Yardım Nafakası Davası İlgili Yasa

MEDENİ YASA MADDE 315 – Herkes, yardım etmediği surette zarurete düşecek olan usul ve füruuna ve erkek ve kız kardeşlerine muavenet mükelleftir.

MADDE 316 – Nafaka davası, bununla mükellef olanlar hakkını mirastaki tertip sırasıyla ittihaz edilir. Dava, davacının geçinmesi için muktazi ve diğer tarafın geliri ile mütenasip, bir muavenet talebinden ibaret olur.

Erkek ve kız kardeşler, hali refahta bulunmadıkça, kendilerinden nafaka istenemez.

Dava, nafaka istemek hakkına malik olan kimse tarafından veya o kimse resmi bir müessesede infak olunuyor ise o müessese yahut müessesenin tabi olduğu idare tarafından mükellefin ikametgahı mahkemesinde ikame olunur.

MADDE 317 – Ana ve babası belli olmıyan çocuk, belediyelerce infak olunur. Ailesi zuhur ederse belediye, nafaka ile mükellef olan hısımlardan nafaka için edilen masrafı isteyebilir.

Yardım Nafakası Davası Açıklama

Yasa koyucu bu maddelerle yardıma gereksinme duyan baba, evlat ve kardeşlerin birbirinden nafaka talep etmek haklarının bulunduğunu hüküm altına almıştır. Yardıma muhtaç baba, ana, büyük baba, büyük anne, evlatlar, erkek ve kız kardeşler birbirinden nafaka talep edebilirler. Örneğin, baba evladından, evlat babasından, kız kardeş erkek kardeşinden zarurette bulunduğu müddetçe nafaka talep edebileceklerdir.

Yardım Nafakası Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Yardım Nafakası Davası Yetkili Mahkeme

Davalının ikametgah mahkemesidir.

Yardım Nafakası Davası Davacı

 1. Baba, ana (çocuklarından, çocukları yoksa torunlarından),
 2. Çocuk, (baba ve anasından, baba ve anası ölmüş ise büyük baba ve büyük annelerinden),
 3. Kardeş (Kardeşlerinden isteyebilir. Ancak kardeşin önce nafakayı çocuklarından; sonra torunlarından, torunları da yoksa baba ve annesinden istemesi Bunlar da yoksa kardeşlerinden isteyebilecektir.)

Yardım Nafakası Davası Davalı

 1. Nafaka isteyen baba, ana ise, çocukları bunlar yoklarsa torunları,
 2. Nafaka isteyen çocuk ise, baba ve anası, bunlar yoklarsa büyük baba ve büyük anneleri,
 3. Nafaka isteyen kardeş ise, kardeşleri.

Yardım Nafakası Davası Dava Açma Koşulu

Nafaka isteyen bakıma muhtaç olmalı,

Yardım Nafakası Davası Zamanaşımı

Bu tür davalar (5) yıllık zamanaşımına bağlıdır. (Borçlar Yasası Madde 126).

Kimler Nafaka İsteğinde Bulunamazlar

 1. Baba ve annesi nafaka alacaklısı olan çocuğun büyük baba ve büyük annesi,
 2. Oğul ve kızı nafaka alacaklısı olan babanın torunları,
 3. Büyük baba ve büyük anneleri nafaka alacaklısı olan kardeşin, kardeşleri nafaka isteğinde bulunamazlar.

Yardım Nafakası Davası Gözününde Tutulacak Hususlar

 1. Nafaka isteyen, kardeşten yardım görmediği takdirde perişan olacağını ve bakıma muhtaçlığını ispat edecektir.
 2. Kendisinden nafaka istenenin mali durumu tesbit edilecektir.
 3. Nafaka talepedenin ihtiyacı tesbit edilecektir. (Örneğin: Bilirkişi aracılığıyla ayda kaç lira ile geçinebileceği hususunun tesbiti gibi).
CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat