T.C YARGITAY

4.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 10016

Karar: 2000 / 719

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi gerekir.

(818 S. K. m. 49)

Manevi Tazminat Davası

Davacı Nurullah Özkılıç tarafından,davalılar İhlas Mat. Gaz. AŞ. vd. aleyhine 26.6.1998 gününde verilen dilekçe ile yayın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalı Nurullah Albayrak aleyhine açılan davanın husumetten,diğer davalılarla ilgili davanın esastan reddine dair verilen 8.4.1999 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı Nurullah Özkılıç vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

Delillerin Değerlendirilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 01.02.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat