU:

Bu suçların manevi unsuru bakımından genel kast yeterlidir. Bu suçların taksirle işlenmesi mümkün değildir.

VI-KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:

Kovuşturma: 209.maddenin 1.fıkrasında yer alan suçun soruşturulması ve kovuşturulması suçtan zarar görenin şikâyetine bağlıdır. Şikâyet süresi, TCK’nun 73/1 .fıkrası uyarınca suçtan zarar gören mağdurun suçu öğrendiği tarihten itibaren altı aydır. Maddenin 2.fıkrasında tanımlanan suç, C.Başsavcılığınca genel hükümle­re göre re’sen soruşturulur ve kovuşturulur.

Görevli Mahkeme: Maddenin 1 .fıkrasında yer alan suç dolayısıyla açılan da­vaya bakma görevi 5235 sayılı Kanunun 10.maddcsi uyarınca sulh ceza mahkeme­sine aittir. Maddenin 2,fıkrasında yapılan yollama uyarınca resmi veya özel belgede sahtecilik suçundan dolayı açılan davaya bakma görevi asliye ceza mahkemesine aittir.

Suçun Yaptırımı: Maddenin 1.fıkrasındaki suçun yaptırımı üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır. İkinci fıkradaki suçun faili ise, belgenin niteliğine göre resmi veya özel belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılacaktır.

Dava Zamanaşımı: Bu suçların dava zamanaşımı süresi,TCK’nun 66/1-e bendi uyarınca bu suçların dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat