Zararın Tanzimi İçin Noter İhtarname Örneği

………………..NOTERLİĞİNE
KEŞİDECİ :
VEKİLLERİ :

MUHATAP :

KONU : Arızalı sulama sisteminin müvekkilin bahçesine, konutuna ve eşyalarına verdiği zararın tazmini ve gerekli önlemlerin alınması hakkında son ihtardır
A Ç I K L A M A :
1- Sayın muhatap, müvekkilimiz Tesislerinizin bitişiğinde bulunan iki dönüm arazi içindeki konutunda yaklaşık otuz yılı aşkın süreden beri ikamet etmektedir Müvekkilimizin konutu spor sahasına ön cephesi yönünden komşudur
Çim alanın sulanması için kurulmuş olan sulama düzenine ait fıskiyelerden müvekkilin konutuna yakın olan iki tanesinin dönerek tazyikli su fışkırtırken zaman zaman müvekkilin taşınmazına ve konutuna yönelip kilitlendiği, büyük zararlara yol açtığı, hacim ve tazyiki itibarıyla devamlı potansiyel bir tehlike durumunda olduğu defalarca yetkililere yazılı ve sözlü olarak iletilmiş ancak kalıcı bir sonuç alınamamıştır Tüm bu girişimlerin sonuç vermemesi ve önemli boyutta maddi ve manevi zararların ortaya çıkması üzerine müvekkil hukuk büromuza müracaat etmiş ve Temmuz 2012 ayından itibaren bu konu tarafımızdan takibe alınmıştır
2- Bilindiği üzere Medeni Kanun’un 2 maddesi uyarınca herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır Yine Medeni Kanun’un 737 ve devamı maddeleri uyarınca herkes taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkilerini kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıklardan kaçınmakla yükümlüdür Komşuluk hukukuna riayet etmek ve başkalarına zarar verici davranışlardan kaçınmak medeniyet ölçüsü olduğu gibi aynı zamanda yasa buyruğudur Gereken hassasiyeti göstereceğinize ve yasal sorumluluklarınızı yerine getireceğinize halen inandığımızdan yargı yoluna gitmeden durumu son ve bir kez daha ileterek uyarmak uygun bulunmuştur
Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren bir hafta içinde müvekkilimizin zararını nakden tazmin etmenizi, aynı süre içinde zarar veren fıskiyeleri iptal etmenizi ve gerekli tedbirleri almanızı aksi halde aleyhinize yasal yollara müracaat edileceğini ve bu uğurda yapılacak her türlü masraf ile avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz
Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhini havi diğer nüshasının da tarafımıza iadesini talep ve rica ederiz / /2012

Keşideci
Adı ve Soyadı
İmza

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat